Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa materiałów instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI
ul. Doktora Kazimierza Jaczewskiego 7
20-090 Lublin
powiat: Lublin
81/4541760 81/4541761 81/4541762 81/4541763
cozl@cozl.eu
https://platformazakupowa.pl/transakcja/646660
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: 81/4541760 81/454176
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
,,DOSTAWA materiałów instalacji elektrycznej.'" (znak postępowania: COZL/DZP/BB/3413/Z-93/2022)
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są: DOSTAWA materiałów instalacji elektrycznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 (Kosztorys ofertowy) do Zaproszenia. Po zawarciu umowy ww. dokument stanowić będzie załącznik do umowy.

Dokument nr: COZL/DZP/BB/3413/Z-93/2022

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi 05.08.2022 godz. 9:15. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/646660
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie 05.08.2022 godz. 9:00. za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia sukcesywnie przez okres 21 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym cenę całkowitą oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o kosztorys ofertowy stanowiąc} załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2. Cena podana w ofercie jest ceną stałą (ryczałtową) w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie podlega jakimkolwiek zmianom za wyjątkiem urzędowej zmiany stawki VAT.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
4. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca składa ofertę przy użyciu dokumentów Zamawiającego, tzn. kosztorysu ofertowego (załącznik nr 1) i formularza ofertowego (załącznik nr 2).
2. Wykonawca do oferty dołącza następujące dokumenty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
- pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
VI. BADANIE OFERT
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający popraw i w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie.
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
VIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiając) udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiając) poinformuje na własnej stronie internetowej (http://platformazakupowa.pl/pn/cozl).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia zapytania ofertowego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Dokumentem wiążącym strony jest podpisana przez obie strony umowa.
IX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały poniżej:
- termin realizacji: opisany jest w dziale III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
- warunki zapłaty wynagrodzenia: zapłata za należność wynikającą z realizacji niniejszej umowy uregulowana zostanie w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. po wykonaniu przedmiotu umowy. Podstawą do wystawienia faktur) jest bezusterkowe odebranie przedmiotu umowy, w formie dokumentu zaakceptowanego przez Zamawiającego (dokument WZ. protokół wydania, protokół zdawczo - odbiorczy, dokument serwisowy lub inny dokument).
- okres gwarancji (jeżeli dotyczy)
- możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
- wysokość kar umownych:
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.
3
b) za zwlokę w realizacji przedmiotu umowy wykonywanej w ramach reklamacji w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.
c) przypadkach nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, innych niż określone w lit a) i b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
d) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 10% wartości wynagrodzenia brutto, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy.
e) łączna wartość kar umownych dochodzonych od Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto. Zamawiający może dochodzić odszkodowania w zakresie przewyższającym kary umowne na zasadach ogólnych,
2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, na warunkach, o których mowa w ust. 1.
X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako ..Platforma". ..System") pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cozl i pod numerem postępowania COZL/DZP/BB/3413/Z-93/2022.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platform} Zakupowej.
3. Zamawiający w zakresie pytań technicznych zw iązanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta www.platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02. cwk@platformazakupowa.pl
4. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie www.platformazakupowa.pl. który jest uzupełnieniem niniejszej Instrukcji.
5. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.
6. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze Internetowe i dostępna przepustowość łącza oraz zaplanowanie złożenia oferty z wyprzedzeniem minimum 24h. aby zdążyć w terminie złożenia oferty.
7. Wykonawca rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta) na Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy. określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/cozl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/l-remilamin oraz uznaje go za wiążący.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
WĄkonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Uwagi:
VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w punktach )
1 Cena 100%
XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i u sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1), dalej ..RODO". informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli. ul. Dr K. Jaczewskiego 7. 20-090 Lublin, tel./faks (81) 74763 27. email: zampub@cozl.pl.
o inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli jest Pani Aneta Czarnata: ochronadanych@cozl.pl.
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego COZL/DZP/BB/34I3/Z-93/2022. prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). dalej ..ustawa Pzp".
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustaw) Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata. okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
o posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących: na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych: na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO:
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan. że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO:
o nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych: prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO:
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
XII. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą odpowiedzialną za komunikację z Wykonawcami jest: Beata Bator, email: bbator@cozl.pl. tel. 81 454 17 62
Godziny pracy : poniedziałek - piątek 7:30-15:05.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.