Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gniewińskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. z siedzibą w Kostkowie
ul. Wejherowska 24
84-250 Gniewino
powiat: wejherowski
tel./fax 58 670 66 55, tel. 696 520 795
biuro@gpk-kostkowo.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gniewino
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax 58 670 66 5
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zakup energii elektrycznej do obiektów Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego na rok 2023.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w ilości 1 280 MWh w skali rocznej w tym dla taryf:
a) B-23 860 MWh
b) C-ll 35 MWh
c) C-12A 385 MWh
2. Zakup energii elektrycznej dotyczy następujących punktów poboru: dla taryfy:
a) B-23 2 pkt
b) C-ll 10 pkt
c) C-12A 19 pkt

CPV: 09300000-2

Dokument nr: RM.07.2022

Składanie ofert:
IV. TERMIN SKŁADANIA ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 05.08.2022. do godz. 11:00
V. Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać :
a) w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem ,,Oferta - zakup energii elektrycznej" osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w godz.ch pracy firmy: od 7.00 do 15.00, w dniach: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, pod adresem: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Ul. Wejherowska 24, 84 - 250 Gniewino
b) drogą elektroniczną całodobowo na adres e - mail: biuro@gpk-kostkowo.pl.

Miejsce i termin realizacji:
VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r.

Wymagania:
Postępowanie realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych sektorowych i klasycznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019r. poz. 2019z późniejszymi zmianami) obowiązującego w Gniewińskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o. w Kostkowie zatwierdzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 7/2021 z dnia 28 lipca .2021
UWAGA:
Wskazane ilości zamówionej energii elektrycznej są ilościami wyliczonymi w oparciu o ubiegłoroczne zużycie z uwzględnieniem ok 5 % zwiększenia zużycia. W przypadku zwiększenia poboru energii przekraczający zakładane 5% bądź powstanie nowych punktów poboru energii Zamawiający wystąpi z wnioskiem podpisanie aneksu do umowy uwzględniającego zaistniałe zmiany, a Dostawca podpisze aneks z zachowaniem stawek jednostkowych podanych w ofercie.
Uwaga!
Do zachowania terminu brany jest pod uwagę moment wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.
c) Oferty składane drogą elektroniczną - dokumenty elektroniczne bądź skany dokumentów podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym, winny posiadać tytuł wiadomości: ,,Oferta -sprzedaż energii elektrycznej".
d) Rozstrzygnięcie postępowania, polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty, nastąpi po dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert.
e) O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców przesyłając im informację na podany w ofercie adres e-mail.
i) Podpisanie umowy na dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi po upływie 3 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia postępowania ofertowego.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia poniższe warunki:
1) Nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, (weryfikowane na podstawie oświadczenia.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do zaproszenia
4. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą złożyć należy pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone w ofercie przez Wykonawcę błędy i omyłki w zapisach, przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
8. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) złącznik cenowy sporządzony w oparciu o załączony do zaproszenia wzór -załącznik 1 i 2
b) oświadczenia wg załączników Nr 3
c) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
9. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
10. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail: biuro@gpk-kostkowo.pl najpóźniej do dnia 03.08.2022 r. do godziny 11:00.. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, na stronie prowadzonego zamówienia.
IX. Kryteria oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji: Cena oferta 100 %
X. Postanowienia dotyczące warunków, na jakich dopuszczalna będzie zmiana zawartej umowy.
1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić gdy warunki na jakich zmiany te mogą być wprowadzone są korzystne dla Zamawiającego bądź są konsekwencją zmian w stanie prawnym.
2. Zwiększenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zwiększenia poboru energii przekraczający zakładane 5% bądź powstanie nowych punktów poboru energii, której to zmiany Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić m.in. w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, przy czym ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie zmieniona z odpowiednim zastosowaniem zmienionej stawki podatku VAT.
XI. Szczególne uprawnienia Zamawiającego.
1. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
2. Wykonawcy mogą zadawać Zamawiającemu pytania w celu wyjaśnienia zapisów budzących ich wątpliwości bądź w celu uściślenia opisu przedmiotu zamówienia nie później niż na trzy dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi umieszczając je w miejscu publikacji niniejszego zaproszenia.
4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w przypadku gdy wprowadzone na skutek zadawanych pytań zmiany będą wymagały dodatkowego terminu dla należytego przygotowania oferty.
5. Wykonawcy mogą kontaktować się z Zamawiającym przesyłając pytania na adres e-mail: biuro@gpk-kostkowo.pl
XII. Ogłoszenie wyników postępowania i podpisanie umowy:
1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie zaprosi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do podpisania umowy.
2. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców przesyłając im informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na podany w ofercie adres e-mail.

Kontakt:
II. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:
Danuta Gacek, e - mail: biuro@gpk-kostkowo.pl tel. 696 520 795

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.