Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
359z dziś
4777z ostatnich 7 dni
21532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klimatyzacji w budynku

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klimatyzacji w budynku

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 364 26 13, fax 41 364 26 15, tel. 532 079 310, 015 833 18 56
ias.kielce@mf.gov.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 364 26 13, f
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

zaprasza do składania ofert w postępowaniu
dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na:
,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klimatyzacji w budynku Urzędu Skarbowego w Sandomierzu''.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, służących do
opisu przedmiotu zamówienia na zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu
Skarbowego w Sandomierzu, uzyskanie pozwolenia na projektowane prace instalacyjne
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeśli wymagają tego przepisy prawa
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne przeniesienie na Zamawiającego
autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i zawartych w niej rozwiązań. Przeniesienie praw nastąpi
z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje opracowanie:
1) co najmniej dwóch koncepcji instalacji klimatyzacji uwzględniających uwarunkowania
położenia budynku i jego architektury, z których jedna, po akceptacji Zamawiającego,
będzie podstawą do dalszych prac projektowych;
2) opisu technicznego projektowanych prac wraz rozwiązaniami graficznymi i szkicami
obejmujący instalację klimatyzacji, instalację zasilającą i instalację odprowadzającą
skropliny;
3) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględnianą w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadkach, gdy jego opracowanie jest
wymagane na podstawie odrębnych przepisów;
4) przedmiarów robót w zakresie, o którym mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);
5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie,
o którym mowa w §12 w/w rozporządzenia;
6) kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).
Dokumentację projektowo-kosztorysową Wykonawca dostarczy w następującej ilości:
1) koncepcje instalacji klimatyzacji - po 1 egzemplarzu wersji papierowej;
2) opis techniczny proponowanych prac wraz rozwiązaniami graficznymi i szkicami - 4
egzemplarze wersji papierowej;
3) przedmiar robót - 2 egzemplarze wersji papierowej;
4) kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze wersji papierowej;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egzemplarze wersji
papierowej;
6) wersję elektroniczną w/w dokumentacji z możliwością kopiowania na płycie CD/DVD:
tj.:
- opisy, kosztorysy oraz przedmiary - w formacie ogólnodostępnym, do edycji
w programach kosztorysowych np. ath oraz pdf lub jpg.;
- dokumentacja projektowa (opisy, rysunki, zdjęcia, itp.), specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót, etc. - w formacie ogólnodostępnym pdf lub jpg.
Wymagane jest usystematyzowanie i nazewnictwo plików zgodnie z zawartymi
treściami i częściami, których dotyczą.
Wykonawca zaopatrzy każdą z części przedmiotu zamówienia w wykaz opracowań oraz
pisemne oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami
techniczno-budowlanymi, bhp, p.poż. i normami oraz, że zostaje on wydany w stanie
kompletnym (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). Wykaz opracowań oraz
pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu
zamówienia.
Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia
w procedurze udzielenia zamówienia publicznego na ,,Zakup i montaż klimatyzacji
w budynku Urzędu Skarbowego w Sandomierzu". Zamawiający wymaga, aby
w dokumentacji projektowej nie występowały nazwy własne producentów i dostawców
oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń
powinny być tak sformułowane, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 4
ustawy Pzp), tj. przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia i Projektant nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub
równoważny".
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) uzgodnienie projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej, spraw sanitarno-
higienicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przez uprawnionych
rzeczoznawców, jeśli zachodzić będzie taka potrzeba;
2) uzyskanie pozwolenia na projektowane roboty budowlane właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydane na podstawie przepisów o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, jeśli wymagają tego przepisy prawa;
3) wykonanie niezbędnych dokumentów, rysunków, uzupełnień i wyjaśnień, jeśli w toku
procedury zgłoszenia projektowanych robót remontowych, przewidzianej
w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą prawo budowlane", właściwy organ administracji
architektoniczno- budowlanej będzie wymagał koniecznych uzupełnień lub zmian
etc.;
4) uzgadnianie z Zamawiającym zastosowanych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej rozwiązań oraz uwzględnianie wnoszonych przez Zamawiającego
uwagi - na każdym etapie realizacji;
5) dokonywanie zmian bądź uzupełnień oraz poprawek dokumentacji, jeżeli
