Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie ogrodzenia osady leśniczówka

Przedmiot:

Wykonanie ogrodzenia osady leśniczówka

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa PGLLP Nadleśnictwo Sarnaki
ul. 3 Maja 6/4
08-220 Sarnaki
powiat: łosicki
Telefon 83 359-91-51
tomasz.gontarz@lublin.lasy.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sarnaki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Telefon 83 359-91-51
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie ogrodzenia osady leśniczówka
Zabuże w msc. Zabuże 45b, 08-220 Sarnaki.
Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich przeprowadzenia przedstawiono w projekcie technicznym oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
Kolorystykę farb użytych do zabezpieczenia drewnianych sztachet wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany będzie uzgodnić z zamawiającym. Kolorystyka ogrodzenia panelowego - antracyt.

Dokument nr: S.270.13.2022

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane w siedzibie Nadleśnictwa w Sarnakach przy Ul. 3 Maja 6/4, 08-220 Sarnaki w dniu 4.08.2022 r. o godz. 10.30. w pokoju nr 7.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Sarnaki w Sarnakach przy Ul. 3 Maja 6/4, 08-220 Sarnaki, w terminie do 4.08.2022 r. godz. 10.00. Godziny pracy biura Nadleśnictwa - 7.00-15.00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia
Termin zakończenia robót - do 14.10.2022 r.

Wymagania:
Przez zakończenie robót rozumieć należy wykonanie pełnego zakresu objętego umową.
IV. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od dnia otwarcia ofert.
Nadleśnictwo Sarnaki
V. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub przy pomocy poczty elektronicznej.
3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki, ul. 3 Maja 6/4, 08-220 Sarnaki
e-mail: sarnaki@lublin.lasy.gov.pl
VII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
3. Oferta (wg wzoru na formularzu stanowiącym załącznik nr 1) winna być sporządzona zgodnie z załączonym wzorem, co do treści oraz opisu zawartego we wzorze.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w postanowieniach umowy spółki. W przypadku podpisywania oferty, oświadczeń lub dokumentów przez inne osoby niż wskazane w odpowiednim rejestrze (pełnomocnika), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tych osób, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo takie musi w swej treści wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty.
5. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i innych dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
6. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z nazwą i adresem Wykonawcy oraz z napisem ,,Oferta" i tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego lub elektronicznie - rozumiane jako złożenie oferty za pośrednictwem e-mail lub platformy ePUAP, na adres wskazany w rozdziale I. Oferty przesyłane elektronicznie należy podpisać profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisać czytelnie i sporządzić skan tak podpisanej oferty.
7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
8. Na ofertę winny składać się następujące oświadczenia i dokumenty:
a) formularz ofertowy,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (o ile wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).
W przypadku składnia ofert elektronicznie należy
Nadleśnictwo Sarnaki
składać oferty e-mailem lub za pośrednictwem ePUAP. Wykonawca może zabezpieczyć ofertę hasłem, przesyłając hasło po upływie terminu składnia ofert a przed terminem otwarcia. Przesłanie hasła po terminie otwarcia skutkować będzie zwrotem oferty bez otwierania..
X. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca oblicza cenę oferty w oparciu o zakres prac objętych przedmiotem zamówienia na podstawie projektu technicznego oraz przedmiaru robót i wynik stanowiący wartość za realizacje całego przedmiotu zamówienia wpisuje cyfrowo i słownie do formularza oferty. Cena podana w formularzu ofertowym powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku - złote i grosze.
2. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia opisany w projekcie technicznym oraz przedmiarze robót oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym uprzątnięcia terenu z wszelkich materiałów rozbiórkowych (elementy betonowe, drewniane ogrodzenie). Zamawiający ustala, że formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty będzie cena ofertowa - 100 %.
2. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następującego wzoru:
najniższa oferowana cena
punkty = ------------------------------------ x 100 pkt
cena oferty badanej
Nadleśnictwo Sarnaki
Znak sprawy: S.270.13.2022
Strona 5
3. Punkty uzyskane, liczone do dwóch miejsc po przecinku, stanowić będą końcową ocenę danej oferty.
4. W przypadku, gdy złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego w zakresie podatku Vat, dla potrzeby oceny ofert, Zamawiający doliczy podatek Vat, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
6. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części.
XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania.
2. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

Kontakt:
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Tomasz Gontarz tel.: 83 359-91-51; e-mail: tomasz.gontarz@lublin.lasy.gov.pl;
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.