Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
578z dziś
4236z ostatnich 7 dni
20167z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie usług pielęgnacji terenów zielonych

Przedmiot:

Wykonywanie usług pielęgnacji terenów zielonych

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Zielona Góra, Wilkanowo Przysiółek
Rybno 31
65-950 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
795 950 450, 535 086 116
zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 795 950 450, 535 086
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nadleśnictwo Zielona Góra zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie na usługę
pn.: Wykonywanie usług pielęgnacji terenów zielonych przy siedzibie Nadleśnictwa Zielona
Góra i ścieżce edukacyjnej oraz specjalistyczne usuwanie drzew stwarzających zagrożenie.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Zielona Góra
nr 10/2022 z dnia 08.02.2022 oraz nr 58/2022 z dnia 20.07.2022 r w sprawie wprowadzenia
,,REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ na pozyskiwanie usług, dostaw i robót budowlanych dla
potrzeb Nadleśnictwa o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych".

Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania:
Zadanie nr 1 - Wykonywanie usług pielęgnacji terenów zielonych przy siedzibie Nadleśnictwa
Zielona Góra i ścieżce edukacyjnej;
Zadanie nr 2 - Wykonywanie usług specjalistycznego usuwania drzew stwarzających zagrożenie.

1. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Zadanie nr 1 - Wykonywanie usług pielęgnacji terenów zielonych przy siedzibie Nadleśnictwa
Zielona Góra i ścieżce edukacyjnej.
Przedmiotem zamówienia są czynności pielęgnacyjne zieleni na terenie arboretum przy
siedzibie zamawiającego w Wilkanowie Przysiółek Rybno, w tym:
a) czyszczenie czaszy fontanny,
b) przygotowanie instalacji fontanny do zimy, przygotowanie instalacji fontanny do
eksploatacji w sezonie letnim,
c) pielęgnacja żywopłotów,
d) koszenie trawników,
e) odchwaszczanie i usuwanie nadmiernej roślinności,
f) odśnieżanie parkingu i chodników.

Szczegółowo zakres zamówienia wraz z przewidywana ilością prac znajduje się w załączniku
nr 1.1 - Opis przedmiotu zamówienia (zadanie nr 1)
2) Zadanie nr 2 - Wykonywanie usług specjalistycznego usuwania drzew stwarzających
zagrożenie.

Przedmiotem zamówienia są usługi specjalistycznej ścinki albo podkrzesania drzew
rosnących w pobliżu linii energetycznych i telekomunikacyjnych, torów kolejowych, szlaków
komunikacyjnych, dróg publicznych, budowli i budynków na terenie Nadleśnictwa Zielona
Góra, przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Zakres prac obejmuje również zabezpieczenie
stanowiska pracy, manipulację, wyróbkę sortymentów, zrywkę i przygotowanie p ozyskanego
drewna do odbiórki oraz uprzątnięcie pozycji po zakończonych pracach.

Szczegółowo zakres zamówienia dla zadania nr 2 opisany jest w załączniku nr 1.2 - Opis
przedmiotu zamówienia (zadanie nr 2) oraz w załączniku nr 2 - Szczegółowa lokalizacja
wycinki lub podkrzesania drzew, z zastrzeżeniem, że ilości wskazane w załączniku nr 2 pod
pozycją ,,Dodatkowo w ramach opcji" będą dotyczyły całego terenu Nadleśnictwa Zielona Góra
w przypadkach niemożliwych do przewidzenia przed udzieleniem niniejszego zamówienia.
Zasady udzielania zlecenia w ramach opcji opisane są we wzorze umowy - załącznik nr 6.
Zn. spr. SA.270.2.8.2022

Dokument nr: SA.270.2.8.2022

Składanie ofert:
5. Ofertę należy przekazać Zamawiającemu w terminie do dnia 04.08.2022 r., do godz. 15:00
W skład oferty wchodzi:
5.1. Wypełniony i podpisany formularz ,,Oferta" - załącznik nr 3,
5.2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy - załączniki nr 4.1 i 4.2,
5.3. Wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt. 2 - załącznik
nr 5.
6. Ofertę można:
a) przesłać e-mailem na adres: zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl lub przesłać faksem
na nr: 68 326 70 96,
lub
b) przesłać pocztą albo dostarczyć osobiście na adres: Nadleśnictwo Zielona Góra,
Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, z dopiskiem na kopercie:
,,OFERTA pielęgnacja zieleni i specjalistyczne usuwanie drzew".