dokumentacja będzie zawierać wady, błędy, braki czy inne nieprawidłowości -
niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty ich zgłoszenia
przez Zamawiającego, w ramach całego wynagrodzenia umownego ustalonego
w § 3 ust. 2 umowy. W przypadku braku możliwości wykonania poprawy lub
uzupełnienia w powyższym terminie, dłuższy termin wymaga uzgodnienia
z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji. Powyższe dotyczy również wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi;
6) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac oraz
sygnalizowanie pojawiających się zagrożeń i problemów, przy usunięciu których może
być pomocne działanie Zamawiającego;
7) sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa
oraz uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, a także poniesienie związanych
z tym kosztów;
8) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami map i wszystkich pozostałych
materiałów, decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii,
badań i sprawdzeń dokumentacji projektowej, potrzebnych do opracowania
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, stanowiącej przedmiot
niniejszej umowy;
9) niezwłoczne, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od powzięcia informacji od
Zamawiającego, udzielanie merytorycznych odpowiedzi na zapytania oferentów
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo robót
objętych opracowaną dokumentacją, chyba że z przepisów ustawy Pzp wynikać
będzie krótszy termin;
10) przeprowadzenie w okresie 3 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy ewentualnych
aktualizacji, t.j. w szczególności: przeszacowanie wartości kosztorysowej
i kosztorysów inwestorskich w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2
niniejszej umowy. Zmiany (aktualizacje), o których mowa powyżej Wykonawca
obowiązany jest wykonać na wniosek Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14
dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia. Dopuszcza się wydłużenie w/w terminu za
zgodą Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania
robót w zakresie wynikającym z oferowanej dokumentacji projektowej. Szczegółowy
zakres obowiązków Wykonawcy przy realizacji czynności nadzoru autorskiego wynika
z przepisu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:
1) czuwanie w toku realizacji robót nad zgodnością rozwiązań technicznych,
materiałowych i użytkowych, zgodnie z opracowaną dokumentacją;
2) uzupełnianie szczegółów projektowych oraz wyjaśnienie Wykonawcy robót
wątpliwości powstałych w toku realizacji robót;
3) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych
w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, jeśli zakres
zmian nie wymaga nowych opracowań projektowych;
4) udział w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu
technologicznym i odbiorze robót.
9. Każdy nadzór autorski będzie potwierdzany na piśmie przez Kierownika robót lub
Zamawiającego. Zamawiający ustala minimalną liczbę 2 wizyt autorów dokumentacji
projektowej na miejscu realizacji robót, przy czym o terminie każdej wizyty
i wymaganych projektantach Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego
na co najmniej jeden dzień roboczy przed wyznaczonym terminem - telefonicznie lub
drogą elektroniczną. Dopuszcza się również konsultacje telefoniczne oraz za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zaleca się dokonanie wizji lokalnej
obiektu oraz zapoznanie się z aktualną dokumentacją budynku. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za skutki braku mylnego rozpoznania stanu obiektu.
11. Budynek nie zmienia swojej funkcji użytkowej i pozostaje obiektem użyteczności
publicznej, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest opracować przedmiot
zamówienia w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań, o których
mowa w art. 5 ustawy prawo budowlane
12. Opis budynku:
1) charakterystyka ogólna: budynek biurowy usytuowany na północno-zachodniej części
skarpy wzgórza Starego Miasta w Sandomierzu, a dokładniej w południowo-
wschodnim narożniku skrzyżowania Ul. Żydowskiej z traktem pieszym na przedłużeniu
ul. Szpitalnej. Obecnie składa się z trzech części tworzących biurowiec Urzędu
Skarbowego w Sandomierzu. Najstarsza część (C) została wybudowana na przełomie
lat 70-tych/80-tych na budynek socjalno-administracyjny. Część A i B oddano do użytku
w 2000 r. Część A została postawiona na miejscu wyburzonego budynku Spółdzielni
Ogrodniczo-warzywniczej, a następnie połączono ją tzw. przewiązką (część B)
z najstarszą częścią budynku (C). Dach w część A i B mansardowy o nachyleniu 30 0
i 60 0 w części dolnej w postaci lekkiej płyty Kleina opartej na konstrukcji stalowej
z dwuteowników 200, a w części górnej drewniana więźba dachowa płatwiowo-
krokwiowa. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną. Dach w części C z więźbą dachową
drewnianą, z licznymi lukarnami, pokryty dachówką ceramiczną.
2) Dane techniczne:
Lp.
1
2
3
wielkości
4 pow. zabudowy (m2)
pow. użytkowa (m2)
kubatura brutto (m 3)
wysokość od poziomu
terenu (m)
5 Ilość kondygnacji
Budynek ,,A i B"
Budynek ,,C"
258,00
829,00
3570,00
Łącznie
297,22
787,43
3463,68
11,81 (w kalenicy
12,98)
555,22
1616,43
7033,68
13,50 ------
4 4 ------

