Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
444z dziś
4102z ostatnich 7 dni
20033z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
powiat: jarosławski
tel. (16) 624 62 00, faks (16) 624 62 00, tel. (16) 624 62 32; faks (16) 624 62 49
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jarosław
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel. (16) 624 62 00,
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Starosta Jarosławski
ogłasza przetarg
nieograniczony na wykonanie usług realizowanych w ramach zamówienia pod nazwą:
,,Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej
realizowanymi w ramach zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy
ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu - ETAP III i ETAP IV"
I. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru
budowlanego w ramach nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) nad robotami budowlanymi
realizowanymi pod nazwą: ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.
Tarnowskiego 1 - ETAP III i ETAP IV".
3. Przedmiotowy nadzór inwestorski będzie sprawowany nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim
zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane (rozbiórkowe, wyburzeniowe, demontażowe), instalacje
wodno-kanalizacyjne i sanitarne, w tym instalację wentylacyjną, instalacje elektryczne oraz roboty
konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe, z wyłączeniem robót budowlanych i remontoworenowacyjnych
już wykonanych i planowanych do wykonania w innych etapach realizacji ww. zadania
inwestycyjnego.
4. Usługom nadzoru budowlanego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia podlegać będą
w ramach ETAPU III:
1) roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i demontażowe;
2) roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
5. Usługom nadzoru budowlanego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia podlegać będą
w ramach ETAPU IV - roboty instalacyjne elektryczne oraz roboty konstrukcyjno-budowlane
i wykończeniowe obejmujące swoim zakresem wykonanie:
a) demontażu istniejących instalacji;
b) u uziemienia, odgromówki, połączeń wyrównawczych;
c) systemu telewizji przemysłowej CCTV;
d) instalacji SWN (alarmowa);
e) instalacji internetowej;
f) instalacji nagłośnieniowej;
g) instalacji SSP;
h) robót rozbiórkowych, wyburzeniowych i demontażowych;
i) robót izolacyjnych;
j) robót konstrukcyjno-budowlanych i betoniarskich;
k) robót murarskich, tynkarskich i posadzkarskich;
l) okładzin podłóg, ścian i sufitów;
m) innych robót wykończeniowych i remontowo-renowacyjnych.
6. Usługom nadzoru budowlanego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia podlegać będą:
3) roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i demontażowe;
4) roboty murarskie, tynkarskie i malarskie;
5) wykonanie okładzin podłóg, ścian i sufitów;
6) montaż stolarki drzwiowej i okiennej;
7) roboty remontowo-renowacyjne / prace konserwatorskie;
8) roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych;
9) roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych.
7. Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszego zamówienia
oraz warunki ich wykonania szczegółowo określa Specyfikacja Warunków Zamówienia
Numer
referencyjny: ZP.272.16.2022(2) oraz ZP.272.17.2022 wraz z załącznikami, a w szczególności
dokumentacją projektowo - techniczną, stanowiącą Załącznik Nr 1A (ETAP III) oraz Załącznik Nr 1B
(ETAP IV) do niniejszej SIWZ i wraz z innymi dokumentami dotyczącymi postępowania o udzielenia
zamówienia na wykonanie robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszego
zamówienia dostępną na stronach internetowych:https://platformazakupowa.pl/transakcja/630226
(ETAP III) https://platformazakupowa.pl/transakcja/633778 (ETAP IV). W skład dokumentacji
projektowo-technicznej wchodzą:
1) Projekt budowlany i wykonawczy: Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa
wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do
potrzeb ogniska baletowego budynku przy Ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu;
2) Dokumentacja konserwatorsko-restauratorska, w tym:
