Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
359z dziś
4777z ostatnich 7 dni
21532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac remontowych

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Hanasiewicza 10
35-103 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel: (17) 875-45-28
gk@erzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: (17) 875-45-28
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac remontowych w szaletach kontenerowych zlokalizowanych na terenie Miasta Rzeszowa.
1. Opis przedmiotu zamówienia: Naprawa i wymiana uszkodzonych części w szaletach kontenerowych typu Clip Clop model Armal:
1) Szalet zlokalizowany przy Ul. Rejtana:
a) naprawa przedniej ściany toalety wraz z drzwiami,
b) naprawa uszkodzonej podłogi,
2) Szalet zlokalizowany w Parku Papieskim k/sceny:
a) zamontowanie klamki
b) zamontowanie sprężyny w drzwiach,
3) Szalet zlokalizowany w Parku Papieskim - plac zabaw:
a) wymiana dziurawego zbiornika na fekalia,
b) wymiana zadaszenia,
c) naprawa/wymiana klamki,
4) Szalet zlokalizowany przy Ul. Robotniczej - zamontowanie klamki,
5) Szalet zlokalizowany przy Ul. Zimowit - zamontowanie klamki,
6) Szalet zlokalizowany przy Ul. Mazowieckiej - naprawa dziurawej pokrywy zbiornika na fekalia,
7) Szalet zlokalizowany przy Ul. Pułaskiego w Parku Jedności Polonii z Macierzą:
a) naprawa uszkodzonej podłogi,
b) naprawa przedniej ściany toalety wraz z drzwiami,
8) Szalet zlokalizowany przy Ul. Budziwojskiej:
a) zamontowanie pisuaru,
b) zamontowanie uchwytu na papier toaletowy,
c) zamontowanie sprężyny w drzwiach,
9) Szalet zlokalizowany przy Ul. Broniewskiego - naprawa uszkodzonej podłogi, 10)szalet zlokalizowany przy Ul. Miłocińskiej - naprawa przedniej ściany toalety
wraz z drzwiami, ll)Szalet zlokalizowany przy Ul. Krakowskiej (cmentarz):
a) zamontowanie sprężyny w drzwiach,
b) naprawa/montaż zawiasów,
12)szalet zlokalizowany przy Ul. Krajobrazowej - zamontowanie pisuaru, 13)szalety zlokalizowane przy Ul. Szpitalnej:
a) naprawa uszkodzonej podłogi,
b) naprawa przedniej ściany toalety wraz z drzwiami (x2) Wymagania:
- Użyte materiały powinny być wykonane są z wysokiej jakości materiałów, które są odporne na szkodliwe działanie środków czystości i fekaliów.

Dokument nr: GK-K.271.1.47.2022

Składanie ofert:
2. Miejsce i termin składania ofert:
W formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem: ,,Oferta: Wykonanie prac remontowych w szaletach kontenerowych zlokalizowanych na terenie Miasta Rzeszowa" w Urządzie Miasta Rzeszowa - Wydział Gospodarki Komunalnej Ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów - sekretariat - lub elektronicznie na adres gk@erzeszow.pl w formie zaszyfrowanych plików w terminie do 5 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00
Po godz. 12.00 w dniu 5 sierpnia 2022 r. należy na adres gk@erzeszow.pl przesłać kod/hasło do odszyfrowania oferty.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu umowy i wynagrodzenia w przypadku gdy w czasie realizacji prac remontowych konieczne jest wykonanie większego zakresu robót, a których to nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.
W przypadku nieprzesłania kodu/hasła Zamawiający zwróci się do Oferenta o uzupełnienie kodu/hasła na adres poczty elektronicznej, z której przysłano ofertę. W przypadku niedostarczenia kodu/hasła w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, do godziny 1530 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
4. Opis sposobu przygotowania oferty: na załączonym druku ,,oferta".
5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny: 100 % cena.
6. Dodatkowe informacje
W toku badania i oceny ofert dyrektor wydziału zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- o czym niezwłocznie informuje dyrektora wydziału zamawiającego. O dokonanej poprawie w ofercie dyrektor wydziału zamawiającego niezwłocznie informuje Wykonawcę.
Dyrektor wydziału zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.
Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego dyrektor wydziału zamawiającego udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert dyrektor wydziału zamawiającego zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Dyrektor wydziału zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.