Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
514z dziś
4172z ostatnich 7 dni
20103z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Przedmiot:

Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
powiat: miechowski
tel.: 41 383 00 40, 41 383 10 03, fax: 41 383 23 78
rrojek@miechow.eu
Województwo: małopolskie
Miasto: Miechów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 41 383 00 40,
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Miechów
I. Przedmiotem zamówienia jest usłuąa polegająca na:
Wykonaniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Miechów, zwanego dalej ,,zmiana studium" wraz ze sporządzeniem innych opracowań potrzebnych do uchwalenia studium, a wymienionych poniżej, oraz udział w czynnościach związanych z ich sporządzeniem.
Zmiana Studium obejmuje gminę i miasto Miechów, w jej granicach administracyjnych
0 powierzchni około 14 835,9154 ha, w skład której wchodzą: gmina Miechów (13 287,4834 ha)
1 miasto Miechów (1 548,4320 ha).
II. Zakres zadania obejmuje:
Zakres przedmiotu zamówienia realizowany będzie w 6 etapach:
1) Etap 1 - Opracowanie ekofizjograficzne. Prace wstępne obejmujące m.in. zbieranie materiałów do opracowania zamówienia i ich analiza, (termin realizacji do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy),
2) Etap 2 - Prace projektowe (termin realizacji do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy).
3) Etap 3 - Opiniowanie i uzgadnianie (termin realizacji do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy),
4) Etap 4 - Wyłożenie do publicznego wglądu (termin realizacji do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy)
5) Etap 5 - Uchwalenie (termin realizacji do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy),
6) Etap 6 - Zakończenie procedury planistycznej (15 miesięcy od dnia podpisania umowy)

Dokument nr: BPP.6720.3.2022.zm.s

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć : w formie pisemnej , w zamkniętej i opisanej nazwą zadania
1 danymi Wykonawcy w kopercie w siedzibie Zamawiającego - dziennik podawczy UGiM, Ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów / mailowo na adres: rrojek@miechow.eu w terminie do 05.08.2022 r. do godz. 11.00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji:
- rozpoczęcie: po podpisaniu umowy -zakończenie: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy

Wymagania:
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 poz.l 129)
IV. Kryteria wyboru i ich waga:
- cena 100% (najniższa cena)
V. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się: 1. Wykonaniem (uchwaleniem) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie trzy studium lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla całego obszaru gminy w tym jednego studium/zmiany studium dla gminy miejskiej lub miejsko-
wiejskiej, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co do której nie zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność ustaleń Studium,
2..Dysponuje min. jedną osobą, która będzie realizować zamówienie tj. Głównym Projektantem, która musi posiadać
- uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia a wymagane przepisami art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz
- wykaże się wykonaniem (uchwaleniem) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech Studium lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy w tym jednego studium/zmiany studium dla gminy miejskiej lub miejsko-wiejskiej, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co do których nie zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność postanowień Studium,
VI. Oferta wspólna
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej -dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
VII. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa:
- w pkt V.l do oferty należy załączyć wykaz wykonanych studium lub zmiany studium (wg. załącznika nr 2) oraz dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane należycie - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane
- w pkt V. 2 należy załączyć wykaz osób posiadających wymagane uprawnienia oraz kserokopię uprawnień i przynależności do Izby. (wg. załącznik nr 3)
VIII. Podstawy wykluczenia
Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który podlega wykluczeniu w oparciu o art 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
IX. Warunki płatności:
1. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się rachunkami/fakturami częściowymi:
- rachunek/faktura częściowa wystawione za ukończone etapy zamówienia. Rachunek/faktura wystawiona będzie po wykonaniu i odebraniu przez przedstawiciela Zamawiającego części przedmiotu umowy.
- stawki % za wykonanie poszczególnych etapów:
1) Etap I - 15%,
2) Etap II- 10%,
3) Etap III-15%
4) Etap IV- 15%
5) Etap V-20%,
6) Etap VI-25%.
2 Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania rachunku/faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru, przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
XI. Badanie ofert
W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty, złożonych dokumentów bądź zaproponowanej ceny, w tym w szczególności gdy cena wydaje się rażąco niska.
Wyjaśnienia dot. rażąco niskiej ceny dotyczyć będą w szczególności:
- zgodności ceny z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
- zgodności ceny z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
W przypadku braku złożenia wyjaśnień lub gdy wyjaśnienia potwierdzają że Wykonawca nie spełnia warunku udziału bądź złożył ofertę z rażąco niską ceną Zamawiający odrzuca ofertę.
XII. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania:
Dopuszcza się możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy nastąpiła zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
0 której nie miał wiedzy w momencie wszczęcia postępowania a także gdy oferta najkorzystniejsza przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje danego zadania.
Zamawiający dopuszcza możliwości prowadzenia negocjacji z wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ale przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizacje zadania.

Kontakt:
X. Sposób porozumiewania się pomiędzy stronami:
Osobą upoważnioną do kontaktów jest Roman Rojek - kierownik Referatu Budownictwa i Planowania Przestrzennego, tel. 41 383-00-40. adres mailowy: rrojek@miechow.eu.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.