Dokument nr: 2601-ILN.261.52.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r. w Izbie Administracji Skarbowej
w Kielcach Ul. Sandomierska 105, pokój nr 2 (kancelaria) lub przesłać w formie skanu na
adres poczty elektronicznej: ias.kielce@mf.gov.pl i aneta.bona-rusinek@mf.gov.pl .

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
projektowane roboty budowlane właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków należy
wykonać w terminie do 45 dni kalendarzowych.

Wymagania:
III. INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU I STOSOWANIU PRZEPISÓW.
Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 130 000 zł. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) nie stosuje się przepisów
w/w ustawy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) złożą ważną ofertę:
2) dysponują personelem z odpowiednimi uprawnieniami i zasobami, które umożliwiają
wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca złoży wykaz osób
które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do
niniejszego zapytania;
3) posiadają doświadczenie - Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem
w realizacji w ciągu ostatnich 3 lat minimum 1 zamówienia dot. sporządzenia
dokumentacji projektowo-kosztorysowej o zakresie złożoności porównywalnym
z przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca składa
wypełnione i podpisane oświadczenie wg Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania;
4) nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca składa wypełnione i podpisane
oświadczenie wg Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.
2. W celu przedstawienia rzetelnej oferty, Wykonawca przed przystąpieniem do
postępowania zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w obiekcie Urzędu Skarbowego
w Sandomierzu. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Zamawiającym w dni
robocze w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 532 079 310, 015 833 18 56, e mail:
aneta.bona-rusinek@mf.gov.pl.
3. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcom, nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania części zamówienia
dalszym podwykonawcom.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I DOKUMENTY, JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na maszynie do pisania,
komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
3. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik Nr 1
do niniejszego zapytania wraz oświadczeniami i wykazem osób, o których mowa w Roz. V
ust. 1 pkt 2-4.
4. Oferta musi zawierać dane Wykonawcy i być podpisana przez osobę/osoby
upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi
w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/osoby posiadające
odpowiednie pełnomocnictwo. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający
identyfikację podpisującego np. z imienną pieczątką lub z podaniem imienia i nazwiska.
5. Oferta oraz wszystkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca składając ofertę
zastrzeże, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
6. Wymagany termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
2. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego
upływem. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca oblicza cenę ofertową przedmiotu zamówienia według własnej kalkulacji.
2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i musi obejmować wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty nakładów osobowych,
sprzętu, itp. zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, w tym we
wzorze umowy oraz inne koszty, jakie Wykonawca uzna za konieczne do poniesienia
w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Obliczoną zgodnie z powyższymi wymaganiami cenę należy wpisać liczbowo i słownie
w formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego
zapytania.
4. Podana cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Cena może być tylko jedna.
IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Jako kryterium wyboru najkorzystniej oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się cenę
oferty brutto przedstawioną w formularzu ofertowym z wagą 100%.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona badania ofert pod względem formalnym i merytorycznym, co do
zgodności z warunkami zapytania ofertowego.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Złożone oferty mogą podlegać dalszym negocjacjom lub można wezwać Wykonawców
do złożenia ofert dodatkowych, w szczególności gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty będzie równa lub wyższa od kwoty przeznaczonej
na sfinansowanie zamówienia;
b) jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie;
c) zaistnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania w wyniku negocjacji korzystniejszej
oferty (np. ceny ofert różnią się nieznacznie) oraz Wykonawcy wyrażą zgodę na
przeprowadzenie negocjacji - zasady przeprowadzenia negocjacji oraz składania ofert
dodatkowych ustali Zamawiający.
4. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę za realizację
zamówienia, przy spełnionych warunkach zapytania ofertowego.
5. Informacja o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana pocztą
elektroniczną do Wykonawców którzy złożyli oferty.
6. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
zawarta na warunkach jakie wynikają ze złożonej oferty i załączonego wzoru umowy -
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
7. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza złoży:
a) dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)
potwierdzające uprawnienia osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w Rozdziale
V ust. 1 pkt 2) do:
? projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
? projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
? wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego;
b) opłaconą polisę lub inny dokument (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości
co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia przez cały okres realizacji
umowy. W przypadku upływu okresu obowiązywania ubezpieczenia w trakcie
wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu,
nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopii dowodu jego
przedłużenia.
9. W przypadku, gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział
podwykonawców, ma obowiązek zawrzeć umowy z podwykonawcami.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

Uwagi:
XII. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Izba Administracji Skarbowej w Kielcach informuje, że 25 maja 2018 r. weszło w życie
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zwane dalej RODO.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z niniejszym
postępowaniem będzie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z siedzibą
w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105. Inspektor ochrony danych osobowych w Izbie
Administracji Skarbowej w Kielcach jest dostępny pod adresem e-mail:
iod.kielce@mf.gov.pl oraz nr telefonu 41 364 26 71.
3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w/w rozporządzenia RODO w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
i realizacji umowy na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klimatyzacji
w budynku Urzędu Skarbowego w Sandomierzu". Administrator nie udostępnia danych
ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą
przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a w przypadku zawarcia umowy przez okres jej realizacji i 10 lat od
zakończenia realizacji umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do
swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
Niepodanie danych osobowych będzie przyczyną braku możliwości wzięcia udziału
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.

Kontakt:
XI. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO UPOWAŻNIENI DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionym do bezpośredniego kontaktu
z Wykonawcami jest Pani Aneta Bona -Rusinek, tel. 532 079 310 lub 015 833 18 56,
e-mail: aneta.bona-rusinek@mf.gov.pl. Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach od 7:30
do 15:00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.