Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
400z dziś
4057z ostatnich 7 dni
19988z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej

Przedmiot:

Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Górzykowo 1
66-100 Sulechów
powiat: zielonogórski
sekretariat@bip.pzzd.zgo.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Sulechów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z siedzibą w Górzykowie jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.: ,,Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w m. Radowice"
Postępowanie prowadzone z pominięciem stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021r. poz. 1029 z późn. zm.) z uwagi na fakt, iż zamówienie nie spełnia warunku określonego w art. 2 pkt 1 w/w ustawy i jego wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł (netto).
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Realizacja prac odbywała się będzie wg opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) oraz formularza cenowego (załącznik nr 3), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.
2. Wymagania stawiane Wykonawcy w odniesieniu do prowadzonych robót budowlanych:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
b) Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy;
c) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
d) Wszelkie odpady, które powstaną w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy;

Dokument nr: PZZD.274.48.2022

Składanie ofert:
Oferty należy składać pisemnie w terminie do 02.08.2022r. do godz. 09:00 na adres: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg, Górzykowo 1, 66-100 Sulechów,
lub e-mailem: sekretariat@bip.pzzd.zgo.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2022r.

Wymagania:
3. OCENA OFERT:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium zgodności formalnej z zapytaniem ofertowym.
2. Kryterium merytoryczne oceny: cena =100%
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą łączną cenę brutto.
4. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert wg wzoru:
Cena najniższa z rozpatrywanych ofert p =-----------------.....--------------------------..........--........ x 100 %x 100 pkt
Cena badanej oferty
5. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętą ofertą.
6. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być wyższa od zera.
7. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty, jakie będzie ponosił wykonawca.
8. Nie uwzględnienie tych kosztów przez wykonawcę nie będzie stanowić podstaw}' do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.
4. PROCEDURA WYBORU OFERT
1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą wartość P. Ilość punktów obliczana będzie z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, bez stosowania zaokrągleń.
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów tj. wartość P.
3. Zamawiający w każdej chwili zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
4. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zapytanie ofertowe może zostać unieważnione jeżeli:
1) Nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
2) Cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie usługi.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.