Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
896z dziś
5321z ostatnich 7 dni
22162z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont pustostanu

Przedmiot:

Remont pustostanu

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
powiat: Konin
tel. (63) 242-82-76, fax (63) 242-82-24
przetargi@pgkim.konin.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (63) 242-82-76,
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. NAZWA ZADANIA.
Remont pustostanu przy Ul. Dworcowej 6/14 w Koninie.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DODATKOWE WARUNKI.
Remont pustostanu przy Ul. Dworcowej 6/14 w Koninie.
2.Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego Ogłoszenia.
3.Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie robót budowlanych (zwiększenie, zmniejszenie zakresu robót, roboty zamienne), które mogą wyniknąć na etapie realizacji zamówienia.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 22N/T/ 154 / 2022

Otwarcie ofert: Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj.: 04.08.2022 r., godz. 08:00, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 115.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, pok. Nr 115.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 04.08.2022 r., godz. 07:45

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Do dnia 09.09.2022 r.

Wymagania:
V. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:
1.1.W okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane charakterem i zakresem zbliżone do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości ich wykonania 30 000,00 zł.
1.2.Dysponuje lub będzie dysponował min. 3 pracownikami, którzy zostaną skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia oraz min. 1 osobę, która będzie kierować robotami budowlanymi, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane. 1.3.Posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 30 000,00zł.
2. Potwierdzenie spełnienia wymogów określonych w pkt 1 należy przedstawić na druku - Załączniku Nr 2.
3. Niezależnie od warunków udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują prawa z tytułu rękojmi.
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający dokona oceny oferty według następuącego kryterium i jej wagi
L.p. Oznaczenie kryterium Kryterium Waga kryterium
1. KI Cena (brutto) 60%
2. K2 Gwarancja na wykonane roboty oraz materiały budowlane 20%
3. K3 Gwarancja na wmontowane urządzenia 20%
1.1.Punkty w kryterium KI - Cena (brutto) zostaną wyliczone wg poniższego wzoru:
Najniższa cena wśród ofert
KI =........................................................... x 100 %
Cena oferty ocenianej
Kryterium KI- Cena (brutto) oznacza cenę zaoferowaną przez wykonawcę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
1.2.Punkty w kryterium K2 - Gwarancja na wykonane roboty oraz materiały budowlane zostaną przyznane w następujący sposób:
Okres gwarancji oferty ocenianej
K2 =........................................................... x 100
Najdłuższy okres gwarancji wśród ofert
Kryterium K2- Gwarancja na roboty budowlane oznacza okres gwarancji, jaką Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane oraz użyte i wmontowane materiały budowlane. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się dniem podpisania przez obie strony umowy protokołu z odbioru końcowego robót budowlanych.
Uwaga: Maksymalny okres gwarancji, za który wykonawca otrzyma punkty wynosi 60 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający do oceny oferty przyjmie 60 miesięcy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się dniem podpisania przez obie strony protokołu z odbioru końcowego robót.
1.3. Punkty w kryterium K3 - Gwarancja na zamontowane urządzenia zostaną przyznane w następujący sposób:
Okres gwarancji oferty ocenianej
K2 =........................................................... x 100
Najdłuższy okres gwarancji wśród ofert
Uwaga: Maksymalny okres gwarancji, za który wykonawca otrzyma punkty wynosi 50 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający do oceny oferty przyjmie 50 miesięcy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się dniem podpisania przez obie strony protokołu z odbioru końcowego robót.
2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi powyżej kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującymi wzorami:
3.1 WOn = KI x 60% + K2 x 20% + K3 x 20%
gdzie:
WOn -- wskaźnik oceny oferty n KI -- kryterium 1 K2 -- kryterium 2 K3 - kryterium 3
4. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najwyżej ocenioną ofertę.
VI. OPIS SPOSÓU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w Ogłoszeniu.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany ze strony http//prod.ceidg.gov.pl lub aktualny wyciąg z KRS wg stanu na dzień sporządzenia oferty -Załącznik nr 1 do oferty.
4. Oferta musi znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem
Wykonawcy, z napisem:
Nazwa i adres Wykonawcy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin
Oferta na:
,,Remont pustostanu przy ul. Dworcowej 6/14 w Koninie. Nie otwierać przed: 04.08.2022 r., godz. 08:00"
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały (np. na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnie długopisem). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.
6.Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną[e) do reprezentowania Wykonawcy.
7.Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i trwale spięte. 8.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferty ze zmianami, oprócz oznaczeń jak w ustępach powyżej, muszą być dodatkowo oznaczone określeniem: ,,ZMIANA". V/ pierwszej kolejności zostaną otwarte koperty oznaczone w ten sposób. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć w miejscu wyznaczonym na składanie ofert stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną. Wycofana oferta zostanie zwrócona Wykonawcy bezpośrednio po sesji otwarcia ofert.
9.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie, odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje oraz wykazać dlaczego dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ofertę złożoną bez podziału na część jawną i tajną, Zamawiający uzna za ofertę jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas sesji otwarcia ofert. 11.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Cenę oferty netto oraz brutto zawartą w ofercie należy określić w złotych polskich (PLN)
z dokładnością do pełnych groszy, według zasad określonych w załączniku Nr 1 do Ogłoszenia. Cena ta nie będzie podlegała żadnym negocjacjom. Ceny ofert należy wyliczyć na podstawie sporządzonego kosztorysu szczegółowego, który będzie stanowił załącznik do oferty.
2. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia podana w ofercie musi być ceną netto i brutto (w tym określony podatek VAT). Cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, określonego w niniejszym Ogłoszeniu oraz przedmiarze robót.
3. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia.
4. Przez cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia, należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r, o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 r. poz. 915).
5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii Europejskiej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę
w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym celnych.
6. Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy, co będzie równoznaczne z niezłożeniem oferty przez Wykonawcę.
IX. INNE POSTANOWIENIA.
1. Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 21 dni od złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
4. Okres związania ofertą - 30 dni od daty terminu otwarcia ofert.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania umowy w zakresie zmiany zakresu robót budowlanych, wynagrodzenia, terminów realizacji zamówienia oraz innych istotnych postanowień umowy.
6. Ogólne postanowienia i zobowiązania stron zawiera projekt umowy - Załącznik Nr 3.
X. POZOSTAŁE UWAGI.
1. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Kamil Perliński - sprawy proceduralne oraz merytoryczne
2. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w Części I Ogłoszenia, z dopiskiem zawierającym numer postępowania: ZZN/T/ 154 /2022, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął po terminie, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał niniejsze ogłoszenie bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczona została treść ogłoszenia.
5. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco niską cenę oraz inne składowe złożonej oferty.
6. Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach:
6.1. z powodu braku wyjaśnień dotyczących złożonej oferty,
6.2. gdy zachodzi podejrzenie rażąco niskiej ceny, a Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu wystarczających wyjaśnień na piśmie,
6.3. niezgodności oferty z wymogami Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert w przypadkach gdy: 7.1.nie złożono żadnej oferty, odpowiadającej warunkom udzjelenia zamówienia określonym przez Zamawiającego;
7.2.cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe zamawiającego; 7.3.wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzjelenia zamówienia, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub jest niecelowe; 7.4.postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia ważnej umowy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9. Zamawiający ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego:
9.1.wynik postępowania podając nazwę, adres wybranego wykonawcy, cenę najkorzystniejszej oferty oraz warunki wykonania zamówienia, które podlegały ocenie w przyjętych w postępowaniu kryteriach, 9.2.informację o unieważnieniu postępowania z podaniem przyczyn unieważnienia.

