Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
280z dziś
4699z ostatnich 7 dni
21453z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja budynku remizy

Przedmiot:

Modernizacja budynku remizy

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Limanowa
Ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 b
34-600 Limanowa
powiat: limanowski
Tel. +48 18 337 22 52, fax. +48 18 337 13 37
sekretariat@gminalimanowa.pl
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/af717f95-000c-4d94-a5eb-f69cb7acc061/pliki
Województwo: małopolskie
Miasto: Limanowa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. +48 18 337 22 5
Termin składania ofert: 2022-08-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja budynku remizy OSP Rupniów
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego
budynku wielofunkcyjnego w m. Rupniów, gm. Limanowa, w którym mieści się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej.
Budynek położony jest na działce ew. nr 630 w Rupniowie i ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
2. Zakres zadania obejmuje:
- wymianę pokrycia z blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi;
- ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii;
- ocieplenie wełną mineralną skosów;
- wymianę rynien i rur spustowych;
- wymianę studzienki kanalizacyjnej;
-przemurowanie kominów ponad dachem z cegły klinkierowej.
3. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, STWiORB oraz projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
a) Zamówienie nie ogranicza udziału w nim małych i średnich przedsiębiorstw.
b) Podzielenie zamówienia na części spowodowuje jego zbyt duże rozdrobnienie co mogło by zniechęcić do udziału w nim przedsiębiorców.

CPV: 45261900-3

Dokument nr: ZP.271.1.7.2022

Otwarcie ofert: 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2022 r. o godz. 10:30 poprzez odszyfrowanie wczytanych ofert poprzez
użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na Platformie ZP dla Zamawiającego.
9. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej
albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Specyfikacja:
2. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie
dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://app.sidaspzp.pl

Składanie ofert:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale IX
Zapytania Ofertowego.
2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę ZP do dnia 02.08.2022 r do godz. 10:00.
3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. O terminie złożenia oferty decyduje czas
pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
4. Decyduje data oraz dokładny czas [hh:mm:ss] generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.
6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert.
7. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu
składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
3.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało w pełni zrealizowane w terminie: 90 dni od daty podpisania
umowy

