Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
250z dziś
4668z ostatnich 7 dni
21423z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Strumień
ul. Rynek 4
43-246 Strumień
powiat: cieszyński
33 857 01 42
sekretariat@um.strumien.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Strumień
Wadium: ---
Nr telefonu: 33 857 01 42
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej w ciągu dróg powiatowych Ul. 1 Maja i Łuczkiewicza w Strumieniu wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto.
2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa studni kanalizacji sanitarnej w ciągu dróg powiatowych Ul. 1 Maja i Łuczkiewicza w Strumieniu wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej.
2.2 Do obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy należy w szczególności:
a. wykonanie przedmiotu zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz warunkami ustalonymi umową, zapewniającymi bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
b. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren prowadzenia prac z chwilą przejęcia placu budowy do czasu jego komisyjnego przekazania;
c. zapewnienie siły roboczej, sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania zakresu robót i usunięcia ewentualnych wad;
d. należyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót;
e. odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania osób, z pomocą których zakres robót wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zadania powierza;
f. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;
g. odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiale i sprzęcie wynikłe w trakcie realizacji zadania;
h. obowiązek zgłoszenia do odbioru wykonania robót ulegających zakryciu;
i. usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów częściowych oraz końcowego;
j. uzgodnienia podczas wykonywania robót z gestorami infrastruktury;
k. po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.

Składanie ofert:
3. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 5.08.2022 r. :

a) w formie pisemnej ( osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miejski w Strumieniu, 43-246 Strumień, Rynek 4
b) faxem na numer 33-857-02-47
c) drogą elektroniczną:
- za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,
- na adres e-mail: sekretariat@um.strumien.pl.

Miejsce i termin realizacji:
a) termin wykonania zamówienia 9.09.2022 r.

Wymagania:
b) okres gwarancji: 5 lat

c) opis kryteriów i sposób oceny ofert:
- Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: cena - waga 100%
- punkty przyznawane za podane wyżej kryterium będą liczone według następującego wzoru:

Najniższa cena spośród badanych ofert (cena brutto w zł)
x 100 punktów
Cena oferty badanej (cena brutto w zł)

- podstawą do wyboru oferty będzie zaproponowana w formularzu oferty cena za wykonanie całości zadania,
- oferta ma zawierać cenę w złotych wraz z podatkiem od towarów i usług oraz obejmować inne podatki oraz daniny publiczne,
- cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

d) warunki płatności:
przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej
na adres:
Gmina Strumień,
ul. Rynek 4
43-246 Strumień,
NIP 548-24-05-010
Urząd Miejski w Strumieniu
ul. Rynek 4
43-246 Strumień
(Za dostarczone w terminie formularze ofertowe uważa się te oferty, które przed upływem wyznaczonego terminu wpłyną do Urzędu).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.