Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej

Przedmiot:

Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Płocka Oddział: Wydział Zamówień Publicznych
Stary Rynek 1
09-400 Płock
powiat: Płock
https://platformazakupowa.pl/transakcja/646370
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WZP.271.2.70.2022/AS Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla ulic: Mostowej (część 1), Mostowej (część 2), Parowej oraz nieruchomości przy ulicy Pieszej i ulicy Dobrzykowskiej w Płocku
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla ulic: Mostowej (część 1), Mostowej (część 2), Parowej oraz nieruchomości przy ulicy Pieszej i ulicy Dobrzykowskiej w Płocku. proszę podać cenę brutto za całość zamówineia 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 646370, WZP.271.2.70.2022/AS

Otwarcie ofert: Otwarcia : 05-08-2022 13:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/646370
Składania : 05-08-2022 13:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Zamawiający - Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Płock zaprasza do składania ofert w procedurze przetargu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego na realizację zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł
pn. :,,Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla ulic: Mostowej (część 1), Mostowej (część 2), Parowej oraz nieruchomości przy ulicy Pieszej i ulicy Dobrzykowskiej w Płocku."
I. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.
II. Termin realizacji zamówienia - stanowi kryterium oceny ofert, maksymalnie 8 miesięcy od podpisania umowy.
III. Kryteria oceny ofert:
- cena - 60 %
- termin realizacji - 40 %.
Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt w kryterium cena, oraz maksymalnie 40 pkt w kryterium termin realizacji.
A) Kryterium "Cena" (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
C min
C = --------- x 60 pkt
Co
gdzie: C min- cena brutto oferty najtańszej;
Co- cena brutto oferty ocenianej.
B) Punkty w kryterium ,,Termin realizacji" (T) zostaną przyznane za zaproponowany przez Wykonawcę termin realizacji:
- do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy - 40 pkt,
- 7 miesięcy od dnia podpisania umowy - 20 pkt,
- 8 miesięcy od dnia podpisania umowy - 0 pkt,
Maksymalny termin realizacji zamówienia 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania należy proponować w pełnych miesiącach.
C) Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P), stanowiących
sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie
z poniższym wzorem:
P = C + T
gdzie: P- liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
IV. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.
V. Do oferty należy załączyć wypełniony Formularz cenowy.
VI. W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami niniejszego ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia,przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.
VII. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.
VIII. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. W takim przypadku zastosowanie mają czynności z pkt IV i VI.
IX. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
X. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, bądź zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
XII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
XIII. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
w zakresie spraw merytorycznych:
- Karolina Tomczak - Zespół Postępowań Odszkodowawczych,
- Agnieszka Chonchera - Zespół Postępowań Odszkodowawczych,
w zakresie spraw formalnych:
- Agnieszka Szatkowska.
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO
Gmina Miasto Płock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto - Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Płock: iod@plock.eu,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla ulic: Mostowej (część 1), Mostowej (część 2), Parowej oraz nieruchomości przy ulicy Pieszej i ulicy Dobrzykowskiej w Płocku."
Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa - min. w oparciu o art.18 i art. 19 oraz art.74 ust.3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. ( Dz. U. 2021 Poz. 1129 z pózn.zm.) Prawo Zamówień publicznych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15;
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału, a następnie wykonywania umowy. W przypadku nie podania danych Zamawiający może odrzucić ofertę.
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych z tym zastrzeżeniem,że sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
______________________
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 60% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - zgodnie ze wzorem umowy, proszę potwierdzić
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
4 E-fakturowanie - Proszę potwierdzić zapoznanie się z informacją z załącznika
e-fakturowanie.odt
5 Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - Proszę potwierdzić
treśc art 7 ust 1.pd [...].pdf
6 termin realizacji 40% należy wskazać: - do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy - 40 pkt, - 7 miesięcy od dnia podpisania umowy - 20 pkt, - 8 miesięcy od dnia podpisania umowy - 0 pkt,

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miasta Płocka Oddział: Wydział Zamówień Publicznych
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.