Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa ruskiej bani, gorącej beczki, natrysków

Przedmiot:

Dostawa ruskiej bani, gorącej beczki, natrysków

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Henryk Kaproń
Chlewiska 12 C
21-100 Lubartów
powiat: lubartowski
513 177 833
henrykkapron@op.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120362
Województwo: lubelskie
Miasto: Lubartów
Wadium: ---
Nr telefonu: 513 177 833
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa i wyposażenie "Parku rodzinnego w Obszy" - budowa podstrefy wodnej"
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.03.02-06-0003/17 - ,,Archipelag Roztocze"

Część 1
dostawa 1 szt. ruskiej bani

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
dostawa 1 szt. ruskiej bani
Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
Okres gwarancji
patrz załącznik Zapytanie Ofertowe

Część 2
dostawa 1 szt. gorącej beczki

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
dostawa 1 szt. gorącej beczki
Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
Okres gwarancji
patrz załącznik Zapytanie Ofertowe

Część 3
dostawa 2 szt. natrysków

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
dostawa 2 szt. natrysków
Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
Okres gwarancji
patrz załącznik Zapytanie Ofertowe

CPV: 33000000-0, 44614000-7, 42924300-2

Dokument nr: 2022-41856-120362, 1/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-05

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
biłgorajski
Gmina
Obsza
Miejscowość
Obsza

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
biłgorajski
Gmina
Obsza
Miejscowość
Obsza

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
biłgorajski
Gmina
Obsza
Miejscowość
Obsza

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
patrz: zapytanie ofertowe
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykluczenia
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty, które pozostają z Zamawiającym - Henryk Kaproń oraz pozostałymi partnerami realizującymi projekt w relacji powiązania osobowego lub kapitałowego.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotami wskazanymi wyżej, lub członkami organów tych podmiotów - a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy,
polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta powinna zawierać:
1) Formularz oferty - wzór - załącznik nr 2 do zapytania - wypełnione przez Wykonawcę
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym - wzór - załącznik nr 3 do zapytania - wypełnione przez Wykonawcę
3) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy- jeżeli dotyczy.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-29
Data ostatniej zmiany
2022-07-29 15:12:34

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena ofertowa brutto* - waga 100%
szczegóły - patrz zapytanie ofertowe pkt. VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena ofertowa brutto* - waga 100%
szczegóły - patrz zapytanie ofertowe pkt. VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena ofertowa brutto* - waga 100%
szczegóły - patrz zapytanie ofertowe pkt. VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Henryk Kaproń
tel.: 513 177 833
e-mail: henrykkapron@op.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.