Wymagania:
3.2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
1. którzy spełnią warunek udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej:
1) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca potwierdzi, że jest mu dostępna jedna osoba posiadająca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. z 2021 r. , poz. 2351 ze zm. oraz z przepisami aktów wykonawczych. Osoba
posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo Izby Budownictwa ( Art. 5 ust. 2 Ustawa o
Samorządach Zawodowych)
2) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży ,,Wykaz osób" (Załącznik nr 9 do ZO) skierowanych
przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
II. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu
z niniejszego postępowania w następującym zakresie:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym
mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu kar-nego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 1;
4) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
6) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające
na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
7) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku,
o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
Gmina Limanowa
3
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
9) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami,
którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
10) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych dowodów;
11) jeżeli występuje konflikt interesów, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
a) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
b) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą
prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały
od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
d) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego,
ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania.
12) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie
wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
13) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie
podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w po-stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
podmiotowych środków dowodowych;
14) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował po-zyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące
dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
15) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia .
5. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ.
1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)
pozostałych dokumentów lub oświadczeń tj:
1) Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (spełnianie warunków udziału).
2) Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego (przesłanki wykluczenia).
3) Załącznik nr 4a do Zapytania ofertowego (przesłanki wykluczenia 1).
4) Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego (zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby) - tylko w sytuacji gdy
wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu.
5) Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego (pełnomocnictwo) - jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia jako konsorcjum, spółka cywilna itp., w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
6) Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego (wykaz osób).
2. W przypadku, gdy wykonawca powierza podwykonawcom część zamówienia, wówczas wykonawca zobowiązany jest
wskazać firmę (nazwę) podwykonawcy i zakres powierzonych mu robót budowlanych.
3. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1 stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający informuje, że:
1) Na każdym etapie prowadzonego postępowania może zwrócić się do wykonawców o wyjaśnienie treści złożonej
oferty, poprawienie omyłek, uzupełnienie dokumentów lub wyjaśnienie dotyczące ceny, kosztu lub ich istotnych
składowych zawartej w ofercie.
2) W uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego,
o czym poinformuje zaproszonych przez siebie wykonawców.
3) W uzasadnionych przypadkach może odrzucić ofertę lub wykluczyć wykonawcę z postępowania, podając
uzasadnienie prawne i faktyczne.
Gmina Limanowa
4
7. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) CENA (C) - 60%.
Oferta najtańsza spośród wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert otrzyma 60 punktów.
Pozostałe proporcjonalnie mniej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), według formuły:
C = (Cn / Cof.b. ) x 60 = ilość punktów,
gdzie:
C - cena,
Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych,
Cof.b - cena oferty badanej, nieodrzuconej,
60 - procentowe znaczenie kryterium ceny.
2) PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI JAKOŚCI (G) - 40%.
W ramach kryterium ,,Przedłużenie gwarancji jakości" (ustawowe kryterium jakości) punkty będą przyznawane
według niżej wymienionych zasad:
1) Wymagany minimalny okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy (okres gwarancji jakości jest równy okresowi
rękojmi za wady przedmiotu).
2) Oferta z zaproponowanym przez wykonawcę okresem gwarancji krótszym niż 60 miesięcy - zostanie odrzucona.
3) Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium ,,Przedłużenie gwarancji jakości" dla okresu gwarancji powyżej 60
miesięcy (tj. 1 - 30 naliczonej w okresach miesięcznych) według wzoru:
G = (Gof.b./Gn) x 40 = ilość punktów,
gdzie:
G - przedłużenie gwarancji jakości,
Gof.b. - liczba zaproponowanych przez wykonawcę w ofercie badanej miesięcy przedłużenia gwarancji jakości,
powyżej
minimalnego okresu gwarancji (60 miesięcy),
Gn - największa liczba zaproponowanych miesięcy przedłużenia gwarancji jakości (max. 30 miesięcy)
40 - procentowe znaczenie kryterium przedłużenia gwarancji jakości.
UWAGA! W formularzu ofertowym przy tym kryterium oceny, dla każdego zadania częściowego, w podpunkcie ,,a"
należy wpisać zaproponowany przez Wykonawcę okres PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI, czyli od 0 do 30 miesięcy.
W podpunkcie ,,b" należy wpisać ŁĄCZNY okres gwarancji jakości, czyli sumę minimalnego okresu wymaganego
przez zamawiającego (60 m-cy) i zaproponowanego przez wykonawcę okresu przedłużenia gwarancji (np. 60+30,
