Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
900z dziś
5326z ostatnich 7 dni
22167z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opinia prawna

Przedmiot:

Opinia prawna

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o
ul. Ignacego Mościckiego 1
24-110 Puławy
powiat: puławski
Tel. (81) 464-63-16
monika.choluj@ppnt.pulawy.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (81) 464-63-16
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE O CENĘ

,,Opinia prawna z zakresu prawa budowlanego, w tym norm higieniczno-sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym wynikające np. z Polskich Norm), dot. statusu prawnego przenośnego kompostownika zamkniętego umożliwiającego proces kompostowania odpadów spożywczych z wykorzystaniem dżdżownic kalifornijskich"

Zamówienie realizowane w ramach projektu Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4: ,,Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji" Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB - Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
W ramach rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zapraszamy Państwa do przedstawienia propozycji cenowej dotyczącej opinii prawnej z zakresu prawa budowlanego zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Zakres przedmiotu zamówienia:

Opinia prawna z zakresu prawa budowlanego, w tym norm higieniczno-sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym wynikające np. z Polskich Norm), dot. statusu prawnego przenośnego kompostownika zamkniętego umożliwiającego proces kompostowania odpadów spożywczych z wykorzystaniem dżdżownic kalifornijskich, prototyp o następujących parametrach: kształt prostopadłościanu o wymiarach około 40 cm x 30 cm x 55 cm, w środku zamontowane są czujniki pomiarowe.

Opinia prawna powinna obejmować następujące zagadnienia prawne:

1) konieczność uzyskania pozwolenia, dokonania zgłoszenia lub dopełnienia innych formalności prawnych w organie administracji publicznej na usytuowanie i użytkowanie wermikompostownika w budynku przeznaczonym na pobyt ludzi (w szczególności budynki o przeznaczeniu mieszkalnym, biurowym, handlowo-usługowym oraz oświatowym, nauki, kultury i sportowym),
2) konieczność uzyskania dla wermikompostownika aprobaty (certyfikacji) lub innego dokumentu potwierdzającego możliwość stosowania przedmiotowego rozwiązania w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi,
3) wskazanie na inne konsekwencje prawne - w szczególności obowiązki, w tym z punktu widzenia właściciela/zarządcy/posiadacza budynku i lokalu, związane z usytuowaniem i użytkowaniem wermikompostownika w budynku przeznaczonym na pobyt ludzi.
2. Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia zostaną przekazane wybranemu wykonawcy.
3. Opinia prawna obejmująca wyżej wskazane zagadnienia prawne musi zawierać:
1) analizę przepisów prawa powszechnie obowiązującego (z odwołaniem w zakresie koniecznym do orzecznictwa i doktryny prawniczej),
2) wskazanie wynikających z takich przepisów upoważnień dla organów terenowej administracji rządowej lub samorządu terytorialnego do wydawania przepisów prawa miejscowego,
3) ocenę stanu faktycznego w świetle przedmiotowych przepisów wraz z ewentualnym wskazaniem proponowanych rozwiązań.
4. Opinia prawna w formie raportu zostanie dostarczona w wersji papierowej w ilości 2 egz. z podpisem Wykonawcy na adres Zamawiającego i Pomysłodawcy oraz w wersji elektronicznej na podany adres mailowy Zamawiającego i Pomysłodawcy.
5. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia będzie w pełni współpracował z Pomysłodawcą oraz Zamawiającym poprzez konsultacje oraz uzgodnienia. Częstotliwość konsultacji i uzgodnień będzie wynikać z aktualnych potrzeb. Konsultacje i uzgodnienia mogą mieć formę wideokonferencji, osobistych spotkań, dowolną inną formę za obopólną zgodą Pomysłodawcy i Wykonawcy.

Dokument nr: ZP/159/2022

Składanie ofert:
V. TERMIN I FORMA SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH.

1. Propozycje cenowe należy przestawiać na formularzu cenowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania o cenę. Proponowana cena powinna obejmować cały zakres zamówienia.
2. Formularz cenowy należy wysłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 04.08.2022 r. do godz. 09:00 na adres e-mailowy: monika.choluj@ppnt.pulawy.pl.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Planowany termin realizacji zamówienia - maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający uznaje dzień dostarczenia i przekazania przedmiotu zamówienia oraz podpisania przez Zamawiającego, Pomysłodawcę oraz Wykonawcę protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
IV. WYBÓR WYKONAWCY

1. W sytuacji, gdy w wyniku niniejszego zapytania o cenę szacowana wartość zamówienia nie będzie obligować Zamawiającego do wyboru Wykonawcy na zasadzie konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający rozważy wybór oferty i zlecenie wykonania zamówienia z wybranym Wykonawcą
w ramach niniejszego zapytania o cenę.
2. W przypadku zamiaru zlecenia wykonania zamówienia wybranemu przez Zamawiającego Wykonawcę, będzie możliwe w sytuacji, gdy Wykonawca posiada uprawnienia radcy prawnego lub adwokata.
3. Wykonawca potwierdzi posiadanie wiedzy poprzez złożenie oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania złożenia przez Wykonawcę, oprócz oświadczenia, również dyplomu potwierdzającego wymaganą wiedzę.
4. Umowa będzie mogła być zawarta z Wykonawcą, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym i Pomysłodawcą.
5. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 5 poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zapytanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm mogących zrealizować powyższe zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do udzielenia zamówienia na podstawie niniejszego rozeznania rynku, w sytuacji, gdy szacowania wartość zamówienia nie przekroczy progów obligujących Zamawiającego do zastosowania jednego z trybów udzielania zamówienia publicznego. Wybór wykonawcy może nastąpić na podstawie propozycji cenowych uzyskanych od potencjalnych Wykonawców.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.