a) Opinia konserwatorska z dnia 07.08.2018 r., znak INR-II.5183.135.2018.PG;
b) Dokumentacja konserwatorska z dnia 08.09.2018 r.;
c) Program prac konserwatorskich i restauratorskich z dnia 08.09.2018 r.
3) Ekspertyza mykologiczno-budowlana dotycząca zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych
w budynku przy Ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu;
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych branż,
zwane dalej również ,,STWiORB";
5) Wykaz robót budowlanych i remontowo-renowacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą: ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy Ul. Tarnowskiego 1
w Jarosławiu" zawierający:
a) Zakres robot budowlanych do wykonania w ramach zamówień: ,,Przebudowa
i zmiana sposobu użytkowania budynku przy Ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu - ETAP
III" Numer referencyjny ZP.272.16.2022(2) oraz ,,Przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku przy Ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu - ETAP IV" Numer
referencyjny ZP.272.17.2022,
b) Zakres robót budowlanych wykonanych w poprzednich etapach realizacji zadania
inwestycyjnego w budynku przy Ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu,
3
c) Zakres robót budowlanych planowanych do wykonania w następnym etapie realizacji zadania
inwestycyjnego w budynku przy Ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu,
d) Wykaz robót do realizacji/wykonania w ramach zamówień pod nazwą: ,,Przebudowa
i zmiana sposobu użytkowania budynku przy Ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu - ETAP
III" Numer referencyjny ZP.272.16.2022(2) (Załącznik Nr 1A) oraz ,,Przebudowa i zmiana
sposobu użytkowania budynku przy Ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu - ETAP IV" Numer
referencyjny ZP.272.17.2022 (Załącznik Nr 1B), z uwzględnieniem numerów pozycji
z poszczególnych przedmiarów robót,
6) Decyzje i postanowienia, w tym:
a) Decyzja Starosty Jarosławskiego Nr 797/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. (znak:
AB-AAB. 6740.754.2018) - pozwolenie na budowę,
b) Postanowienie Starosty Jarosławskiego z dnia 15.11.2018 r., znak: AB-AAB.6740.754.2018,
o sprostowaniu błędu w decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 797/2018z dnia 14 listopada 2018 r.,
c) Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22.10.2018 r., znak:
INR-II.5142.281.2018.PG,
d) Postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 19. 10. 2018 r., znak: WZ.5595.250.2018.
8. Wykonawca / Inspektor nadzoru będzie zobowiązany:
1) czynnie uczestniczyć z głosem doradczym we wszystkich zwoływanych przez Zamawiającego
spotkaniach / naradach dotyczących realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego oraz
sporządzania protokołów z ich przebiegu zawierających przyjęte ustalenia;
2) przekazywania Zamawiającemu protokołów o których mowa powyżej w pkt 1 podpisanych przez
uczestników biorących udział w przedmiotowych spotkaniach / naradach, za wyjątkiem
przedstawicieli Zamawiającego;
3) nadzorować roboty budowlane w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność
pełnionego nadzoru,
4) przybyć na teren budowy / miejsce narady na każde uzasadnione wezwanie Kierownika budowy lub
Zamawiającego;
5) udzielać Zamawiającemu na bieżąco informacji o stanie realizacji nadzorowanych robót;
6) informować Zamawiającego na piśmie o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji
nadzorowanych robót, a w szczególności o okolicznościach mogących powodować nienależyte lub
nieterminowe wykonanie nadzorowanych robót budowlanych;
7) weryfikować zapisy w dzienniku budowy oraz egzekwować bieżące jego prowadzenie;
8) opiniować propozycje wprowadzania zmian projektowych przedstawianych przez kierownika
budowy;
9) weryfikować i podpisywać protokoły konieczności oraz kosztorysy porównawcze różnicowe,
w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub tzw. ,,robót dodatkowych";
10) przekazywania raportów z postępu nadzorowanych w ramach niniejszego zamówienia robót
budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną, na wezwanie Zamawiającego.

