Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa remontowo-adaptacyjna w stołówce lub pomieszczeniu przeznaczonym do spożywania...

Przedmiot:

Usługa remontowo-adaptacyjna w stołówce lub pomieszczeniu przeznaczonym do spożywania posiłków oraz zakup wyposażenia kuchni

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach
ul. Sienkiewicza 1 IB
26-021 Daleszyce
powiat: kielecki
tel. (041) 30 72 057, fax (041) 30 72 022
spdaleszyce@poczta.onet.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Daleszyce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (041) 30 72 057
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn:
Usługa remontowo-adaptacyjna w stołówce lub pomieszczeniu przeznaczonym do spożywania posiłków oraz zakup wyposażenia kuchni do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach w ramach realizacji projektu ,,Posiłek w szkole i w domu".
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont zasilania elektrycznego do urządzeń kuchennych, modernizacja
posadzki kuchni, remont instalacji wentylacyjnej kuchni wraz z zakupem wentylatora i wyrzutni
dachowej oraz zakup i dostawa wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej.
Specyfikacja zamawianego wyposażenia określona została w załączniku do zaproszenia.
Podane parametry w specyfikacji stanowią minimalne wymagania, zamawiający dopuszcza sprzęt o
parametrach wyższych (lepszych).
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na zadania:
Zadanie Nr 1 - remont zasilania elektrycznego do urządzeń kuchennych na wyspie oraz wymiana posadzki w kuchni, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
Zadanie Nr 2 - Remont instalacji wentylacyjnej w kuchni, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Zadanie nr 3 - Wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: ZSPD. 26.5.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy składać w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach, Ul. Sienkiewicza 11B, sekretariat - osobiście, pocztą lub e-mail w terminie do 05.08.2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia dla:
- zadania nr 1: do 26.08.2022 r.
- zadania nr 2: do 26.08.2022 r.
- zadanie nr 3: do 26.08.2022 r.

Wymagania:
3. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
W postępowaniu na udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 100% cena
Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb gdzie:
- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
- Cb - cena oferty badanej
Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją
przedmiotu zamówienia, takie jak: zakup, koszt dostawy.
Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
5. Miejsce i termin składania ofert:
a) Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej naruszenie do terminu otwarcia ofert.
c) Oferta winna być sporządzona na ,,Formularzu oferty cenowej" - druk w załączeniu.
d) Na kopercie należy zamieścić następujące informacje:
,,Usługa remontowa - adaptacyjna w stołówce lub pomieszczeniu przeznaczonym do spożywania posiłków oraz zakup wyposażenia kuchni do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Daleszycach w ramach realizacji projektu ,,Posiłek w szkole i w domu'1.
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty lub przesłana pocztą lub faksem najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wyboru ofert.
7. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Uwagi:
8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem ,,RODO", informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Daleszycach z siedzibą; ul. Sienkiewicza 11B, 26-021 Daleszyce
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@data-protect.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.).
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami o archiwach.
6. Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgodności przed jej wycofaniem.
8. W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10. Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11. W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.