Miejsce i termin realizacji:
2.6. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie później jak
do dnia 31.07.2023 r.

Wymagania:
2. Warunki wymagane od Wykonawców:
2.1. Zadanie nr 1 - Wykonywanie usług pielęgnacji terenów zielonych przy siedzibie
Nadleśnictwa Zielona Góra i ścieżce edukacyjnej.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający uzna
warunek za spełniony jeżeli wybrany Wykonawca dysponuje lub przedstawi
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
do wykonania zamówienia.
Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
? kosiarka - min. 1 szt.
? nożyce teleskopowe do przycinania żywopłotów - min. 1 szt.
? maszyna do odśnieżania- min 1 szt.
Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający
uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
? minimum 4 osobami, które będą wykonywały prace pielęgnacyjne terenów
zielonych przy siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra i ścieżce edukacyjnej
2.2. Zadanie nr 2 - Wykonywanie usług specjalistycznego usuwania drzew stwarzających
zagrożenie.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający uzna
warunek za spełniony jeżeli wybrany Wykonawca dysponuje lub przedstawi
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
do wykonania zamówienia.
Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
? piły mechaniczne - min. 2 szt.
? podnośnik koszowy - min. 1 szt.
? ciągnik do zrywki nasiębiernej - min 1 szt.
Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający
uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
? minimum 2 pilarzami posiadającymi zaświadczenia ukończenia kursu
zawodowego uprawniającego do pracy pilarkami spalinowymi,
? jedną osobą posiadającą zaświadczenie o ukończonym kursie drwala
wysokościowego lub równoważnym uprawniającym do arborystycznej
metody ścinki drzew.
2.3. Posiadanie ważnej polisy ubezpieczenia OC w okresie trwania umowy w zakresie
wykonywania przedmiotu zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą jak
1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia - wymagana przy podpisaniu umowy.
2.4. Akceptacja wzoru umowy.
2.5. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania w związku z art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
UWAGI:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Składana oferta musi
obejmować pełen zakres przedmiotu zamówienia, obejmujący oba Zadania.
2) Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich
kryteriów oceny ofert.
3) Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Nadleśnictwa
Zielona Góra do zawarcia umowy.
4) Wykonawcy ponoszą? wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6) Zamawiający może unieważnić? postępowanie w przypadku, gdy:
a) Postępowanie prowadzone było z naruszeniem przepisów obowiązujących w
Nadleśnictwie Zielona Góra,
b) Dalsze prowadzanie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
Zamawiającego,
c) Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej wykluczeniu,
d) Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę?, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć? na sfinansowanie zamówienia,
Zn. spr. SA.270.2.8.2022
e) Z przyczyn uzasadnionych interesem gospodarczym Zamawiającego, Zamawiający
nie może sfinansować? realizacji zamówienia lub realizacja zamówienia nie jest
korzystna dla Zamawiającego.
7) Ogłoszenie, a także warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub odwołane bez
podawania przyczyny.
8) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:
3. Kryteria oceny ofert:
3.1. Spełnienie wymogów określonych w pkt. 2
3.2. Najniższa cena
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - dalej ,,RODO") Zamawiający
informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Zielona Góra pod
adresem: Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, tel. 68 326 53 52, adres email:
zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl.
2. Z Inspektorem ochrony danych w Nadleśnictwie Zielona Góra można skontaktować się
poprzez e-mail iod@comp-net.pl .
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięciem, a także udokumentowaniem postępowania o udzielenie zamówienia i
jego archiwizacji oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji.
4. W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to
konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres wskazany w
Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 74 Dyrektora Generalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r.
6. Niezależnie od postanowień pkt 4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany.
8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
dane osobowe, ma prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO,
b. do sprostowana swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO,
c. do żądania od Zamawiającego - jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w
tym przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz jest niezbędne w celu
zawarcia umowy. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych w/w przepisami prawa,
Administrator nie zawrze umowy o udzielenie zamówienia publicznego. .
10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
przysługuje:
a. prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a
to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych
lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
w szczególności do podmiotów
12. prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są
przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych
osobowych.
13. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
14. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.

Kontakt:
4. Osoby z Nadleśnictwa uprawnione do kontaktu:
Zadanie nr 1 - Aldona Sachar - telefon: 795 950 450
Zadanie nr 2 - Szymon Kozinoga - telefon: 535 086 116

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.