Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
803z dziś
5228z ostatnich 7 dni
22069z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi serwisowe oraz bieżące naprawy maszyn i urządzeń eksploatowanych dla potrzeb...

Przedmiot:

Usługi serwisowe oraz bieżące naprawy maszyn i urządzeń eksploatowanych dla potrzeb klimatyzacji centralnej dla schładzania wyrobisk dołowych

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
(+48) 71 787 35 34
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 53 000,00 PLN
Nr telefonu: (+48) 71 787 35 34
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi serwisowe oraz bieżące naprawy maszyn i urządzeń eksploatowanych dla potrzeb klimatyzacji centralnej dla schładzania wyrobisk dołowych JSW S.A. KWK ,,Borynia-Zofiówka" Ruch ,,Zofiówka".
1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.

O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.

Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).

Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem).

UWAGA!!!

Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się.
Lista produktów

Lp. Nazwa zadania Ilość Jednostka miary Uwagi
1. Usługi serwisowe oraz bieżące naprawy maszyn i urządzeń eksploatowanych dla potrzeb klimatyzacji centralnej dla schładzania wyrobisk dołowych JSW S.A. KWK ,,Borynia-Zofiówka" Ruch ,,Zofiówka". 1 pakiet

Dokument nr: 224/INW/22

Otwarcie ofert: Termin rozpoczęcia licytacji: 2022-08-12 10:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-05 23:59

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Wymagania:
3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r., dalej: Regulamin.

Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4968.

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: [email protected]

Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: [email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.

Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.

4. Waluta
PLN
5. Załączniki
1. Informacja - RODO.pdf
2. Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy.pdf
3. Cennik usług.pdf
4. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - 224 INW 22.pdf
5. Załącznik nr 1 do FO - Cennik A - 224 INW 22.pdf
6. Wzór oświadczenia - wstrzymanie zapłaty należności.pdf
7. Załącznik nr 3 - IPU - 224 INW 22.pdf
8. Załącznik nr 1 do FO - Cennik B - 224 INW 22.pdf
9. Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - 224 INW 22.pdf
7. Kryteria oceny
Lp. Nazwa kryterium

1. Cena
8. Reguły
Licytacja otwarta
Aukcja japońska multiobiektowa
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy jednej jednostki
Czas na decyzję: 60 sekund
10. Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
11. Informacje o ofertach

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

W przypadku dopuszczenia podwykonawców należy określić:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

6. Kryterium oceny - najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

7. Po zakończeniu licytacji elektronicznej lub negocjacji Wykonawcy będą zobowiązani (na wniosek Prowadzącego postępowanie) do rozpisania/rozbicia wartości uzyskanej w wyniku licytacji lub negocjacji na ceny jednostkowe wskazane w Tabeli nr 2 ,,A". Ceny te powinny zostać zmniejszone zgodnie z obniżeniem całkowitej ceny netto oferty.
14. Warunki płatności

1. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata następuje przelewem w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2. W przypadku gdy cena (wynagrodzenie - w zależności od rodzaju umowy) lub jej (jego) część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej w ust._ przekroczy kwotę 15 000 złotych brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielnej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 złotych brutto mechanizmem podzielnej płatności.

3. Wykonawca, jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT oświadcza, że nr rachunku bankowego wskazany na fakturach został umieszony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

4. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej począwszy od daty wskazanej w pisemnym Oświadczeniu o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną i na zasadach w nim opisanych. Wzór Oświadczenia został opublikowany na stronie o adresie: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/dokumenty-do-pobrania/ (Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych - dostawca). Dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) nie jest wymagane uzyskanie Oświadczenia o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną.

5. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

6. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Borynia-Zofiówka" Ruch ,,Zofiówka" ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

8. Dopuszcza się fakturowanie częściowe przedmiotu umowy (na podstawie cząstkowych protokołów odbioru jednorazowych usług).

