Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
339z dziś
4757z ostatnich 7 dni
21512z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac konserwacyjnych

Przedmiot:

Wykonanie prac konserwacyjnych

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o
ul. Szpitalna 125
09-300 Żuromin
powiat: żuromiński
tel./fax 23 657 29 57, 657 27 60, tel. 505 151 444
biuro@zzkzuromin.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żuromin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax 23 657 29 5
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. zapraszają do udziału w postępowaniu
ofertowym na:
,,Wykonanie prac konserwacyjnych rzeki Luty na odcinku 18+978 do 24+370 o długości
5392 metrów"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Żurominie zapraszają do składania ofert na
usługę wykonania prac konserwacyjnych rzeki Luty na odcinku 18+978 do 24+370 o długości
5.392 metrów bieżących polegającą na:
1) Wykoszeniu porostów ręcznie ze skarp cieku (porost gęsty twardy z wygrabieniem
25.657 m2),
2) Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku (porost gęsty z wygrabieniem 5208 m2),
3) Wycinaniu odrostów krzaków, porost rzadki od 10-30 % pow. lub 1000 szt./ha,
wysokość od 1 do2 m= 200m2,
4) Usuwaniu z koryta cieku zatorów i przetamowań, wywrotów pni drzew i gałęzi,
rozbiórka tam bobrowych ok. 50 roboczo- godzin)
Do wykonania usługi wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.

CPV: 77312000-0

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki tj. Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. Ul. Szpitalnej 125, 09-300 Żuromin, Sala konferencyjna
Termin otwarcia ofert: 05.08.2022r. godz. 10:30.

Składanie ofert:
powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź doręczona osobiście do siedziby Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o. przy Ul. Szpitalnej 125- Sekretariat lub drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Oferty składane poprzez pocztę email (nie za pomocą ePUAP) nie będą rozpatrywane i nie będą brały udziału w postępowaniu.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.08.2022 r. do godz. 10:00,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe na ,,Wykonanie prac konserwacyjnych rzeki Luty na odcinku 18+978 do 24+370 o długości 5392 metrów".

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania powyższych prac ustala się od dnia 16.08.2022r. do dnia 30.11.2022r.

Wymagania:
III. KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY
1. Zamawiający wybierze Oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę mając na uwadze kryterium, którym będzie najtańsza cena brutto.
2. Kryterium to ocenione zostanie na podstawie podanej przez Oferenta w formularzu oferty ceny brutto za wykonanie zamówienia.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia,
2. Wykonawca winien zapoznać się z opisem przedmiotu zmówienia.
3. Usługa powinna zostać wykonana w terminie.
4. Roboty winny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
5. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Płatność zostanie wypłacona po wykonaniu przedmiotu zamówienia, protokolarnym odbiorze oraz dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury i gwarancji w terminie 14 dni od daty dostarczenia jej do siedziby Spółki.
V. OKRES GWARANCJI
Wykonawca udziela gwarancji dobrego wykonania usługi i zobowiązuje się do poprawienia wykonanych prac w przypadku nie odebrania przez komisję dokonującą odbioru końcowego robót utrzymaniowych w korycie rzeki Luty.
VI. TRYB ZAMÓWIENIA
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) w przypadku udzielania zamówień,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 złotych netto nie mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy.
VII. WYMAGANE DOKUMENTY
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1. formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Oferenta (załącznik nr 1),
2. informacja RODO podpisana i zaakceptowana przez Oferenta (załącznik nr 2),
3. wzór umowy zaakceptowany i podpisany przez Oferenta (załącznik nr 3),
4. oświadczenie Wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu w realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4),
5. mapa poglądowa podpisana i zaakceptowana przez Oferenta (załącznik nr 5).
VIII. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
2. Oferta ma być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta w obrocie prawnym lub Pełnomocnika.
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty (netto i brutto) oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego.
4. Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
X. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium wyboru oferty, którym będzie najniższa cena brutto.
2. Kryterium to ocenione zostanie na podstawie podanej przez Oferenta w formularzu oferty ceny brutto za wykonanie zamówienia.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
XII. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
1. O otwarciu ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zawiadomienie o otwarciu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o.: https://bip.zzkzuromin.pl/.
XIV. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. W przypadku, kiedy złożone oferty spełniają wszystkie wymagania i brak jest konieczności ich uzupełnienia, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. W przypadku, kiedy złożone oferty wymagają uzupełnienia lub wyjaśnienia, Zamawiający nie dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i zwraca się do oferentów, którzy złożyli niekompletne oferty z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienie, wyznaczając w tym celu 3 - dniowy termin (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Po upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i zaprasza wybranego oferenta do podpisania umowy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.
3. W przypadku niepodpisania umowy przez oferenta w wyznaczonym terminie, Zamawiający wybiera kolejną ofertę o niższej cenie, albo unieważnia postępowanie.
4. W przypadku, kiedy wynagrodzenia ofertowe będą rażąco niskie, lub wyższe od wynagrodzenia zakładanego przez Zamawiającego na realizację zadania, Zamawiający może unieważnić postępowanie, albo zwrócić się z zapytaniem do oferentów o sposób obliczenia wynagrodzenia.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.

Kontakt:
XIII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU
Zbigniew Pydyn tel. 505 151 444, e- mail: biuro@zzkzuromin.pl
kontakt w godzinach od 7:00 do 15:00

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.