Uwagi:
XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ, z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako ,,rodo", Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, infornuje, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, dalej jako ,,ADO";
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Janusz Graczyk, tel. kontaktowy 63 242-82-76; e-mail: iod@pgkim.konin.pl:
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia postępowania
O udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ,, Remont pustostanu przy ul. Dworcowej
6/14", Nr ZZN/T/ 143 /2022, prowadzonym w trybie publicznego konkursu ofert, jak również zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się po obiektach ADO, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ADO na szkodę (monitoring wizyjny). Cele, zakres oraz sposób zastosowania ww. monitoringu są dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie ADO i na stronie internetowej ADO www.pgkim.konin.pl w zakładce ,,Ochrona danych osobowych" plik ,,Klauzula monitoringu". Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług ADO oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń ADO w postępowaniu sądowym;
4. prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług na podstawie Statutu Spółki;
5. Pana/Pani dane osobowe są udostępniane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo - Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 (51-214 Wrocław) oraz innym podmiotom/agencjom windykacyjnym w przypadku dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Pana/Panią przedmiotu umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym do zakończenia ewentualnego postępowania sądowego i uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, nie dłużej niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r. poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.).
W zakresie form monitoringu, o których mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli ADO będzie przetwarzał dane osobowe zgromadzone na nagraniach wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane
1 będzie je przechowywał przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub ADO powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
8. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego oraz warunkiem zawarcia prawnie skutecznej umowy. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy ADO a Panem/Panią;
11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.