Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
803z dziś
5228z ostatnich 7 dni
22069z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych

Przedmiot:

Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
ul. Legionów 52
42-202 CZĘSTOCHOWA
powiat: Częstochowa
34 366 43 37
Województwo: śląskie
Miasto: CZĘSTOCHOWA
Wadium: ---
Nr telefonu: 34 366 43 37
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia
a) Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Ul. gen. Jana
Henryka Dąbrowskiego, Ul. Feliksa Nowowiejskiego, Alei Najświętszej Maryi
Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
b) Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Ul. Jana
Kilińskiego, Ul. Śląskiej, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
c) Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Ul. gen.
Kazimierza Pułaskiego, Ul. ks. Jerzego Popiełuszki, Alei Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- zgodnie z załączoną dokumentacją.

CPV: 45233261-6

Dokument nr: MZD.ZP.26.270.2022

Składanie ofert:
III. Przygotowanie oferty
Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej (osobiście; listem, na kancelarii Zamawiającego (pokój nr 18 )
na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, do dnia 2022-08-04 do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia / umowy 3 miesiące od daty podpisania umowy

Wymagania:
II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
1
ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do
realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnościach:
- 1 - osoba - inżynieryjnej drogowej;
Uwaga:
Osoby kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane
bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
,,Nazwa Wykonawcy; Zapytanie ofertowe na a) Dostosowanie istniejących przejść
dla pieszych na skrzyżowaniu ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, ul. Feliksa
Nowowiejskiego, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
b) Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Jana
Kilińskiego, ul. Śląskiej, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
c) Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. gen.
Kazimierza Pułaskiego, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, Alei Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Znak sprawy: 270.2022; NIE OTWIERAĆ przed 2022-08-04 godz.10:00"
V. INNE DANE
1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena - 100%
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez
Wykonawcę na Formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną z pośród ofert nie
podlegających odrzuceniu.
Niniejsze zamówienie (zapytanie ofertowe) jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów potwierdzających uprawnienia
niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia, jak również do dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków
umowy oraz odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyny.
Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji w celu udokumentowania właściwej reprezentacji Wykonawcy.

Kontakt:
IV. Kontakt z wykonawcą
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1 inż. JACEK GÓRSKI - INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO WU

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.