Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
304z dziś
4723z ostatnich 7 dni
21477z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budowli regulacyjnych

Przedmiot:

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budowli regulacyjnych

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni we Włocławku
Okrzei 74A
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel.54 230 20 11
miroslaw.jaworski@wody.gov.pl
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13584,Opracowanie-ekspertyzy-dotyczacej-stanu-technicznego-budowli-regulacyjnych-zloka.html
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.54 230 20 11
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budowli regulacyjnych zlokalizowanych w km 603 i 602 rz. Wisły w miejscowości Łęg Suchodół, gm. Słubice
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy technicznej budowli hydrotechnicznych regulacyjnych stanowiących przetamowania oznaczone jako PT 1/ 602 i PT 1/603, zlokalizowanych na lewym brzegu rzeki Wisły w jej kilometrze odpowiednio 602 i 603 w miejscowości Łęg Suchodół gmina Słubice powiat Płocki, województwo mazowieckie. Opracowanie ekspertyzy powinno zawierać:
- ocenę stanu technicznego przetamowań PT 1/602 i PT 1/603
- określenie stopnia zniszczenia budowli z wykorzystaniem pomiarów geodezyjnych (w tym określenie: rozmiaru ubytków kamienia, uszkodzeń palisad i narzutów podpierających, odcięcia budowli od brzegu) wraz z oceną przyczyn ich powstania i oceną ich wpływu na stan techniczny obiektu budowlanego, ewentualnie bezpieczeństwa jego użytkowania,
- zalecenia dotyczące ewentualnych niezbędnych napraw, wzmocnień wraz z zaleceniami w zakresie sposobu ich wykonania tj. ze wskazaniem robót budowlanych doprowadzających obiekty budowlane do właściwego stanu technicznego.
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami mapowymi stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Dokument nr: WA.ROZ.2811.300.2022

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert: Miejsce składania ofert:
złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" -- pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/ - w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargiwody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem. Celem skomunikowania się z Zamawiającym Wykonawca korzysta z zakładki ,,ZAPYTAJ". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, Formularza wyceny ofertowej, oświadczenia RODO (jeżeli dotyczy zgodnie z pkt 15 Zapytania ofertowego). Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektronicznie - do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej oferty wraz z załącznikami.
Wykonawca ma również możliwość złożenia oferty opatrzonej podpisem elektronicznym. Celem podpisania oferty należy pobrać plik zawierający wszystkie pliki oferty, zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na Platformę. Podpisanie oraz złożenie oferty odbywają się po użyciu opcji ,,Podpisy ofertę".
Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie pod adresem: http://www.przetatgi. wody.gov.pl/
Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować - załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
TERMIN SKŁADANIA oferty:
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, do dnia 05.08.2022r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 100% cena Maksymalną ilość punktów -- 100 uzyska oferta z najniższą ceną a pozostałe oferty otrzymają punkty
wyliczone proporcjonalnie wg poniższego wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100,
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Cn -- cena brutto najniższa spośród wszystkich ważnych ofert podlegających ocenie, Cb - cena brutto oferty badanej.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) posiada zarejestrowaną firmę.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału Wykonawca musi udokumentować, że:
1) Wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu oceny lub ekspertyzy stanu. technicznego budowli hydrotechnicznej lub opracowaniu projektu budowlanego lub/i wykonawczego w zakresie budowli hydrotechnicznych o wartości min. 40 000,00 zł (potwierdzonej dowodami/referencjami określającymi, że usługa ta została wykonana w sposób należyty).
2) Dysponuje co najmniej dwoma osobami - projektantem i sprawdzającym, posiadającymi uprawnienia wynikające z postanowień ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831):
o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń oraz sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowaniu nadzoru autorskiego w specjalności w specjalności właściwej dla przedmiotu zamówienia tj. : hydrotechnicznej, melioracje wodne lub odpowiednie uprawnienia wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej;
o osoby te powinny być czynnym członkiem Izby Inżynierów Budownictwa w okresie trwania umowy (należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby).
W celu potwierdzenia spełnienia warunków opisanych powyżej, Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Zapytania wraz z dokumentami/referencjami, o których mowa powyżej.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia : nie dotyczy .
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy .
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
l.Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczona cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w ,,Formularzu ofertowym", stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty' podatku.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1. Wymaga się, aby oferta i załączone do niej dokumenty były podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisywania oferty i załączonych dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
2. Dokumenty przedstawione w formie kopii, powinny być poświadczone za zgodność z oryginąłem przez osobę uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub osobę(y) posiadającą(e) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1.
3. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z załączonymi referencjami i innymi dokumentami, o których mowa w pkt.6.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza., zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oryginałów w/w dokumentów przed podpisaniem umowy .
12.Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
14. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
1 /W przypadku, gdy złożone zostaną oferty o takiej samej cenie i z tego względu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej , zamawiający wyznaczy wykonawcom, którzy złożyli te oferty, termin na złożenie ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż zaoferowana przez wykonawcę w ofercie pierwotnej. Jeżeli ceny złożonych ofert dodatkowych również będą takie same, postępowanie zostanie unieważnione.
2/Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
3/Zgodnie z art. 70.1 §3 K.C. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu lub jego odwołania.
16. Podstawy wykluczenia, których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), [zwana dalej ,,ustawą u.p.a.u."].
16.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie pzp, wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy u.p.a.u.].;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022
i\\\\, poz. 593, ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy u.p.a.u.; 3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy u.p.a.u..
16.2 Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy u.p.a.u..
16.3 W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy u.p.a.u. zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
16.4 Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty w postępowaniu.
16.5 Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy u.p.a.u., które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.
16.6 Karę pieniężną, o której mowa w art. 7 ust. 6 ustawy u.p.a.u., nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
16.7 Zamawiający informuje, że weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu, na podstawie ustawy u.p.a.u., dokona za pomocą wszelkich dostępnych środków, takich jak ogólnodostępne rejestry np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych oraz ogólnodostępne odpowiednie wykazy i listy wyżej wymienione.
16.8 W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy u.p.a.u. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie wstępne zgodne z treścią, którego wzór zawiera pkt.2 załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego -Oświadczenie wykonawcy.
16.9 Na podstawie art. 7 ust 2 ustawy u.p.a.u., w zw. z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp, weryfikacja podstaw wykluczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, odbywać się będzie aż do momentu podpisania umowy. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega obowiązek złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o aktualności braku podstaw}' wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy u.p.a.u., aktualnego na dzień podpisania umowy.
17.INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
-- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
-- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
-- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budowli regulacyjnych zlokalizowanych w km 603 i 602 rz. Wisły w miejscowości Łęg Suchodół, gm. Słubice, nr postępowania WA. ROZ.2811.300.2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania
umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
-- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r.
-- Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
-- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
-- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
-- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
-- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
-- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
-- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
18. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
* Wyjaśnienie: skorzystanie -prawa do sprostowania nie może skutkować ytnianą wyniku postępowania o udzielenie namówienia publicznego ani Zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp ora? nie może naruszać integralności protokołu orazjego załączników. ** Wyjaśnienie:prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania zę środków ochrony prawnej tub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: W sprawach merytorycznych:
p. Mirosław Jaworski tel. 665 959 198, e-mail: miroslaw.jaworski@wody.gov.pl
W sprawach formalnych:
p. Iwona Podlaska e-mail: iwona.podlaska@wody.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.