Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
250z dziś
4668z ostatnich 7 dni
21423z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont drogi

Przedmiot:

Remont drogi

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Wyspiańskiego 22
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
sekretariat@mzd.nowysacz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga wewnętrzna boczna Ul. Zabełeckiej zlokalizowanej na działce 287 obr. 120 w miejscowości Nowy Sącz"
1. Opis przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje:
- roboty ziemne
- profilowanie, zagęszczenie podłoża i istniejącej podbudowy,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mat. Inwestora z załadunkiem i dowozem);
- wykonanie podbudowy kruszywa łamanego gr. 12cm,
- miejscowo wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem śr. gr. 20cm (kruszywo Zamawiającego z załadunkiem i transportem z miejsca składowania;
- wykonanie warstwy wiążącej AC16W gr 5cm;
- wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S gr4cm;
- wykonanie poboczy z destruktu (mat. Inwestora z załadunkiem i dowozem)

CPV: 45233140-2

Składanie ofert:
ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Ul. Wyspiańskiego 22, 33 - 300 Nowy Sącz, w kopercie z opisem: ,,Oferta na zadanie pn.:
,,Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga wewnętrzna boczna Ul. labeteckiej zlokalizowanej na działce 287 obr. 120 w miejscowości Nowy Sącz"
osobiście w sekretariacie Zamawiającego lub emailem na adres: sekretariat@mzd.nowysacz.pl
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.08.2022r. do godz. 900. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zadania: 20.09.2022r.

Wymagania:
Wymagany okres gwarancji/rękojmi: 60 miesięcy. Wymagane jest uiszczenie 5% wartości oferty jako zabezpieczenie należytego wykonania robót.
4. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania (jeżeli dotyczy): -nie dotyczy-
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: a) Cena-100%
6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnianie kryterium oceny ofert: cena 100%
Najniższa cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wyliczonej wg następującej formuły:
wartość brutto najniższej oferty
badana oferta =-- x 100%
wartość brutto badanej oferty
Punktacja zostanie wyliczona do 2 miejsca po przecinku.
7. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: a) formularz oferty wg załączonego wzoru;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;
c) inne: kosztorys ofertowy
8. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie: W cenę oferty należy wliczyć:
a) wartość usługi/dostawy/robót budowlanych* określoną w oparciu o opis zamówienia - przedmiar robót, szkic sytuacyjny, organizację ruchu;
b) obowiązujący podatek od towarów i usług;
c) pozostałe koszty, jakie wykonawca będzie musiał ponieść, aby wykonać przedmiot zamówienia.
Cena podana przez wykonawcę będzie ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia i jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
9. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny (jeżeli dotyczy): Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
b) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie
c) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie oraz obejmować całość zamówienia
d) oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Informacja o zamówieniach, których zamawiający zamierza udzielić wybranemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzjelenia przedmiotowego zamówienia, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych (jeżeli dotyczy):
Istotne postanowienia umowy, w tym określenie warunków istotnych zmian umowy (jeżeli dotyczy):
1. plac budowy przekazany zostanie wykonawcy w terminie do siedmiu dni od podpisania umowy
2. po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót
3. w przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, która część zamówienia będzie przez niego wykonywana
4. za wykonanie robót strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe
5. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczany będzie w całości po zakończeniu robót i ich odbiorze
6. ostateczne rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi fakturą wystawioną w oparciu o protokół końcowego odbioru
7. zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia poprawnej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru), na konto bankowe wykonawcy wskazane w fakturze
8. wykonawca wraz z fakturą przedstawia oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o dokonaniu na jego rzecz zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia oraz dokumenty (np. przelew bankowy, wyciąg bankowy, kasa wypłaci (KP)), z których jednoznacznie wynika, iż Wykonawca dokonał płatności na rzecz ewentualnych podwykonawców za wykonane prace. Brak potwierdzenia wstrzymuje dokonanie zapłaty faktury.
16. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany wykonawca podpisze umowę w siedzibie zamawiającego. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w imieniu Zamawiającego, są: a) Konrad Poręba Tel (18) 442-78-00 wew. 131

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.