Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
136z dziś
4555z ostatnich 7 dni
21310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy wraz z modernizacją budynku Urzędu...

Przedmiot:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy wraz z modernizacją budynku Urzędu Gminy oraz 3 remiz Ochotniczej Straży Pożarnej, dokumentacja projektu zagospodarowania terenu wraz z utwardzeniem placu, zaktualizowanie projektu przystanku autobusowego

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bądkowo
ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo
powiat: aleksandrowski
tel. (054) 272 41 00 wew. 24
sekretariat@ugbadkowo.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bądkowo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (054) 272 41 00
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy wraz z modernizacją budynku Urzędu Gminy oraz 3 remiz Ochotniczej Straży Pożarnej, dokumentacja projektu zagospodarowania terenu wokół obiektu drugiego budynku Urzędu Gminy wraz z utwardzeniem placu, zaktualizowanie projektu przystanku autobusowego
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy wraz z modernizacją budynku Urzędu Gminy oraz remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczku, Łówkowicach, Kujawce, projektu zagospodarowania terenu wokół obiektu drugiego budynku Urzędu Gminy wraz z utwardzeniem placu, zaktualizowanie projektu przystanku autobusowego znajdującego się w Bądkowie przy Ul. Włocławskiej.
Z uwagi na fakt, iż projekty stanowić będą opis przedmiotu zamówienia publicznego, muszą być przygotowane z uwzględnieniem zasad i sposobu opisywania przedmiotu zamówień wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, w przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm o których mowa w ww. przepisach, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń ,,równoważnych" przez doprecyzowanie zakresu dopuszczalnej równoważności.
1.2. Zakres prac obejmować będzie między innymi:
Remont elewacji wraz z drobnymi pracami budowlanymi na zewnątrz budynku Urzędu Gminy, Wykonanie wewnętrznych gładzi, malowanie ścian wewnątrz budynku Urzędu Gminy, Remont podłóg oraz wymiana balustrad w budynku Urzędu Gminy,
Zagospodarowanie terenu wokół obiektu wraz z utwardzeniem placu drugiego budynku Urzędu Gminy,
Wymiana poszycia dachowego na budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz poprawa zewnętrznej elewacji.
1.3. Zakres prac projektowych obejmować będzie:
a) Inwentaryzację budynków,
b) Ekspertyzę stanu technicznego,
c) Koncepcję rozwiązań projektowych,
d)konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji dot. istotnych elementów mających wpływ na koszty.
Projektant jest zobowiązany współpracować z Zamawiającym w celu wypracowania spójnej koncepcji, na podstawie której sporządzony zostanie przedmiotowy projekt budowlany w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Koncepcja musi być zaakceptowana pozytywnie przez
Zamawiającego. Zaopiniowana pozytywnie koncepcja będzie podstawą do dalszego projektowania. Zamawiający wyda opinię w ciągu 14 dni od złożenia koncepcji do zaopiniowania
1.4. Zakres rzeczowy każdego zadania (z wyłączeniem drugiego budynku Urzędu Gminy i przystanku autobusowego) obejmuje wykonanie następującej dokumentacji:
1. Koncepcja -1 egz.
2. Projekt zagospodarowania terenu- 4 egz.
3. Projekt budowlano- wykonawczy- 4 egz.
4. Projekt techniczny- 4 egz.
5. Przedmiar robót- 2 egz.
6. Kosztorys inwestorski- 2 egz.
7. Kosztorys ofertowy- 2 egz.
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz.
7. Decyzja o pozwolenie na budowę/ zaświadczenie organu, że nie wniósł sprzeciwu do zamierzenia budowlanego.
Drugi budynek Urzędu Gminy- projekt zagospodarowania terenu wokół obiektu wraz z utwardzeniem placu.
1.5. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń i opinii,
b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę,
c) opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich, ofertowych,
d) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
e) konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty,
f) trzy- krotna darmowa aktualizacja kompletu kosztorysów- wykonana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Gminę Bądkowo, zgłoszonej do upływu 24 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji.
g)udzielanie odpowiedzi na wszelkie zapytania wniesione w trakcie trwania postępowania
O udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, a dotyczące wykonanych opracowań, niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu ich otrzymania od Zamawiającego pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem, iż odpowiedzi udzielane będą w pierwszej kolejności pocztą elektroniczną, następnie w formie pisemnej.
1.6. Szczegóły dotyczące parametrów technicznych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.
1.7. Dokumentacja winna być sporządzona na podstawie aktualnych przepisów prawa, kompletna z wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami umożliwiająca Zamawiającemu prawidłowe przygotowanie, wykonanie i rozliczenie przedmiotowej inwestycji.
1.8. Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii
1 uzgodnień uzyska we własnym zakresie oraz na własny koszt.
1.9. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.
1.10. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania dokumentacji w zamykanych teczkach z opisem zawartości każdej teczki. Dokumentacja musi mieć formę zwartych, jednorodnych, jedno lub wielotomowych opracowań.
Kompletną dokumentację należy dostarczyć również w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD w dwóch egzemplarzach. Wersja elektroniczna każdego z opracowań będzie musiała zostać dostarczona w wersji nieedytowalnej (w plikach *.pdf) oraz edytowalnej (rysunki w plikach *.dwg lub *.dxf, części opisowe w postaci umożliwiającej edycję tekstu - w plikach *.doc lub kompatybilnych, kosztorysy i przedmiary wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego _w plikach *xls lub kompatybilnych). Do
wersji - elektronicznej Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie
o zgodności wersji papierowej z elektroniczną.
1.11. Obowiązki Wykonawcy na etapie projektowania
- dokumentację projektową należy opracować zgodnie i w oparciu o obowiązujące akty prawne, normy, normatywy i wytyczne projektowe,
- zawarty opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej musi być zgodny z art. 99-103 ustawy PZP,
- przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca dokona wizji w terenie,
- Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne materiały potrzebne do opracowania dokumentacji,
- dokumentacja będzie musiała zawierać wymagane uzgodnienia urzędowe i branżowe,
- Wykonawca zapewni na swój koszt sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami, o którym mowa w art. 20 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: b) nie

