Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usługi oprysku środkami chemicznymi wraz z zakupem preparatu

Przedmiot:

Świadczenie usługi oprysku środkami chemicznymi wraz z zakupem preparatu

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
powiat: Toruń
56 63 98 119, 601 649 338
sekretariat@mpo.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: 56 63 98 119, 601 64
Termin składania ofert: 2022-08-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe otwarte
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu zaprasza do złożenia oferty' cenowej na usługę polegającą na oprysku środkami chemicznymi wraz z zakupem preparatu.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oprysku środkami chemicznymi wraz z zakupem preparatu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: OCH/P-71/2022

Składanie ofert:
IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1. Ofertę w formie pisemnej w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu opatrzonej opisem ,,Oferta na
usługę oprysku środkami chemicznymi wraz z zakupem preparatu, nie otwierać przed dniem 01.08.2022 r. godz. 1230" należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu do dnia 01.08.2022 roku, do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy od daty zawarcia umowy do 31 sierpnia 2022 r.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego otwartego, przewidzianego dla postępowań, których wartość szacunkowa jest niższa niż 130 000 zł, w sposób przejrzysty, proporcjonalny i zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
2. Do zamówienia, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r,, poz. 1129 ) ww. ustawa nie ma zastosowania.
3. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę
1 doświadczenie, znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz dysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi i zawodowymi do wykonania zamówienia.
VI. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika.
3. Aktualny Odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego.
VII. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Ofertę należy sporządzić z należytą starannością w języku polskim, w formie pisemnej,
z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik I do Zapytania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzania przez wykonawców zmian w zakresie formularza.
2. Oferta winna być podpisana przez wykonawcę zgodnie z regułami jego reprezentacji. Należy dołączyć
pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik.
3. Bezpośrednio za wypełnionym formularzem oferty winny być umieszczone dokumenty wymienione
wpkt. VI.
4. W przypadku wprowadzania poprawek do treści oferty jeszcze przed jej złożeniem, każdą poprawkę należy
nanieść czytelnie, przekreślając wcześniejszy błędny zapis i wpisując obok niego zapis poprawny. Obok tak sporządzonej poprawki należy umieścić podpis wykonawcy zgodny z regułami jego reprezentacji oraz wpisać datę naniesienia poprawki.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
VIII. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną na realizację przedmiotu zamówienia (cena - 100%).
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, a uprawnienie to
powinno wynikać z odpisu z KRS/CEIDG, a w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika -z odpowiedniego pełnomocnictwa.
3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu umowy, w tym koszty transportu.
X. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XII. Udzielenie zamówienia
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego oraz ze złożoną ofertą.
XIII. Postanowienia umowy/zamówienia
1. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy, który będzie rachunkiem widniejącym w elektronicznym wykazie podatników VAT (w tzw. ,,białej liście podatników VAT").
2. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. i jest podatnikiem VAT, posiada numer NIP: 879-016-92-80.
XIV. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu wykonawcom nie przysługuje prawo do żadnych roszczeń w stosunku do zamawiającego.
XV. Środki ochrony prawnej
Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej wskazane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
XVI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000151221, NIP 879-016-92-80, REGON 870525973, tel. 56-63-98-119, e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl (dalej: MPO);
2. Administrator Wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iocKfb.mpo.lornn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej);
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na MPO;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania;
5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów, na których zasoby powołują się wykonawcy;
6. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną
korespondencję, wpływającą do MPO w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane: organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MPO przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.;
8. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane i przekazane sądom i prokuraturze, podwykonawcom MPO, czyli podmiotom z których usług MPO korzysta w ramach prowadzonej działalności w postaci banków, firm informatycznych dostarczających rozwiązania informatyczne, ubezpieczycieli, agencji reklamowych, inne podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Gminie Miasta Toruń;
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- ich sprostowania;
- ograniczenia icli przetwarzania;
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu.
10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji m iędzy narodowej;
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Jednocześnie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w ait. 14 ust. 5 RODO.

Kontakt:
XI. Sposób porozumiewania się i dane kontaktowe
W toku postępowania Zamawiający i Wykonawcy będą się porozumiewać, w tym składać wnioski i oświadczenia pisemnie lub drogą elektroniczną. Adres e-mail Zamawiającego do korespondencji: sekretariat@mpo.torun.pl.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Kierownik Wydziału Oczyszczania - Andrzej Komuda, nr tel.: 601 649 338

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.