Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
514z dziś
4172z ostatnich 7 dni
20103z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Nadzór inwestorski nad modernizacją w zakresie wymiany poszycia dachowego hali sportowej

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad modernizacją w zakresie wymiany poszycia dachowego hali sportowej

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 835 79 00, 61 835 79 01, tel.: 798 394 953
m.kobylacki@posir.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 835 79 00, 6
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zał. nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych
Zapytanie ofertowe
Nazwa nadania zamówieniu:
Nadzór inwestorski nad modernizacją w zakresie wymiany poszycia dachowego hali sportowej przy Ul. Chojnickiej w Poznaniu.
1. Opis przedmiot zamówienia:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zaprojektowaniem i wykonaniem modernizacji hali sportowej przy w zakresie wymiany poszycia dachowego hali sportowej zlokalizowanego przy Ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu, realizowanego w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj"
Zakres robót opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zał. nr. 1) znajdujący się na stronie POSIR pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/S30214
Na przedmiot zamówienia składają się wszystkie czynności prawne i faktyczne niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019. 1186 ze zm.) oraz szczegółowo opisane w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr. 2.

Dokument nr: DT.220.20.2022

Składanie ofert:
Miejsce, termin oraz sposób składania oferty cenowej:
05 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: m.kobylacki@posir.poznan.pl
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie POSiR, Ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do zakończenia inwestycji. Planowany termin rozpoczęcia robót i przekazania placu budowy: sierpień 2022 Planowany termin zakończenia inwestycji: wrzesień 2022
Za zakończenie inwestycji przyjmuje się podpisanie protokołu odbioru końcowego robót objętych nadzorem, jednak nie później niż do końca 2022 roku.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty -
jeżeli dotyczy):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
o w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnili co najmniej jeden nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie poszycia dachu z materiału powlekanego PCV
o dysponują minimum 1 osobą - posiadającą uprawnienia budowlane (wymagane ustawą Prawo budowlane) do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, do kierowania robotami budowlanymi, wraz z aktualnym wpisem na
i
listę właściwego samorządu zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w przypadku legitymowania się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać ww. Specjalności.
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej: cena -100%
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: podanie ceny netto/brutto (w polskich złotych)
Oferta może zostać sporządzona w formie papierowej lub elektronicznej. W obu przypadkach Zamawiający wymaga, żeby została opatrzona podpisem Oferenta. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty niekompletne.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.
7. Do zapytania dołączono projekt umowy -TAK/N4L (*niewłaściwe skreślić)
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających warunki zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie www zamawiającego. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzjelenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. (Do badania rażąco niskiej ceny stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z oceny ofert o rażąco niskiej cenie.

Uwagi:
Informacje dla Oferenta
1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych
Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79 01, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych", telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl
2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzali Państwa dane ponieważ złożyli nam Państwo ofertę w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe. Państwa dane osobowe zawarte w Państwa ofercie (w tym innych dokumentach będących załącznikami do oferty) będą przetwarzane w celu analizy Państwa oferty i ewentualnego zawarcia z Państwem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
3. Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia ze środków publicznych jest jawne. W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w ogólnodostępnym rejestrze umów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności:
- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej). Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych.
Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który będziemy Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy).
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Państwa oferty w toczącym się postępowaniu.
3
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9y46/WE.

Kontakt:
8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Maciej Kobylacki, tel.: 798 394 953, mail: m.kobylacki@posir.poznan.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.