czyli 90 m-cy).
2. Ostateczna ilość punktów (S) jaka zostanie przyznana każdej ofercie, stanowi sumę punktów jakie zostały przyznane
ofercie w każdym kryterium oceny ofert: S = C + G
gdzie:
S- punkty przyznane ofercie badanej, nieodrzuconej, łącznie za kryterium ,,Cena" i ,, Przedłużenie gwarancji ".
C - punkty za kryterium ,,Cena" przyznane badanej, nieodrzuconej ofercie,
G - punkty za kryterium ,,Przedłużenie gwarancji jakości" przyznane badanej, nieodrzuconej ofercie.
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy Pzp:cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178 ze zm.). Tam zaś definicja została zakreślona w
następujący sposób:
Art. 3 ust. 1:
1) cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;
2) W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż
towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również
stawkę taryfową.
Gmina Limanowa
5
3. Punktacja przyznawana ofertom według podanych kryteriów oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
w tym ceny ofertowej.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
8. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wzorem Formularza Ofertowego,
stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (ZO).
2. W postępowaniu ustanowiono wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, jakie wynikają z ZO, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
6. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia.
7. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby
przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
8. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia .
Będą to między innymi następujące koszty : wszelkich robót przygotowawczych, zapewnienia dostawy sprzętu.
9. W związku z powyższym zaleca się Wykonawcom wnikliwą analizę dokumentacji zamówienia, weryfikację
prawidłowości opisów.
10. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę
podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174,
ze zm.).
11. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie
należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
12. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
14. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji
zamówienia.
15. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174,
ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie
ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1,
wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do
powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty
podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
16. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wszelkich rozbieżności, które nasuwają się w trakcie analizy
dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest zgłosić je Zamawiającemu. Zamawiający po przeanalizowaniu udzieli
wyjaśnień i dokona zmian jeżeli będzie taka konieczność.
10. Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.
Gmina Limanowa
6
9. POROZUMIEWANIE SIĘ STRON
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych (Platforma ZP) który dostępny jest po
zalogowaniu na stronie https://app.sidaspzp.pl.
UWAGA! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami
korzystania z Platformy ZP określonymi w regulaminie dostępnym pod adresem https://sidaspzp.pl/wpcontent/
uploads/2020/07/regulamin-SIDAS-PZP.pdf
oraz ze Szczegółową instrukcja obsługi Platformy ZP, która jest zamieszczona pod adresem
https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/Madkom_PZP_zamawiający_1.3.pdf
2. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1) Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U.
z 2019 r. poz. 123 ze zm.)
2) Korespondencja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w następujący sposób:
a) przed upływem terminu składania ofert (między innymi: pytania do postępowania, wnioski o
wyjaśnienie itp.):
- za pośrednictwem Platformy ZP, gdzie po zalogowaniu się na uprzednio założone swoje konto,
użytkownik wskazuje postępowanie. Po wejściu w szczegół wskazanego postępowania przechodzi
do zakładki ,,Komunikacja", która dotyczy wybranego postępowania. W celu przygotowania nowej
wiadomości wybiera opcje ,,Utwórz wiadomość". Następnie wskazuje ,,Kategorię wiadomości" i
wprowadza treść w polu ,,Wiadomość". W ramach korespondencji można dodać załącznik poprzez
opcję ,,Dołącz plik"
- bezpośrednio na adres poczty elektronicznej : sekretariat@gminalimanowa.pl
b) Po upływie terminu składania ofert" (między innymi: dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia)
- Za pośrednictwem Platformy ZP - analogicznie jak w przypadku korespondencji przed upływem
terminu składania ofert.
3) Komunikacja za pośrednictwem Platformy ZP:
a) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. rejestrując się
bezpłatnie lub w przypadku posiadania konta na Platformie ZP, logując się akceptuje warunki
korzystania z platformy, określone w regulaminie dostępnym pod adresem:
https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/regulamin-SIDAS-PZP.pdf oraz uznaje go za
wiążący.
b) Szczegółowa instrukcja obsługi Platformy ZP, zawierająca instrukcję korzystania z platformy przez
wykonawcę jest zamieszczona pod adresem:
https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/Madkom_PZP_zamawiający_1.3.pdf
c) Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio
opatrzony podpisem kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym przez upoważnione osoby
reprezentujące odpowiednio wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia, inny podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 118 ustawy PZP lub wykonawców.
d) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wysłania
wiadomości wraz z załącznikiem z poziomu zakładki ,,Komunikacja", która prezentowana jest również w
wysłanej wiadomości.
4) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
Gmina Limanowa
7
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z
2020r. poz. 2452) zaleca podpisywanie dokumentów PDF formatem PAdES. Ponadto informujemy, że:
a) pliki podpisane przy pomocy podpisu zewnętrznego XAdES należy załączać wraz z plikiem podpisu,
b) formularz oferty podpisany przy użyciu podpisu zewnętrznego XAdES należy dodać w jeden z
poniższych sposobów:
