Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa pułapek do wyłapywania i monitoringu owadów wraz z transportem

Przedmiot:

Dostawa pułapek do wyłapywania i monitoringu owadów wraz z transportem

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum - Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1
37-100 Łańcut
powiat: łańcucki
tel. +48 17 749 38 77
https://zamek-lancut.ezamawiajacy.pl/pn/zamek-lancut/demand/notice/public/68122/details
Województwo: podkarpackie
Miasto: Łańcut
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 17 749 38 7
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum - Zamek w Łańcucie; Ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. DOSTAWA pułapek do wyłapywania i monitoringu owadów dla Muzeum-Zamek w Łańcucie.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA pułapek do wyłapywania i monitoringu owadów wraz z transportem do Muzeum-Zamek w Łańcucie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Szczegóły realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

CPV: 24000000-4

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamek-lancut.ezamawiajacy.pl/pn/zamek-lancut/demand/notice/public/68122/details
11. Termin, miejsce składania ofert oraz elementy składowe oferty.
Na ofertę Wykonawcy składa się wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu cenowym należy wypełnić ceny jednostkowe pułapek do wyłapywania i monitoringu owadów
Uwaga! Oferta Wykonawcy niezawierająca formularza cenowego może podlegać odrzuceniu. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem platformy, na której prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia tj. https://oneplace.marketplanet.pl/ - instrukcję sporządzania i wysyłania ofert stanowi załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 4 sierpnia 2022 r o godz. 09:00

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji/wykonania zamówienia
DOSTAWA do dnia 30 września 2022 roku.

Wymagania:
2. Rodzaj zamówienia
Dostawa
3. Wymagania dotyczące pułapek do wyłapywania i monitoringu owadów dla Muzeum-Zamek w Łańcucie:
? Pułapki do wyłapywania i monitoringu owadów muszą być fabrycznie nowe. Pod pojęciem ,,fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia. Pułapki winny być zapakowane w oryginalne opakowania producenta, z widocznym logo i symbolem produktu.
? Pułapki do wyłapywania i monitoringu owadów posiadać będą co najmniej 12-miesięczny okres przydatności do użytku, możliwy do stwierdzenia na podstawie zapisu na etykiecie lub opakowaniu zbiorczym.
? W przypadku dostarczenia wadliwego asortymentu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na pełnowartościowy towar w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych.
4. Warunki realizacji zamówienia
? Koszt dostawy do Siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
5. Dostawa
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego (tj. Dział Konserwacji Zabytków Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. 3-go Maja 14, 37-100 Łańcut - budynek Powozowni). Dostawa możliwa będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać będzie się alejkami parkowymi od strony ul. 3-go Maja, po alejkach mogą poruszać się lekkie samochody ciężarowe (o masie całkowitej do 3,5 t), przemieszczanie sprzętu ciężkiego jest zabronione. Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o marce i modelu pojazdu oraz jego numerze rejestracyjnym.
7. Warunki płatności
Płatność przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w umowie.
9. Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. Cena brutto zawarta w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy, w tym również koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności Umowy i nie będzie podlegała zmianom.
10. Sposób przygotowania oferty. Wykonawca sporządza ofertę dla całości przedmiotu zamówienia. Ofertę należy sporządzić: w języku polskim w postaci elektronicznej jako skan podpisanych dokumentów - Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego w formie pliku ,,.pdf" oraz plik zawierający formularz cenowy (wypełniony zgodnie z instrukcją Zamawiającego) stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w formacie ,,.xlsx".
Oferta (formularz ofertowy) powinna być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.
12. Termin związania ofertą
21 dni od upływu terminu składania ofert
13. Informacje uzupełniające
? Muzeum-Zamek w Łańcucie zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
? Przewiduje się możliwość negocjacji z Wykonawcami po złożeniu ofert w celu ich ulepszenia.
? Zawarcie umowy nastąpi w terminie późniejszym po poinformowaniu o wyniku.

Uwagi:
8. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium:
Cena - 100 pkt.
Wyliczana według następującego wzoru
C= Cn / Co x 100
gdzie:
C = przyznane punkty
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co = cena oferty ocenianej
Maksymalna liczba punktów: 100
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.
14. Informacje dotyczące RODO Muzeum-Zamek w Łańcucie informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum-Zamek w Łańcucie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Muzeum-Zamek w Łańcucie i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wykonania działań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: ,,RODO" wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, zawarte w formularzu oferty. 15. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Art. 85 ust.1 ustawy Pzp Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający podejmuje odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole postępowania środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. 2. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ww. ustawy, stosuje się wykluczenie
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp. 3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Kontakt:
Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pani Alicja Mogielska-Dziekońska w godzinach od 8.00 do 14.00, tel. +48 17 749 38 77

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.