Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Interwencyjne usuwanie zatorów z koryta rzeki

Przedmiot:

Interwencyjne usuwanie zatorów z koryta rzeki

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Łowiczu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu
Ekonomiczna 6
99-400 Łowicz
powiat: łowicki
tel.46 811 50 60 wew. 5, tel. 46 862 21 16
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13612,Interwencyjne-usuwanie-zatorow-z-koryta-rzeki-Bzura-km-12100-12400-gm-Mlodzieszy.html
Województwo: łódzkie
Miasto: Łowicz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.46 811 50 60 wew
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Interwencyjne usuwanie zatorów z koryta rzeki Bzura, km 12+100 -12+400, gm. Młodzieszyn, pow. sochaczewski

Dokument nr: WA.ROZ.2811.279.2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy do dnia 05.08.2022 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 20 dni od dnia zawarcia umowy.
Dniem zakończenia robót jest dzień protokolarnego odbioru robót bez stwierdzonych uwag przez Komisję odbiorową,

Wymagania:
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto
4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena 100%
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje interwencyjne usuwanie zatorów z koryta rz. Bzura , gm. Młodzieszyn, pow. sochaczewski (km 12+100 - 12+400) polegające na:
o usunięciu przy użyciu koparki zatorów i udrożnieniu koryta z zalegających gałęzi, konarów i innych zanieczyszczeń wraz ze zeskładowaniem we wskazanym miejscu przez zamawiającego.
o usunięciu ręcznym zatorów i udrożnieniu koryta z zalegających gałęzi, konarów drzew i innych zanieczyszczeń wraz ze zeskładowaniem we wskazanym miejscu przez zamawiającego.
o mechanicznym udrożnieniu koryta z zalegających (powalonych) suchych drzew i odłamanych konarów wraz z odcięciem gałęzi, pocięciem dłużyc i drągowiny,
o rozdrobnieniu gałęzi przy użyciu rębaka przeznaczonego do współpracy z ciągnikiem rolniczym - gałęzie z usuniętych drzew i konarów
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3)
b) Posiadają niezbędną wiedzę lub doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tzn. zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 zadanie o podobnym charakterze, zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3)
c) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w branży, zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3)
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie jest wobec nich prowadzone postępowaniem upadłościowe ani restrukturyzacyjne, zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3)
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia - nie dotyczy.
9. Warunki gwarancji - nie dotyczy.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
a) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
b) Cena oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty - załącznik nr 1, na podstawie wypełnionego kosztorysu ofertowego (sporządzonego na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). Cena winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w Formularzu Ofertowym winna uwzględnić wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Cena oferty, przedstawiona przez Wykonawcę, musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
c) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
b) Oferta przesłaną drogą elektroniczną powinna stanowić skan podpisanych, oryginalnych dokumentów zebranych w jeden plik lub dokument elektroniczny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie pisemnej.
c) Wymaga się, aby oferta i załączone do niej dokumenty były podpisanie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisywania oferty i załączonych dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
d) Dokumenty przedstawione w formie kopii, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub osobę(y) upoważnioną(e) posiadające pełnomocnictwo, o którym mowa w lit. c.
e) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Kompletna oferta musi zawierać:
- formularz oferty (załącznik nr 1) wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3),
- oświadczenie Wykonawcy RODO (pkt 17),
- dokumenty, o których mowa w pkt 6 zapytania ofertowego.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres - nie dotyczy.
13. Miejsce i termin złożenia ofert: złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem. Celem skomunikowania się z Zamawiającym Wykonawca korzysta z zakładki ,,ZAPYTAJ". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów Kub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki.
Celem złożenia ofert oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą. Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w
postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia RODO (jeżeli dotyczy zgodnie z pkt 17 Zapytania ofertowego) oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 6 Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektroniczne - do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej oferty wraz z załącznikami.
Wykonawca ma również możliwość złożenia oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Oferty oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą nie należy szyfrować - załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie. Wykonawca może przed wpływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
14. Termin związania ofertą - nie dotyczy.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty- nie
dotyczy.

Uwagi:
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Interwencyjne usuwanie zatorów z koryta rzeki Bzura, km 12+100 - 12+400, gm. Młodzieszyn, pow, sochaczewskif nr postępowania WA. ROZ.2811.279.2022, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
0 art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.
1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
- w zakresie merytorycznym: Aleksandra Smółka-Dębicka - kierownik Nadzoru Wodnego w Sochaczewie, tel. 46 862 21 16
- w zakresie formalnym: Harta Pierzyńska-Bogusz - kierownik Działu Utrzymania, tel. 46 811 50 60 wew. 5

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.