Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
484z dziś
4142z ostatnich 7 dni
20073z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i montaż oświetlenia

Przedmiot:

Zakup i montaż oświetlenia

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
powiat: ostrołęcki
(029) 643-20-77
Województwo: mazowieckie
Miasto: Rzekuń
Wadium: ---
Nr telefonu: (029) 643-20-77
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zakup i montaż lamp doświetlających przejście dla pieszych w okolicy placu zabaw w msc. Dzbenin gmina Rzekuń, w ramach zadania pn.: ,,Zakup i montaż oświetlenia w sołectwie Dzbenin gm. Rzekuń".
2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej i wybudowanie obustronnego oświetlenia przejścia dla pieszych na działce ozn. Nr ewid. 509/1, obręb 005, gmina Rzekuń w pobliżu placu zabaw.
2) Oświetlenie musi spełniać wymogi określone przez Ministerstwo Infrastruktury w dokumencie "Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych https://www.gov.pl
3) Inwentaryzację geodezyjną zadań wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych zgód, zezwoleń i warunków technicznych na realizację zadań objętych zamówieniem.
5) Dokonanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych zgłoszeń w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
7) Ostateczna wersja dokumentacji zadań wymienionych w zamówieniu musi być przygotowana w porozumieniu z Zamawiającym i zatwierdzona przez Zamawiającego.
9) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do przeprowadzania czynności w specjalnościach objętych niniejszym zapytaniem cenowym poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
3. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do:
1) uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, wymaganych obowiązującymi normami oraz innymi przepisami szczególnymi,;
2) uzgodnienia z Zamawiającym propozycji użytych materiałów;
3) Wykonawca uzyska warunki techniczne od zarządcy sieci;
4) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia;
5) wykonania na własny koszt obsługi geodezyjnej;
6) dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu któremu ma służyć;
7) przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji odbiorowej w dniu zgłoszenia gotowości odbioru końcowego;
8) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno -budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie ,,Prawo Budowlane" tj. posiadających certyfikat;
9) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych;
10) każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę;
11) odwiezienie ewentualnego urobku z robót ziemnych na miejsce wskazane przez Zamawiającego;
12) zastosowane w projekcie materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane);
13) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
14) Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

Dokument nr: FPZ.271.1.52.2022

Otwarcie ofert: 8. Termin otwarcia ofert 05.08.2022 r. godz. 10.15.

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy w Rzekuniu,
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pokój 103
do 05.08.2022 r. godz. 10.00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: ,,Zakup i montaż oświetlenia w sołectwie Dzbenin gm. Rzekuń".

Miejsce i termin realizacji:
Lokalizacja: działki ozn. nr ewid. 509/1 msc. Dzbenin.
6. Termin realizacji zamówienia: 10.09.2022 r.

Wymagania:
6) Oferta musi zawierać kosztorys z podaniem ceny netto, podatku VAT i ceny brutto.
8) Zamówienie obejmuje wszystkie koszty dodatkowe, związane z wykonaniem powyższych zadań np. opłaty za wydanie warunków, uzgodnień, opinii ekspertyz, uzyskania pozwoleń na budowę lub zgłoszeń, map do celów projektowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, wyłączeń itp.
10) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty, w tym także w przypadku unieważnienia zapytania ofertowego.
11) Okres gwarancji: 5 lat.
15) Zaleca się wykonanie wizji lokalnej w terenie realizacji zamówienia celem właściwego oszacowania wartości.
4. Inne informacje
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków budżetu województwa ,,Mazowieckiego w ramach: Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022"
W przypadku nie dotrzymania terminu realizacji, o którym mowa w ust. 6 niniejszego zapytania i ewentualnej utraty ww. pozyskanych środków zewnętrznych przez Zamawiającego, Zamawiający będzie dochodził zadośćuczynienia z tytułu utraconych korzyści.
9. Warunki płatności: po zakończeniu robót i protokolarnym odbiorze prac, w ciągu 30 dni roboczych, przelewem na konto.
11. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Cena oferty jest ceną ryczałtową uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
2) Cena ryczałtowa oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty
i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty.
3) W cenę (koszt) zadania należy uwzględnić zakres określony w zapytaniu. Otrzymaną w ten sposób cenę Wykonawca może powiększyć o inne elementy niezbędne według wykonawcy do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. zauważone podczas wizji lokalnej) oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Otrzymaną w ten sposób cenę Wykonawca poda w formularzu ofertowym.
4) Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).
5) Cena brutto oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
12. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej, w języku polskim, według danych:
1) nazwa wykonawcy,
2) adres wykonawcy,
3) NIP/Regon,
4) nr rachunku bankowego,
5) wartość wykonania przedmiotu zamówienia za:
o cenę netto, (słownie złotych),
o podatek VAT, (słownie złotych),
o cenę brutto, (słownie złotych)
6) termin realizacji zamówienia,
7) okres udzielanej gwarancji.
8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO^ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa - usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
(1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UEL119z 04.05.2016, str. 1)."

Uwagi:
5. Klauzula informacyjna w związku z ROPO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rzekuń adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rzekun@rzekun.pl:
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w prawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
8) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
10) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Kontakt:
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Paulina Pietrzak (029) 643-20-77

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.