Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Marcinowice
ul. J. Tuwima 2
58-124 Marcinowice
powiat: świdnicki
tel. 74/ 850 34 83, , tel. 74/ 850 34 94
srodowisko@marcinowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Marcinowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 74/ 850 34 83,
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice"
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Marcinowice:
1) Usuwanie odpadów zawierających azbest składowanych na posesjach - ok. 6,60 Mg, transport, deponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów.
Ilość odpadów w pkt. 1 może ulec zmianie gdyż zakres robót został dokonany na podstawie wniosków, deklaracji mieszkańców Gminy, zamierzających usunąć wyroby zawierające azbest ze swoich posesji. Obmiar zakresu robót był dokonany w oparciu o pomiar szacunkowy.
Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których będzie dokonywany odbiór wyrobów zawierających azbest.
Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godz. odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonywane prace.
Informacje o ustalonym terminie Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie harmonogramu.
Po każdym dokonanym odbiorze azbestu wraz z ich unieszkodliwieniem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty dokumentujące przekazanie odpadów na składowisko (KPO), potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo) oraz dokumentację zdjęciową przed i po zakończeniu prac, a Właścicielowi posesji wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem azbestu zostały wykonane prawidłowo z zachowaniem przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został prawidłowo oczyszczony z wyrobów zawierających azbest.
Wykonawca musi spełnić wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest ze środków NFOŚiGW-WFOŚiGW.

Dokument nr: RG.271.2.2022

Składanie ofert:
3. Oferta winna być złożona osobiście w siedzibie urzędu, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres srodowisko@marcinowice.pl
4. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 05.08.2022 r. do godz. 13:00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji:
Usługi wykonywane będą do dnia 09 września 2022 roku.

Wymagania:
IV. Miejsce oraz termin złożenia oferty:
V. Warunki wymagane od Wykonawców:
1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy.
2. Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
VI. Kryterium wyboru oferty:
1/Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.
2/Wykonawca jest obowiązany w ofercie podać cenę brutto za:
- usunięcie 1 tony (1 Mg) odpadów zawierających azbest składowanych na posesjach wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem (zdeponowaniem na składowisku odpadów niebezpiecznych).
VII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
1) formularz oferty (zał. nr 1),
2) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktualnej decyzji określonej w punkcie nr V,
3) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy lub porozumienia podpisana ze składowiskiem unieszkodliwiającym odpady zawierające azbest, gwarantująca odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia,
4) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2),
5) pozwolenie na świadczenie usług w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z uprawnieniami do transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) oraz z art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). W przypadku, gdy decyzja nie uprawnia Wykonawcy do transportu na terenie całego kraju wyrobów zawierających azbest oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu transportu odpadów niebezpiecznych do miejsca unieszkodliwiania.
6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych tzn. oświadczenie, że dysponuje minimum 1 osobę posiadającą odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 r. Nr 216, poz. 1824) oraz, że dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej i należy do izby zawodowej inżynierów budownictwa, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
VIII. Sposób przygotowania ofert:
1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z wyżej wymienionymi załącznikami.
2. Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
X. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

Kontakt:
IX. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Karolina Milewska, tel. 74/ 850 34 83 e-mail: srodowisko@marcinowice.pl,
Beata Staryszak, tel. 74/ 850 34 94 e-mail: rolnictwo@marcinowice.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.