Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
514z dziś
4172z ostatnich 7 dni
20103z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Nadzór inwestorski nad realizacją prac przygotowawczych i rekultywacyjnych, ekspertyza...

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad realizacją prac przygotowawczych i rekultywacyjnych, ekspertyza stanu budynków oraz opracowanie opinii geotechnicznej wraz z obsługą w związku z budową placu wiertni

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A
ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
powiat: Warszawa
22 363 71 00
grzegorz.brejnak@pgnig.pl22
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 22 363 71 00
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadzór inwestorski nad realizacją prac przygotowawczych i rekultywacyjnych, ekspertyza stanu budynków oraz opracowanie opinii geotechnicznej wraz z obsługą w związku z budową placu wiertni Mirocin 71k, Mirocin 72k, Mirocin 73k, Mirocin 74k.

Część 1: Nadzór inwestorski nad pracami przygotowawczymi podczas realizacji otworów Mirocin 71k, Mirocin 72k, Mirocin 73k, Mirocin 74k:

Część 2: Nadzór inwestorski nad pracami rekultywacyjnymi podczas realizacji otworów Mirocin 71k, Mirocin 72k, Mirocin 73k, Mirocin 74k

Część 3: Ekspertyza stanu budynków podczas realizacji otworów Mirocin 73k i Mirocin 74k:
Część 4: Opracowanie opinii geotechnicznej oraz sprawowanie obsługi geotechnicznej podczas realizacji otworów Mirocin 71k, Mirocin 72k, Mirocin 73k, Mirocin 74k:

Dokument nr: NP/PGNG/22/7602/GE/DWR

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
05.08.2022 11:05
Otwarcie nie jest jawne

Specyfikacja:
Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
przetargi.pgnig.pl

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
05.08.2022 11:00
PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Kancelaria Ogólna

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
wymagany
Wymagane terminy realizacji zamówienia wskazane zostały w projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 3a - 3d do SWZ, odpowiednio dla części zamówienia.
Miejsce realizacji zamówienia
Miłosław 71k i 72k
miejscowość: Cieszacin Mały,
gmina: Pawłosiów,
powiat: jarosławski,
województwo: podkarpackie.
Miłosław 73k i 74k

Wymagania:
Kryteria oceny ofert
Część 1: Nadzór inwestorski nad pracami przygotowawczymi podczas realizacji otworów Mirocin 71k, Mirocin 72k, Mirocin 73k, Mirocin 74k:
Cena brutto, Waga(%): 100
Część 2: Nadzór inwestorski nad pracami rekultywacyjnymi podczas realizacji otworów Mirocin 71k, Mirocin 72k, Mirocin 73k, Mirocin 74k :
Cena brutto, Waga(%): 100
Część 3: Ekspertyza stanu budynków podczas realizacji otworów Mirocin 73k i Mirocin 74k:
Cena brutto, Waga(%): 100
Część 4: Opracowanie opinii geotechnicznej oraz sprawowanie obsługi geotechnicznej podczas realizacji otworów Mirocin 71k, Mirocin 72k, Mirocin 73k, Mirocin 74k:
Cena brutto, Waga(%): 100
Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Cena 100%
Warunki udziału w postępowaniu
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
10.2.1. Nadzór inwestorski nad pracami przygotowawczymi podczas realizacji otworów Mirocin 71k, Mirocin 72k, Mirocin 73k, Mirocin 74k:
a) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to
w tym okresie, należycie prowadzili nadzór nad pracami bądź kierowali robotami związanymi z budową lub przebudową:
? min. 1 (jednej) utwardzonej drogi o długości, co najmniej 200 m,
? min. 1 (jednego) placu wiertni o konstrukcji nawierzchni z betonowych elementów prefabrykowanych, np. betonowe płyty drogowe, płyty kompozytowe, kostka betonowa, płyty stalowe, płyty drewniane,
o powierzchni co najmniej 3 500 m2,
b) wykażą, że dysponują lub będą dysponować podczas pełnienia nadzoru nad pracami przygotowawczymi, co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do:
? kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
lub
? kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
10.2.2. Część 2 Nadzór inwestorski nad pracami rekultywacyjnymi podczas realizacji otworów Mirocin 71k, Mirocin 72k, Mirocin 73k, Mirocin 74k:
a) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie, należycie prowadzili nadzór nad pracami bądź kierowali robotami związanymi z:
? budową lub przebudową lub rozbiórką jednej utwardzonej drogi
o długości co najmniej 200 m,
? budową lub przebudową lub rozbiórką jednego placu o konstrukcji nawierzchni z betonowych elementów prefabrykowanych (np. betonowe płyty drogowe, płyty kompozytowe, kostka betonowa, płyty stalowe, płyty drewniane) o powierzchni co najmniej 3 500 m?,
? rekultywacją terenu o powierzchni co najmniej 3 500 m?,
b) wykażą, że dysponują lub będą dysponować podczas pełnienia nadzoru nad pracami rekultywacyjnymi, co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia:
? do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
lub
? do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający dopuszcza, aby przedmiot zamówienia w części 1 i części 2 był realizowany przez tą samą osobę ze względu na fakt, że usługa nadzoru nad pracami przygotowawczymi (część 1) będzie wykonywana w innym terminie niż nadzór nad pracami rekultywacyjnymi (część 2).
W związku z powyższym Zamawiający warunek dot. posiadania uprawnień
z pkt 10.2.1. lit. b) SWZ i z pkt 10.2.2. lit. b) SWZ uzna za spełniony jeśli Wykonawca wykaże jego spełnianie w odniesieniu do jednej z ww. części zamówienia (dla części 1 lub dla części 2).
10.2.3. Część 3 Ekspertyza stanu budynków podczas realizacji otworów Mirocin 73k i Mirocin 74k:
a) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to
w tym okresie, należycie wykonali:
? min. 1 (jedno) ekspertyzę/operat techniczny stanu nieruchomości budowlanej.
b) wykażą, że dysponują lub będą dysponować podczas pełnienia nadzoru nad pracami rekultywacyjnymi, co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia:
- rzeczoznawcy budowlanego,
lub
? uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
10.2.4. Część 4 Opracowanie opinii geotechnicznej oraz sprawowanie obsługi geotechnicznej podczas realizacji otworów Mirocin 71k, Mirocin 72k, Mirocin 73k, Mirocin 74k:
a) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to
w tym okresie, należycie wykonali:
? min. 1 (jedno) badanie geotechnicznego posadowienia fundamentów,
lub
? min. 1 (jedną) usługę polegająca na obsłudze geotechnicznej podczas wykonywania prac budowlanych,
b) wykażą, że dysponują lub będą dysponować podczas realizacji usługi
w niniejsze części zamówienia, co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia/świadectwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji geologicznych do wykonywani, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie określenia warunków geologiczno - inżynierskich, uprawnienia geotechniczne kat. VI lub VII.
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
10.2.5. W zakresie części 1 - 4: bezpiecznie wykonują prace zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz stosują odpowiednie procedury dotyczące bezpiecznego wykonywania prac wynikających z umowy, właściwe dla specyfiki branży, tzn. posiadają wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normami ISO/ SCC, lub równoważne rozwiązania obejmujące standardy i praktyki QHSE
w zakresie dotyczącym tego zamówienia.
Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
Inne uwagi

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Grzegorz Brejnak
grzegorz.brejnak@pgnig.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.