9. Protokół Usługi Serwisowej z bezusterkowo wykonanej usługi (danego zlecenia) wraz z kosztorysem powykonawczym lub dowód wydania z magazynu Wykonawcy (WZ) podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiąc jednocześnie jej integralną część.

10. Wykonawca dołączy do faktury VAT Protokół Usługi Serwisowej podpisany przez Zamawiającego oraz przedstawi koszt dostarczonych i zużytych do naprawy części zamiennych, podzespołów i zespołów wskazując odpowiednie pozycje z cennika i koszt robocizny.

11. Wynagrodzenie wskazane w umowie zostanie powiększone o należny podatek VAT według stawki wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, odnoszącej się do usługi, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o wysokość zmiany podatku VAT, bez konieczności zmiany umowy. Zmiana wynagrodzenia brutto nie będzie zmianą umowy i nie będzie skutkowała zmianą wynagrodzenia netto.

13. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.
16. Sposób dostawy/wykonania

zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja Techniczna

17. Warunki udziału

I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html

Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.

Wysokość wadium: 53 000,00 PLN

Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:

1. Pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy (nie może być wpłacone przekazem pocztowym): Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 224/INW/22".

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków pieniężnych odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.

2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione (w jednym z poniższych sposobów), jeżeli przed upływem terminu składania ofert:

- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. zostanie złożony oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

- oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej: [email protected]

- oryginał bądź kopia gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci elektronicznej lub kopia gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej) zostanie przesłana na adres skrzynki mailowej: [email protected]

W szczególności treść gwarancji powinna zawierać:

a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 ,,Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r.,

b) wskazanie sumy gwarancyjnej,

c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,

d) określenie terminu ważności gwarancji.

Złożenie lub przesłanie gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.

Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.

3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:

- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,

- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW JSW S.A.) o przeznaczeniu kwot z należności Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia).

Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Obsługi Zobowiązań).

W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail: [email protected]

Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.

Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.

III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:

1. Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia),

2. Dokumenty wskazane w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

3. potwierdzenie wniesienia wadium,

4. Wykonawca (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum firm, lider bądź jeden z uczestników/członków konsorcjum) winien przedstawić wykaz usług (co najmniej jednej) o łącznej wartości minimum 1 500 000,00 zł netto odpowiadającego swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. - prace serwisowe obejmujące przede wszystkim urządzenia chłodnicze: sprężarkowe, absorpcyjne oraz otwarte wieże mokre, w okresie ostatnich 3 lat, od daty wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres).

5. Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wskazane w wykazie usługi były wykonane, potwierdzające że przedmiot zamówienia został wykonany należycie.

6. Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej wymagane jest:

dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje, (określone w obowiązującej ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz w obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) wykonującymi czynności specjalistyczne w ruchu podziemnego zakładu górniczego do realizacji przedmiotu zamówienia w ilości minimum 8 osób, w tym:

a) 2 osobami posiadającymi kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w następującym zakresie:

I. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

II. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,

III. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,

IV. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej,

b) 2 osobami posiadającymi kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w następującym zakresie:

I. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW,

II. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,

III. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,

IV. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,

V. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.
c) 2 osobami posiadającymi kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją lub serwisem urządzeń chłodniczych absorpcyjnych.
d) 2 osobami posiadającymi kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją lub serwisem urządzeń chłodniczych amoniakalnych

7. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia-nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, w celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej - przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej: [email protected] W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej: [email protected] W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

18. Prawa i obowiązki zamawiającego

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania w całości lub części (w zakresie poszczególnych zadań) bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.

3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.

4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.

5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.

19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
-

20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja Techniczna

21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja Techniczna

22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja Techniczna

Kontakt:
Kontakt w sprawach formalnych

Dział Zamówień Niepublicznych Inwestycje, Roksana Gołofit nr tel.: 32 756 4968; e-mail: [email protected]

Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Robert Myśliwiec nr tel.: 32 756 5441, Andrzej Szmuk nr tel.:32 756 5018

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.