Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
444z dziś
4102z ostatnich 7 dni
20033z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont części pokrycia dachowego budynku

Przedmiot:

Remont części pokrycia dachowego budynku

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Plac Ofiar Getta 6
35-002 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel.: +48 17 748-37-44, fax.: +48 17 748-19-28
sekretariat@zzm.erzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 17 748-37-
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont części pokrycia dachowego budynku kaplicy
na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja przy ulicy Cienistej w Rzeszowie
w ramach realizacji zadania remontowego pn. ,,Remont cmentarzy komunalnych."
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Remont części pokrycia dachowego kaplicy na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja przy ulicy Cienistej w Rzeszowie:
Zakres prac obejmuje naprawę pokrycia dachowego na powierzchni 140 m?
poprzez wykonanie:
- oczyszczenia podłoża,
- hydroizolacji z papy podkładowej,
- hydroizolacji z papy nawierzchniowej,
- dodatkowej warstwy papy i uszczelnienia w bezpośrednim sąsiedztwie wpustów.

Dokument nr: ZO.702.25.2022.KJ

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze 'Treść oferty' w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6; 35-002 Rzeszów, w terminie
do dnia 5 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na 'wykonanie remontu części pokrycia dachowego budynku kaplicy na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja przy ulicy Cienistej w Rzeszowie'. Nie otwierać przed 5 sierpnia 2022 r. przed godziną 15.00!
Przed złożeniem oferty proponuje się dokonać wizji lokalnej w terenie.

Oferty, które wpłyną do ZZM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane!

Miejsce i termin realizacji:
5) Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
4) Kryterium wyboru oferty - 100% cena:
Wybrana zostanie oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą kwotę brutto
w stosunku do złożonych ofert.
6) Wymagania wobec Wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie, w zakres którego wchodziło wykonanie prac polegających na naprawie pokrycia dachowego papą
na powierzchni minimum 50 m?. Należy przedstawić poświadczenie realizacji w/w prac.

7) Potencjał kadrowy:
Wykonawca ma wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do prawidłowego wykonania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym BHP, robót związanych z remontem części pokrycia dachowego budynku kaplicy na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja przy ulicy Cienistej
w Rzeszowie.
UWAGA!
Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał, albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę
w sprawie zamówienia publicznego realizowanego na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.
8) Termin związania z ofertą:
30 dni.

Do oferty należy dołączyć:
1. Wypełniony wzór 'Treść oferty',
2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazanym powyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość ich wykonania (oświadczenie o wykonaniu zadania pod nazwą .........., w zakres którego wchodziło wykonanie .........., poświadczenie od Zamawiającego),
3. Dokumenty potwierdzające dysponowanie przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem osobowym, zdolnym do prawidłowego wykonania części pokrycia dachowego kaplicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym BHP,
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
zwanego dalej ,,RODO", informuję:

1. ADMINISTRATOR:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.
2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH:
Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail iod@erzeszow.pl
3. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania wyłaniającego wykonawcę zamówienia publicznego - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. INFORMACJE O ODBIORCACH:
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym udostępniona będzie informacja publiczna na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, wymagany przy archiwizowaniu dokumentów, do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
6. INNE INFORMACJE:
1) przysługuje Państwu prawo dostępu na podstawie art. 15 RODO do danych osobowych Państwa dotyczących,
2) przysługuje Państwu prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
3) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałby przepisy RODO,
4) nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
5) nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
6) nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich,
8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie zaś danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niepodpisaniem umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.