Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej pawilonu diagnostycznego

Przedmiot:

Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej pawilonu diagnostycznego

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168
37-600 Lubaczów
powiat: lubaczowski
tel. 016 6328116, faks 016 6328116
zam.pub@szpital.lubaczowski.com
Województwo: podkarpackie
Miasto: Lubaczów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 016 6328116, fa
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót polegających na przebudowie wewnętrznej linii zasilającej pawilonu diagnostycznego ,,I" dla potrzeb montażu nowego tomografu komputerowego
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- projekt techniczny przebudowy wewnętrznej linii zasilającej pawilon diagnostyczny ,,I"
- szczegółowa specyfikacja techniczna przebudowy wewnętrznej linii zasilającej pawilon diagnostyczny ,,I"
- przedmiar robót, które stanowią załącznik nr 2 do zaproszenia.

Dokument nr: ZP.232.11.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2022r. o godz. 10:15 w Sali narad

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert Ofertę należy: - złożyć w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego : dział zamówień publicznych (pokój nr 8) w terminie do dnia 05.08.2022, godz.10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, oferta na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej pawilon ,,I"" NIE OTWIERAĆ PRZED: 05.08.2022r. godz.10:15

Miejsce i termin realizacji:
6. Miejsce realizacji: SPZOZ w Lubaczowie, Ul. Mickiewicza 168- pawilon diagnostyczny ,,I"

Wymagania:
3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia aż do czasu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.
4. Sposób obliczenia ceny.
Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z załączonej dokumentacji, uwzględniać wymagania i informacje Zamawiającego zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia udzielone w toku postępowania. Musi także uwzględniać wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania, z uwzględnieniem organizacji prac w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena obliczona w ten sposób będzie miała charakter ryczałtowy.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej.
5.1. W czasie prowadzenia robót Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do:
5.1.1.urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego robotami oraz przed dostępem osób postronnych,
5.1.2. prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w opisie technicznym, , obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,
5.1.3. wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
5.1.4. postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) i Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
5.1.5. zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
- aprobaty techniczne,
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,
- atesty,
5.1.6. zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia miejsca pracy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowania porządku,
5.1.7. natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia,
5.1.8. przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,
5.1.9. zabezpieczenia obrębu prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.
5.1.10. poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.
5.1.11. opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
5.1.12. wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,
5.1.13. uporządkowania miejsca po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,
5.1.14. uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń,
7. Wymagany okres gwarancji i rękojmi: min. 24 m-ce
8. Przyjęty sposób rozliczania robót- wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny)
8. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
9. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 10. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 11. Termin realizacji: do 24.08.2022r. III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz -ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego(załącznik nr 1) 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy),
3) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą
4) oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
VII. Opis sposobu obliczania ceny 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
6. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia oraz koszty wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia a nie wymienionych w dokumentach, których wykonanie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek elementu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, wykonawcy nie przysługują względem zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
8. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.
9. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny ofertowej obciążają wyłącznie wykonawcę niniejszego zamówienia. W związku z czym wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę.
10. Cenę ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienną z wyjątkiem sytuacji zmiany stawki podatku VAT.
11. Przed złożeniem oferty, wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z przedmiotem oraz zakresem zamówienia. Na wykonawcy przystępującym do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno w zakresie cenowo-przedmiotowym, jak również odnośnie terminu realizacji.
VIII. Informacje o formalnościach 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 15.04.2022r. Poz. 835 ). z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę? rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 2) wykonawcę? oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę? lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę? rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 3) wykonawcę? oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę? lub będący taką jednostką dominującą ? od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę? rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Uwagi:
5. Oferty będą oceniane wg następującego kryterium:
- Cena oferty - 100 %
5.1 Punkty przyznane dla kryterium ceny będą liczone wg następującego wzoru :
Wartość punktowa ceny (Pcn) = Cmin /Cof.b x100 pkt x W
W- waga kryterium
Cmin - cena minimalna
Cof.b - cena oferty badanej
IX. Klauzula informacyjna / Ochrona danych osobowych:
Zamawiający informuje, że administratorem danych Wykonawcy jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, tel.16 6328100, e-mail sekretariat@szpital.lubaczowski.com
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@szpital.lubaczowski.com
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.
W przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej "Rozporządzeniem RODO", gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 4 lata, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. Załączniki: 1. Formularz ofertowo-cenowy 2. Dokumentacja techniczna 3. Wzór umowy 4. Oświadczenie ZATWIERDZIŁ: ..................................................... (data, podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej postępowanie)

Kontakt:
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest:
- przedmiot zamówienia: Dariusz Drabik - procedura: Barbara Wrona 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy tj.: 7.25-15.oo
2.1. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: SPZOZ w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów.
2.2. Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer (016) 6328116. 2.3. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: zam.pub@szpital.lubaczowski.com

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.