Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Połaniec
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec
powiat: staszowski
tel: (+48 15) 8650-305, fax: (+48 15) 8650-328
malgorzata.kruzel-witek@poczta.polaniec.eu
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Połaniec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (+48 15) 8650-3
Termin składania ofert: 2022-08-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Gminy Połaniec nad realizacją zadania inwestycyjnego: ,,Budowa przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągami ciśnieniowymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec."
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych dotyczy zadania inwestycyjnego /wykonania 10 szt. pompowni określonych wyżej/, określonego w zakresie rzeczowym robót, który jest dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/635153.
2. Obowiązki inspektora nadzoru określone są we wzorze umowy zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana jako inspektor nadzoru posiadała uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie m.in. sieci, instalacji i urządzeń,
wodociągowych i kanalizacyjnych zawodowego lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów oraz przynależała do właściwiej Izby samorządu.

Dokument nr: GOS.271.197.2022.KGOS

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu ,
ul. Ruszczańska 27, na biurze podawczym lub przesłać na adres mailowy malgorzata.kruzel-witek@poczta.polaniec.eu do dnia 02.08.2022 r. do godz. 10.00.

Wymagania:
4. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby ubiegające się o zamówienie
posiadają wymagane uprawnienia i zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej Izby
(kserokopie bądź skany uprawnień i zaświadczeń).
5. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wraz ofertą wymaganych dokumentów Zamawiający
wezwie takiego Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.
Przewidywany okres realizacji zadania inwestycyjnego, którego nadzór jest przedmiotem niniejszego
zapytania: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.
6. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. Wzór umowy - załącznik nr 1 został załączony doniniejszego zapytania ofertowego.
7. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Małgorzata Kruzel-Witek.
8. Treść oferty: zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania wzorem oferty - załącznik nr 2.
Oferta opatrzona datą, winna być podpisana przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
przyczyny.
10. Kryterium wyboru: cena 100%. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
11. Wynagrodzenie ofertowe Wykonawcy, obejmuje całkowity koszt realizacji umowy, w tym koszt
dojazdów, zakwaterowania, koszty użycia materiałów i narzędzi Wykonawcy, należności
publicznoprawne, w tym podatkowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zarówno te leżące po
stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego, w przypadku osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności
gospodarczej.
12. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.13. Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może
zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana
wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
14. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835) z postępowania wyklucza się:
1.
wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy;
2.
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3.
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Uwagi:
Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230
Połaniec, tel. 15 8650 305,
2) inspektorem danych osobowych w Gminie Połaniec jest Pan Andrzej Strycharz
e-mail: andrzej@e-direction.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego i będą przetwarzane w tym zakresie zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający
z przepisów prawa,
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
7) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych * ;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
*
Do obowiązków Wykonawcy, ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego należą m.in. obowiązki
wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim
osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba
że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w
przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie w formularzu oferty.

Kontakt:
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Gmina Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel: (+48 15) 8650-305, fax: (+48 15) 8650-328
Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Gminy Połaniec nad realizacją zadania inwestycyjnego: ,,Budowa przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągami ciśnieniowymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec."
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych dotyczy zadania inwestycyjnego /wykonania 10 szt. pompowni określonych wyżej/, określonego w zakresie rzeczowym robót, który jest dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/635153.
2. Obowiązki inspektora nadzoru określone są we wzorze umowy zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana jako inspektor nadzoru posiadała uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie m.in. sieci, instalacji i urządzeń,
wodociągowych i kanalizacyjnych zawodowego lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów oraz przynależała do właściwiej Izby samorządu.
4. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby ubiegające się o zamówienie
posiadają wymagane uprawnienia i zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej Izby
(kserokopie bądź skany uprawnień i zaświadczeń).
5. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wraz ofertą wymaganych dokumentów Zamawiający
wezwie takiego Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.
Przewidywany okres realizacji zadania inwestycyjnego, którego nadzór jest przedmiotem niniejszego
zapytania: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu ,
ul. Ruszczańska 27, na biurze podawczym lub przesłać na adres mailowy malgorzata.kruzel-witek@poczta.polaniec.eu do dnia 02.08.2022 r. do godz. 10.00.
6. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. Wzór umowy - załącznik nr 1 został załączony doniniejszego zapytania ofertowego.
7. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Małgorzata Kruzel-Witek.
8. Treść oferty: zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania wzorem oferty - załącznik nr 2.
Oferta opatrzona datą, winna być podpisana przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
przyczyny.
10. Kryterium wyboru: cena 100%. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
11. Wynagrodzenie ofertowe Wykonawcy, obejmuje całkowity koszt realizacji umowy, w tym koszt
dojazdów, zakwaterowania, koszty użycia materiałów i narzędzi Wykonawcy, należności
publicznoprawne, w tym podatkowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zarówno te leżące po
stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego, w przypadku osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności
gospodarczej.
12. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.13. Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może
zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.