Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
900z dziś
5326z ostatnich 7 dni
22167z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
powiat: ostrzeszowski
tel. 062 732 06 00, faks 062 732 06 01
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 062 732 06 00,
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad następującym zadaniem: ,,Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie".
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych - Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24.03.2021 nr 63/2021.
I. Określenie przedmiotu, wielkości, zakresu zamówienia:
Miasto i Gmina Ostrzeszów zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie".
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową. Zakres określony jest w załączonym przedmiarze robót.
W zakres zamówienia wchodzą wszelkie czynności określone w odpowiednich przepisach prawa.
Szczegółowy zakres robót objęty nadzorem inwestorskim zawierają przedmiary robót który jest załączony do zaproszenia na złożenie oferty.

Dokument nr: IDR 7013.1.40.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (listownie lub osobiście), w terminie do dnia 5.08.2022 r. do godz. 15:00 w siedzibie zamawiającego, tj: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, Ul. Zamkowa nr 31, 63 - 500 Ostrzeszów (biuro podawcze, z dopiskiem: OFERTA - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad następującym zadaniem: ,,Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie".

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania usługi:
Do dnia ostatecznego odbioru robót budowlanych.

Wymagania:
IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie ma dostarczyć wykonawca:
1. Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;
2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia uprawnień, z których wynika prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio lub odrębnych obowiązujących przepisów uprawniających do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami na budowach sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jako kierownik budowy. Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.;
3. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
4. Zaakceptowana klauzula RODO;
5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
V. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena.
VI. Inne informacje:
1. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału, podpisane i opieczętowane.
2. Minimalny czas związania ofertą winien wynosić minimum 30 dni.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania przetargowego bez podania przyczyn na każdym jego etapie.
5. Telefoniczną informację o prowadzonym postępowaniu można uzyskać pod numerem
tel.
62 732 06 04.
8. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 w zw. z art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dalej ,,u.s.r.z.p.w.a.u." Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.s.r.z.p.w.a.u.;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.s.r.z.p.w.a.u.;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.s.r.z.p.w.a.u.
VII. Załączniki:
1. wzór formularza OFERTA,
2. klauzula RODO,
3. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.