Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana nawierzchni chodnika

Przedmiot:

Wymiana nawierzchni chodnika

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Górzykowo 1
66-100 Sulechów
powiat: zielonogórski
sekretariat@bip.pzzd.zgo.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Sulechów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z siedzibą w Górzykowie jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.: "Wymiana nawierzchni chodnika w m. Kije w ciągu drogi powiatowej nr 1206F".
Postępowanie prowadzone z pominięciem stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 202lr. poz. 1129 z późn. zm.) z uwagi na fakt, iż zamówienie nie spełnia warunku określonego w art. 2 pkt 1 w/w ustawy i jego wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł (netto).
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Realizacja prac odbywała się będzie wg opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) oraz formularza cenowego (załącznik nr 3), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.
2. Wymagania stawiane Wykonawcy w odniesieniu do prowadzonych robót budowlanych:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
b) Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy;
c) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
d) Wszelkie odpady, które powstaną w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy;

Dokument nr: PZZD.274.47.2022.SO

Składanie ofert:
6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy składać pisemnie w terminie do 02.08.2022r. do godz. 09:00 na adres: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg, Górzykowo 1, 66-100 Sulechów,
lub e-mailem: sekretariat@bip.pzzd.zgo.pl.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2022r.

Wymagania:
5. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętą ofertą.
6. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być wyższa od zera.
7. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty, jakie będzie ponosił wykonawca.
8. Nie uwzględnienie tych kosztów przez wykonawcę nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.
4. PROCEDURA WYBORU OFERT
1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą wartość P. Ilość punktów obliczana będzie z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, bez stosowania zaokrągleń.
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów tj. wartość P.
3. Zamawiający w każdej chwili zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
4. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zapytanie ofertowe może zostać unieważnione jeżeli:
1. Nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
2. Cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie usługi.

Uwagi:
3. OCENA OFERT:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium zgodności formalnej z zapytaniem ofertowym.
2. Kryterium merytoryczne oceny: cena =100%
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą łączną cenę brutto.
4. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert wg wzoru:
Cena najniższa z rozpatrywanych ofert P =----------------....................._....................-- x 100 %x 100 pkt
Cena badanej oferty

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.