- z poziomu zakładki ,,Moja oferta" w miejscu do dodania pliku oferty należy umieścić plik, który
był podpisywany, a plik z podpisem należy dodać oddzielnie jako załącznik,
- spakować jako plik oferty i plik z podpisem do paczki ,,zip" i dołączyć z poziomu zakładki ,,Moja
oferta" w miejscu do dodania pliku oferty
5) Zamawiający, zgodnie z w/w Rozporządzeniem, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie ZP tj.:
a) zainstalowana przeglądarka internetowa: Firefox ver. 78 i późniejsze, Chrome ver 83 i późniejsze,
Opera ver. 69 i późniejsze,
b) włączona obsługa JavaScript,
c) Zainstalowany program do obsługi formatów .pdf np. Acrobat Reader,
d) Dopuszczalne formaty przesłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB to: png, jpg, jpeg, gif, doc,
docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp, odf, pdf, zip, rar, 7zip, txt, ath, xml, dwg, xades, tar, 7z, eml,
msg
1) Dodatkowe informacja odnośnie kodowania i czasu odbioru danych:
a) Plik załączony przez wykonawcę na Platformie ZP i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego,
ponieważ w systemie występuje jako plik zaszyfrowany,
b) Jako czas złożenia oferty przez Platformie ZP przyjmuje się moment kliknięcia w opcję ,,Złóż ofertę".
Czas jest prezentowany w (hh:mm:ss) zgodnie ze strefą czasową ustawioną na komputerze.
c) Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar.
7) Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami
1) w zakresie proceduralnym: Małgorzata Leżańska, Ryszard Lachor, tel. 18/263-00-47;
2) w zakresie merytorycznym: Stanisław Piegza, Robert Domiter, tel. 18/263-00-41; 18/263-00-38.
8) Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nie
uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania
Ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym wyżej mowa, przedłuża termin składania
ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści
Zapytania Ofertowego nie wpłynął w terminie, o którym wyżej mowa, zamawiający nie ma obowiązku udzielania
wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
7. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
Zapytania Ofertowego.
8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty, oferty, pisma oraz oświadczenia muszą być
sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
9. Za datę powzięcia wiadomości, uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację, za pomocą
poczty elektronicznej.
10. Dane kontaktowe zamawiającego zostały podane w punkcie 1 niniejszego Zapytania Ofertowego.
10. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ZO. Wraz z ofertą Wykonawca jest
zobowiązany złożyć dokumenty wymagane zgodnie z pkt 5 Zapytania Ofertowego.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w załącznikach do ZO, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub
w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami
dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem https://app.sidaspzp.pl.
10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać
ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk ,,Wycofaj ofertę". Zmiana oferty następuje poprzez
wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.
11. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz
z tłumaczeniem na język polski.
12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty
ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie wniesione
zostanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i
płatne na pierwsze żądanie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez cały okres
realizacji umowy, w tym w związku z każdym aneksem przedłużającym termin wykonania umowy w przypadku
zaistnienia okoliczności dopuszczonych ustawą Prawo zamówień publicznych, o których mowa w § 19 niniejszej
umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku aneksu przedłużającego termin wykonania
umowy winno być wniesione najpóźniej do dnia podpisania każdego kolejnego aneksu do umowy. Wartość tego
zabezpieczenia nie może być niższa od wartości określonej w ust. 1.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy Strony w następujący sposób:
? 70 % kwoty zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonane,
? pozostałe 30 % nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady, lub okresu gwarancji
udzielonej przez Wykonawcę w zależności od tego, który z okresów jest dłuższy.
4. Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji
wystawiającej zabezpieczenie.
5. Zamawiający zastrzega sobie, iż w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy złożonym w formie
niepieniężnej nie może znaleźć się zapis, uzależniający uruchomienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na rzecz Zamawiającego od złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia Wykonawcy o uznaniu
roszczenia oraz kwoty roszczenia, będącego przedmiotem wezwania do zapłaty.
13. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMOWY
1. Obowiązki informacyjne zamawiającego, publikacja informacji.
1). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę alba imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli
jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby alba miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2). Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których wyżej mowa na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszym Zapytaniu ofertowym (ZO) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium
oceny ofert:
1) Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2). Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert
pozostałych w postępowaniu albo unieważnić postępowanie.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ZO.

Uwagi:
UWAGA: Zamawiający informuje, że komplet dokumentów jest do pobrania pod adresem:
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/

Kontakt:
11. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
a) w zakresie procedury przetargowej:
Ryszard Lachor, Agata Marcisz
faks: +48 18 337 13 37, tel. 18/3372-252,18/263-00-47 e-mail: sekretariat@gminalimanowa.pl
b) w zakresie merytorycznym:
Stanisław Piegza, Artur Sosnowski
faks: +48 18 337-13-37, tel. 18/263-00-41, 18/263-00-36, e-mail: sekretariat@gminalimanowa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.