Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5276z ostatnich 7 dni
22116z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana stolarki okiennej

Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 13
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
tel. 71 398 09 29,, 71 398 09 21
przetargi@zbk.olesnica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 71 398 09 29,,
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych będących w zasobie Zakładu Budynków Komunalnych".
2. Opis zamówienia:
Wymiana stolarki okiennej w istniejących otworach i z istniejącym podziałem szyb (chyba, że
w porozumieniu z Zamawiającym istnieje uzasadniona konieczność jej zmiany). Kształtowniki powinny być wykonane z wysokoudarowego PCV pięciokomorowy ze wzmocnieniem stalowym, w kolorze białym. Stolarka drewniana w kolorze białym.
Wartości współczynnika przenikania ciepła U(max) [W/(m2?K)] = 0,9
Uszczelka atestowana koloru czarnego. Okucia w oknach stosować kompletne, przystosowane do ciężaru własnego skrzydła i obciążeń eksploatacyjnych, skrzydła uchylne winny być wyposażone w ograniczniki,
Nawiewniki ciśnieniowe powinny odpowiadać wymaganiom normy (wentylacja pomieszczenia-zapewniająca wymianę powietrza w pomieszczeniu). Otwory w ościeżach umożliwiające odprowadzenie na zewnątrz wody. Okno nad drzwiami uchylne.
3. Zakres prac:
1) Demontaż starej stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych.
2) Przygotowanie otworów do osadzenia nowej stolarki okiennej.
3) Montaż stolarki okiennej po obwodzie w odstępach nie większych niż 70 cm
4) Montaż parapetów wewnętrznych.
5) Uzupełnienie wypraw tynkarskich oraz wew. powłok malarskich.
6) Wywiezienie oraz utylizacja gruzu.
Przed przystąpieniem do wyceny należy dokonać szczegółowych pomiarów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (przedmiar robót, szkice)

Dokument nr: MT.480.89.2022

Składanie ofert:
2. Ofertę (podpisaną i zeskanowaną do formatu .pdf) należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: prztergi@zbk.olesnica.pl w terminie do dnia 05.08.2022 r. godz. 10:00
lub
3. Ofertę na formularzu w zamkniętej kopercie z adnotacją: Oferta w postępowaniu pn. ,,Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych będących w zasobie Budynków Komunalnych w Oleśnicy" ". Nie otwierać przed: 05.08.2022
Należy złożyć w sekretariacie ZBK, pok. 102 do dnia 05.08.2022 do godz.. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia.
Wymagane jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia do dnia 30.10.2022 r.

Wymagania:
3.Warunki udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:
1) Nie podlegać wykluczeniu z przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
2) Nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( przesłanki obligatoryjne)
3) Zaakceptować bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania.
4) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia: Zespół realizujący przedmiot zamówienia musi składać się z osób posiadających uprawnienia określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do projektowania w branżach koniecznych do prawidłowej realizacji zadania.
5) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie całości zamówienia.

1. Ocena ofert.
1. Ocenie według poniższych kryteriów będą podlegać tylko oferty nieodrzucone oraz spełniające wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria:
Cena brutto za całość zamówienia - 100%.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wynikającą
z działania:
C = Cmin/Cbad x 100
gdzie:
C - liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium ,,cena",
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Cbad - cena oferty badanej spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oceniana oferta to 100 pkt.
4. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oceniana oferta to 100 pkt.
5. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z niższą ceną. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (ceny brutto). Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

2. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą.
1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
w którym znajduje się m.in. wycena całego zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, w tym ewentualną wizję lokalną oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. Podana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia.
2) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestracyjnych firmy.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść lub sposób złożenia nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo poprawiać w ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Zamawiający ma prawo również poprawiać inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona - Wykonawca w takim przypadku ma 3 dni na to, by nie wyrazić zgody na poprawienie takiej omyłki. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody w tym terminie na poprawienie innej omyłki jego oferta podlega odrzuceniu;
2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
3) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
5) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
1. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w pkt. 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
5. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z publicznych rejestrów lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
6. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z publicznych rejestrów lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
5. Pozostałe informacje.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, przekazywane Zamawiającemu
w postępowaniu, powinny mieć formę skanów oraz należy przesyłać je za pomocą poczty elektronicznej e-mail na adres: przetargi@zbk.olesnica.pl
2. Wykonawca w ofercie wskaże Zamawiającemu osobę odpowiedzialną za obsługę całości zamówienia i?poda dane kontaktowe tej osoby (lub osoby zastępującej). Zamawiający będzie uzgadniał z tą osobą najważniejsze kwestie związane z zamówieniem i jakością świadczonych usług.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu podobnych usług do tych będących przedmiotem zamówienia, do wysokości 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub treści złożonych oświadczeń lub dokumentów, a także zażądać uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający może samodzielnie uzupełnić brakujące oświadczenia lub dokumenty, jeżeli jest w ich posiadaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych.
7. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Jeżeli taki Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum). Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie powinni ustanowić pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku do oferty należy załączyć dokument (skan) potwierdzający ustanowienie pełnomocnika (Lidera) konsorcjum. Pełnomocnictwo musi zawierać pełną nazwę wszystkich uczestników konsorcjum oraz musi być podpisane przez wszystkich wymienionych uczestników zgodnie z zasadami reprezentacji. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający może wyjaśnić treść ogłoszenia
o zamówieniu lub pozostawić taki wniosek bez rozpoznania.
10. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym
w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia lub zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu zgodnie z trybem publikacji ogłoszenia. Zamawiający przedłuży termin składania ofert
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
11. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne zawiadomienie o ich wprowadzeniu przed terminem składania ofert, według takich samych zasad jak składanie oferty.
12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę z postępowania pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne zawiadomienie, według takich samych zasad jak składanie oferty.
13. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) jeżeli równocześnie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako ,,część jawna oferty" i ,,część tajna oferty". Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) i adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami
w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Wykonawcy.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołań od decyzji Zamawiającego podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania.

Kontakt:
Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:
1) sprawy formalne: Sylwia Morawińska , tel. 71 398 09 29, przetargi@zbk.olesnica.pl
2) sprawy merytoryczne: Katarzyna Piotrowska , tel. 71 398 09 21 techniczny@zbk.olesnica.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.