Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac remontowych

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel: (17) 875-45-28
gk@erzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: (17) 875-45-28
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wszyscy zainteresowani Wykonawcy
Dokładna nazwa i adres Wykonawcy
Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie prac remontowych w szaletach stałych zlokalizowanych na terenie Miasta Rzeszowa
1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie prac remontowych w n/w szaletach:
1) Szalet Ul. Staszica - wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 15 I
Zakres robót:
- demontaż starego i montaż nowego elektrycznego podgrzewacza wody
2) Szalet Ul. Towarnickiego - wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 30 I
Zakres robót:
- demontaż starego i montaż nowego elektrycznego podgrzewacza wody
3) Szalet przy Ul. Targowej
a) wymiana 12 m2 anty-poślizgowych płytek podłogowych na schodach wejściowych do szaletu,
b) wymiana 0,36 m2 płytek ściennych przy wejściu do szaletu. Zakres robót:
- skucie płytek wraz z podłożem, wyrównanie, zagruntowanie podłoża, ułożenie nowych płytek o wymiarach 30 cm/ 30 cm, wykonanie fugowania,
Wymagania:
Płytki kolorystycznie i wymiarowo zbliżone do istniejących.
Utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu we własnym zakresie przez Wykonawcę.

Dokument nr: GK-K.271.1.55.2022

Składanie ofert:
2. Miejsce i termin składania ofert :
W formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem: ,,Oferta: Wykonanie prac remontowych w szaletach stałych zlokalizowanych na terenie Miasta Rzeszowa"
w Urządzie Miasta Rzeszowa - Wydział Gospodarki Komunalnej Ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów - sekretariat - lub elektronicznie na adres gk@erzeszow.pl w formie zaszyfrowanych plików w terminie do 5 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00 Po godz. 12.00 w dniu 5 sierpnia 2022 r. należy na adres gk@erzeszow.pl przesłać kod/hasło do odszyfrowania oferty.
W przypadku nieprzesłania kodu/hasła Zamawiający zwróci się do Oferenta o uzupełnienie kodu/hasła na adres poczty elektronicznej, z której przysłano ofertę. W przypadku niedostarczenia kodu/hasła w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, do godz. 1530 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
4. Opis sposobu przygotowania oferty: na załączonym druku ,,oferta".
6. Dodatkowe informacje
W toku badania i oceny ofert dyrektor wydziału zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- o czym niezwłocznie informuje dyrektora wydziału zamawiającego. O dokonanej poprawie w ofercie dyrektor wydziału zamawiającego niezwłocznie informuje Wykonawcę.
Dyrektor wydziału zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.
Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego dyrektor wydziału zamawiającego udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby
otrzymanych ofert dyrektor wydziału zamawiającego zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Dyrektor wydziału zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Uwagi:
5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny: 100 % cena.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.