Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacja dźwigu towarowego z obsługą awarii

Przedmiot:

Konserwacja dźwigu towarowego z obsługą awarii

Data zamieszczenia: 2022-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego -Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 601 393 710, T: +48 22 606 36 00
zamowienia@ibprs.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 601 393 710, T:
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja dźwigu towarowego z obsługą awarii w budynku IBPRS-PIB przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84 w Łodzi.
Przedmiot zamówienia został określony w Rozdziale IV. Zapytania ofertowego
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja dźwigu towarowego z obsługą awarii w budynku IBPRS-PIB przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84 w Łodzi, nr ewidencyjny UDT 3114052259, rok budowy: 1997, liczba przystanków: 4.
Konserwacja ma na celu utrzymanie dźwigu w stanie zapewniającym bezpieczeństwo w eksploatacji, niezawodność i sprawność techniczną.
Zakres konserwacji obejmuje przeprowadzanie konserwacji dźwigu stosownie do wymogów określonych w ,,Instrukcji konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych", instrukcji producenta, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz warunkach technicznych Urzędu Dozoru Technicznego DT-DE-/WO.
W ramach konserwacji, o której mowa w ustępie powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania okresowych przeglądów minimum raz w miesiącu.
W koszt comiesięcznej opłaty za konserwację wchodzą:
a) przegląd i konserwacja,
b) podstawowe materiały konserwacyjne,
c) pogotowie dźwigowe,
d) uczestniczenie w badaniach okresowych dźwigu oraz odbiorach UDT. Czynnościami konserwacji nie objęte są:
a) robocizna i materiały potrzebne do naprawy głównej i modernizacji,
b) prace stolarskie,
c) prace murarskie,
d) poprawa estetyki dźwigu,
e) usuwanie skutków dewastacji lub kradzieży,
f) wymiana części, podzespołów i oleju przekładniowego,
g) pomiary elektryczne (okresowe) rezystancji izolacji i skuteczności ochrony p-poż.,
h) badania doraźne określone przepisami Dozoru Technicznego po wymianie elementów nośnych dźwigu.

CPV: 5075000-7

Dokument nr: DA.210.11.2022.ZT

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 03.08.2022 r. do godz. 14:00
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@ibprs.pl

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.)
V. Zawarcie umowy
Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
VI. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym
Zamawiający odstępuję od stawiania warunków udziału w zapytaniu ofertowym
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
5. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści zgłoszonych ofert
IX. Termin związania z ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
X. Opis przygotowania oferty
1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty. Ofertę może podpisać również przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do składania takich ofert w ramach powierzonych obowiązków służbowych (np. przedstawiciel handlowy).
5. Ilekroć w zapytaniu, a także w załącznikach do zapytania występuje wymóg podpisywania dokumentów, należy przez to rozumieć, że dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/podpisami osoby/osób wskazanych w ust. 4.
6. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: ,,za zgodność z oryginałem" i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę.
9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedna ofertę.
XI. Opis sposobu obliczania ceny
1. W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) Wykonawca poda cenę brutto oferty w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, cyfrowo i słownie, wskazując również cenę netto oraz stawkę należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena oferty będzie stanowiła 12-krotność opłaty miesięcznej za konserwację, wyliczonej zgodnie tabelą w formularzu ofertowym.
3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: podatek od towarów i usług, upusty, rabaty, koszty dojazdu, koszty materiałów, itp.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
5. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzjelenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XII. Kryteria oceny ofert
Kryterium oceny ofert będzie cena 100%
XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
XIV. Uwagi końcowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia Zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny;
2) dokonania zmian w Zapytaniu ofertowym na każdym etapie bez podania przyczyny;
3) rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert;
4) poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek;
5) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
6) negocjacji ostatecznej ceny oferty z Wykonawcami którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

Kontakt:
VII. Osoby upoważnione do kontaktu
Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: o p. Marcin Sokołowski, tel. 601 393 710, e-mail: marcin.sokolowski@ibprs.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.