CPV: 71247000-1, 71520000-9

Dokument nr: ZP.272.1.59.2022, ZP.272.17.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego (poczty) lub firmy kurierskiej lub
posłańca na adres:
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
w terminie do: 05.08.2022 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji umowy (wykonania zamówienia).
1. Usługę nadzoru, stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia Wykonawca będzie wykonywał od dnia
zawarcia umowy do zakończenia robót budowlanych i dokonania protokolarnego odbioru końcowego
bez zastrzeżeń całości zamówienia na roboty budowlane..
2. Maksymalny Termin wykonania robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszego
zamówienia, określony został zgodnie z postanowieniami SWZ dla ETAPU III na 125 dni, natomiast
maksymalny termin wykonania robót budowlanych podlegających nadzorowi dla ETAPU IV zgodnie
z postanowieniami SWZ został określony na 110 dni, licząc od dnia zawarcia umowy o wykonanie robót
budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszego zamówienia.
3. Przez termin wykonania zamówienia należy rozumieć ostateczny termin wykonania przez Wykonawcę
zleconej usługi nadzoru nad robotami budowlanymi, do czasu ich zakończenia
i dokonania protokolarnego odbioru końcowego.

Wymagania:
II. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych.
IV. Wadium.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
albo uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności, o których mowa w art. 7
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r.
poz. 835).
2. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostanie oceniony Wykonawca, który
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wykaże, ze
dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia następującymi osobami:
1) co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi,
posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, która jest
jednocześnie uprawniona do nadzorowania prac /robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych
lub spełniania, wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
2) co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi
branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, która jest jednocześnie
uprawniona do nadzorowania prac/robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych lub spełniania,
wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz przynależy do właściwej izby
samorządu zawodowego i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
3) co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi
branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, która
jest jednocześnie uprawniona do nadzorowania prac /robót budowlanych przy zabytkach
nieruchomych lub spełniania, wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz
przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego i posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej.
3. Przez posiadanie wymaganych prawem uprawnień budowlanych przez osoby, o których mowa powyżej
w ust. 2, skierowanych (przeznaczonych) przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, rozumie się
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane. Uprawnienia budowlane (nazwy specjalności i ich zakresy) będą
rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich
nadania. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. w ustawie z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
4. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale IX niniejszej
SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w
warunki.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (złożyć wspólną ofertę).
6. W przypadku wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie spółki cywilnej warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w:
1) ust. 1 pkt 1 - 3 niniejszego rozdziału mogą spełniać Wykonawcy łącznie;
2) ust. 1 pkt 4 niniejszego rozdziału musi spełniać każdy z Wykonawców.
7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:
1) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do
badania i oceny.
9. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni
z postępowania, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone.
10. Szczegółowo warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
VI. Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia Zamawiający przyjmie zasadę, że 1%
= 1 punkt i będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert i jego wagą:
cena oferty (brutto) - C: waga kryterium 100%;
2. Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena oferty (brutto) - C" będzie cena oferty brutto podana
przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
3. W kryterium ,,cena oferty (brutto) - C" oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100
punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:
CPO =
najniższa cena Cw zbiorze ofert podlegających ocenie
x 100 = ilość pkt.
cena C ocenianej oferty
4. Za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę
punktów tj. zawierająca najniższą cenę (brutto) wykonywania zamówienia.

2. W przypadku korzystania przez Wykonawcę przy składaniu oferty z usług operatora pocztowego lub
firmy kurierskiej, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty - termin i godzinę potwierdzenia
odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
3. Zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę oznaczyć w sposób następujący:
Oferta na Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branży budowlanej, elektrycznej i
sanitarnej realizowanymi w ramach zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu - ETAP III i ETAP IV
Numer referencyjny: ZP.272.1.59.2022.
nie otwierać przed dniem 05. 08. 2022 r. do godz. 10:30.
4. Jeśli oferta zostanie złożona w sposób inny niż opisany wyżej, za nieprawidłowe skierowanie czy
przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. Oferta
złożona po terminie zostanie odrzucona.
5. Termin związania ofertą 30 dni liczone wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
VIII. Zamówienia uzupełniające oraz warunki istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
2. Wprowadzenie zmian postanowień niniejszej umowy lub dodatkowych postanowień jest możliwe
jedynie w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian lub dodatkowych postanowień
wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej
umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na realizację zawartej
umowy, w szczególności zmiany przepisów prawa budowlanego nakładającej
na Wykonawcę lub Zamawiającego dodatkowe obowiązki lub czynności, nieprzewidziane
w zawartej umowie, których wykonanie w ramach zawartej umowy jest konieczne z uwagi na
obowiązujące przepisy prawa;
2) działań osób trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utrudniających lub uniemożliwiających realizację
lub wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy;
3) wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.
4. Przez siłę wyższą rozumieć należy zderzenie zewnętrzne, o charakterze niezależnym od Stron, którego
Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można było uniknąć ani któremu
Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej
Stronie, a które ma wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności: powódź, pożar i
inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne itp.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy lub wprowadzenie do niej dodatkowych postanowień może
nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
6. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy zostały szczegółowo opisane w ,,Projekcie
umowy" stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.
2. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i jej załączników.
3. Wykonawca pobierający SIWZ ze strony internetowej zobowiązany jest do jej monitorowania w tym
samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam
zmiany i uzupełnienia SIWZ będą wiążące dla Wykonawców.
7
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią uzupełnienia lub wprowadzonych zmian,
jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.

Kontakt:
IX. Kontakt z Zamawiającym oraz dodatkowe informacje dla Wykonawców.
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu jest:
Agnieszka Kocyła - Podinspektor - Stanowisko ds. Zamówień Publicznych.
Kontakt z ww. osobą jest możliwy w dni robocze od 700 do 1500 tel. (16) 624 62 32; faks (16) 624 62 49.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.