CPV: 71220000-6

Dokument nr: 16/2022

Specyfikacja:
6. Informacja o wyjaśnieniach, zmianach, wyborze najkorzystniejszej oferty i innych informacjach przekazywanych przez Zamawiającego będą zamieszczane na stronie www.bip.badkowo.ug.gov.pl -zakładka zapytania ofertowe.

Składanie ofert:
Dla ofert pisemnych
Ofert należy składać Urząd Gminy w Bądkowie ul Włocławska 82, 87-704 Bądkowo pokój nr 9 sekretariat Gminy w terminie do dnia 04.08.2022 r. do godz. 13:00.
Ofertę należy zamieścić w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie , zaadresowanej na adres Zamawiającego. Na kopercie należy zamieścić informację:
Oferta na:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Zapytanie ofertowe nr 16/2022 Dla ofert przesłanych drogą elektroniczną
Oferty należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@ugbadkowo.pl
W terminie do dnia 04.08.2022 r. do godz. 13:00 w tytule wiadomości należy wpisać właściwy numer i nazwę postępowania.

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji zadania
- 30 dni od dnia podpisania umowy- przekazanie Zamawiającemu koncepcji do zatwierdzenia,
- 28 październik 2022 r. - przekazanie do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwoleniu na budowę,
-30 listopad 2022 r.- przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wymagania:
5. Wniosek o wyjaśnienie treści warunków zamówienia może wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu wskazanego wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
8. Warunki płatności
Podstawą do wystawienia faktury będzie przyjęcie przez Zamawiającego przedstawionej dokumentacji projektowo- kosztorysowej przez Wykonawcę wraz z decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz podpisaniem bezusterkowego protokołu końcowego odbioru dokumentacji.
9. Warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Wykażą doświadczenie w kategorii usług poprzez minimum 2 wykonanych projektów budowlano-wykonawczych na kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 zł.
-Wykaz projektu wykonanego (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie oraz załączeniem dowodów określających czy te projekty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydawane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
10. Kryteria wyboru ofert, zawierającą wagę każdego z kryterium: a) Cena 100 %
11. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku ( Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) - Prawo zamówień publicznych.
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w formularzu oferty.
13. Oferta powinna zawierać
a) wypełniony i podpisany formularz oferty
b) wykaz wykonanych projektów
14. Z postępowania wyklucza się: 1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
15. Informację o współfinansowaniu zamówienia ze środków Unii Europejskiej wraz z podaniem informacji na temat tego programu.
Nie dotyczy
16. Inne istotne informacje mające znaczenie dla przygotowania postępowania. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2
17. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bądkowo ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo.
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bądkowo jest Pan Marek Powała adres e-mail: marek.powala@wp.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 16/2022 pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trybie zapytania ofertowego.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;--------
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
4. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan Jarosław Marchwiński, pokój nr 7, tel. (054) 272 41 00 wew. 24, adres e-mail: sekretarz@ugbadkowo.pl
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.