Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
896z dziś
5321z ostatnich 7 dni
22162z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Renowacja znaków podziału powierzchniowego

Przedmiot:

Renowacja znaków podziału powierzchniowego

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
ul. Stanisława Moniuszki 7
47-100 Strzelce Opolskie
powiat: strzelecki
telefon: 77 461 34 85 wewn. *335
strzelce@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Strzelce Opolskie
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 77 461 34 8
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Renowacja znaków podziału powierzchniowego w siedmiu leśnictwach na terenie PGL LP
Nadleśnictwa Strzelce Opolskie.
Przedmiotem zamówienia jest:
a) W przypadku prawidłowo ustawionych słupków oddziałowych - konserwacja polegająca
na oczyszczeniu słupka oddziałowego, pomalowaniu główek i tła na kolor biały oraz
numerów oddziałów na kolor czarny w ilości 140 szt.
b) W przypadku słupka, wystającego ponad grunt do 40 cm, niewłaściwie usytuowanego -
renowacja, osadzenie, oczyszczenie słupka oddziałowego, pomalowanie główek i tła na
kolor biały oraz numerów oddziałów na kolor czarny w ilości 177 szt.
c) W przypadku braku słupka oddziałowego lub uszkodzonego słupka oddziałowego -
przewiezienie słupka oddziałowego ze szkółki leśnej znajdującej się w leśnictwie
Kalinów - renowacja, osadzenie, oczyszczenie słupka oddziałowego, pomalowanie
główek i tła na kolor biały oraz numerów oddziałów na kolor czarny w ilości 300 szt.
d) W przypadku gdyby brakło słupków oddziałowych na szkółce leśnej w leśnictwie Kalinów
- zakup nowych betonowych słupków o wymiarach podstawy 20x22cm x 20x22cm
i wysokości min 100 cm z główką o wymiarach 20-22cm
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
(załączony dokument ma charakter pomocniczy przy sporządzaniu oferty) oraz projekcie
umowy, stanowiącej załącznik Nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca
zobowiązany będzie w ramach zaoferowanej ceny do wykonania wszelkich prac
wynikających z załączonej specyfikacji oraz załączonego projektu umowy.

Dokument nr: ZG.074.21.2022

Otwarcie ofert: 11. Nadesłane oferty zostaną rozpatrzone do dnia 9 sierpnia 2022 r.
Wszyscy oferenci, którzy złożą pisemne oferty zostaną powiadomieni o wyniku
postępowania.

Składanie ofert:
3. TERMIN SKŁADANIA ofert: 5 sierpnia 2022 r.
8. Sposób przygotowania oferty:
a) oferta winna być sporządzona w języku polskim, na maszynie lub komputerze
b) oferta winna zawierać:
? nazwę, imię i nazwisko oraz adres oferenta,
? oferowaną cenę netto za całość usługi oraz cenę jednostkową,
? kopię dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta.
10. Ofertę można przesłać:
? Faxem - 077-461-38-42,
? e-mailem - strzelce@katowice.lasy.gov.pl,
? w zamkniętej kopercie na adres: Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, Ul. Moniuszki 7,
47-100 Strzelce Opolskie,
w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r. z dopiskiem: ,,Renowacja słupków oddziałowych
podziału powierzchniowego".

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
31 października 2022 rok.

Wymagania:
5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
brak wymagań
6. Warunki gwarancji: 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
9. Kryteria oceny nadesłanych ofert:
Jedyne kryterium - cena
12. Do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec powyższego Nadleśnictwo Strzelce
Opolskie informuje, że zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bez prawa
protestów i odwołań ze strony oferentów, a także prawo odrzucenia ofert oraz
unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
INFORMACJA
W myśl postanowień art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dziennik Urzędowy UE
L119/1, 04/05/2016 [RODO], obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r., w ramach realizacji praw
osób, których dane osobowe dotyczą, Nadleśnictwo Strzelce Opolskie informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Strzelce Opolskie.
adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Moniuszki 7
adres e-mail: strzelce@katowice.lasy.gov.pl
nr telefonu: 77 461 34 85
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Nadleśnictwa Strzelce
Opolskie wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
3. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa
Strzelce Opolskie, podmiotom udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i
zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących
przepisów prawa.
5. Posiada Pan/Pani następujące prawa co do swoich danych osobowych: prawo dostępu do
treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie
dobrowolne.

Kontakt:
7. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji: siedziba Nadleśnictwa Strzelce Opolskie ul. Moniuszki 7, 47 - 100 Strzelce Opolskie.
Osoba do kontaktu: Emilia Lison telefon: 77 461 34 85 wewn. *335 (e-mail:
emilia.lison@katowice.lasy.gov.pl).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.