Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5276z ostatnich 7 dni
22116z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie Dokumentacji Projektowej - koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej bazy Śmigłowcowej

Przedmiot:

Opracowanie Dokumentacji Projektowej - koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej bazy Śmigłowcowej

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE CENTRALA
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 22 22-99-843;, tel. +48 22 22-99-842, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933
centrala@lpr.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 22 22-99-84
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie Dokumentacji Projektowej - dwóch wariantów
koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) zlokalizowanej na terenie byłej strzelnicy wojskowej na działkach nr ew. 56/1 i 56/2
z obrębu 0037 Koszalin oraz przekazanie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych
do Dokumentacji Projektowej na zasadach określonych w Umowie.

Dokument nr: 1792/ZP/2022

Składanie ofert:
Ofertę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 3 sierpnia 2022 roku
w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa lub:
2) w wersji elektronicznej na adres e-mail: centrala@lpr.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
30 dni od dnia podpisania Umowy.

Wymagania:
2. Warunki stawiane Wykonawcom:
Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów):
? 100% cena:
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena musi
być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna zawierać wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji
przedmiotu zamówienia.
5. Oferta powinna zawierać:
Wykaz osób na potwierdzenie warunku wskazanego w pkt 2, wraz kopią uprawnień
budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz
aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów.
8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę, pod
warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie Formularzowi oferty określonemu przez
Zamawiającego.
9. Zamawiający, zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. Zmiana może nastąpić
w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej
zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie ogłoszona w taki sam sposób, w jaki dokonano
upublicznienia zapytania.
10. Dopuszcza się możliwość negocjacji złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
skierowania ponownego zapytania ofertowego lub zaproszenia do negocjacji do Wykonawców,
nie więcej niż trzech, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty. Ponowne zapytanie
ofertowe lub zaproszenie do negocjacji może być skierowane także jedynie do Wykonawcy,
który złożył ofertę najkorzystniejszą.
11. Z udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
12. Zamawiający może odrzucić ofertę:
1) która nie spełnia warunków Zapytania ofertowego,
2) Wykonawcy, który wcześniej wykonał nienależycie na rzecz zamawiającego zamówienie
publiczne, w szczególności:
a. nie wykonał zamówienia w umówionym terminie,
b. nie dostarczył przedmiotu zamówienia o właściwej jakości i parametrach,
c. nie wywiązywał się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi,
d. wykonał zamówienie, które było obarczone wadami powodującymi konieczność
poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez Zamawiającego.
13. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich
w/w kryteriów oceny ofert.
14. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna,
lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający może,
w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub
udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie, do czasu
zawarcia umowy. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zamknięcia postępowania bez
wyboru oferty, jak i po jej wyborze do czasu podpisania umowy.

Z tytułu zamknięcia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku
do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez Zamawiającego
w niniejszym postępowaniu.

Kontakt:
6. Osoby uprawnione do kontaktu:
Robert Boroń, mail: r.boron@lpr.com.pl, tel. +48 22 22-99-843;
Grzegorz Pudełko, mail: g.pudelko@lpr.com.pl, tel. +48 22 22-99-842,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.