Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
803z dziś
5228z ostatnich 7 dni
22069z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prototypu co najmniej jednego segmentu skrzyni mieszkalnej

Przedmiot:

Wykonanie prototypu co najmniej jednego segmentu skrzyni mieszkalnej

Data zamieszczenia: 2022-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o
ul. Ignacego Mościckiego 1
24-110 Puławy
powiat: puławski
Tel. (81) 464-63-16,
monika.choluj@ppnt.pulawy.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (81) 464-63-16,
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Wykonanie prototypu co najmniej jednego segmentu skrzyni mieszkalnej"
Zamówienie realizowane w ramach projektu Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4: ,,Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji" Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB - Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prototypu co najmniej jednego segmentu skrzyni mieszkalnej na podstawie dostarczonej przez Pomysłodawcę dokumentacji technicznej. Dokumentacja zostanie dostarczona wybranemu Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
2. Skrzynia musi być wykonana z ogólnie dostępnych tworzyw drzewnych, sklejka, płyta OSB, laminat na bazie płyty wiórowej lub MDF. Wykończenie powierzchni w kolorze białym.
3. Jeśli wykonawca będzie dysponował odpowiednim zapleczem technicznym, preferowana jest konstrukcją lekka na bazie ramy sosnowej z wypełnieniem styropianowym obłożona obustronnie płytą HDF. Wykończenie powierzchni laminatem HPL. Całkowita grubość płyciny około 30mm.
4. Skrzynia musi posiadać wyposażenie wnętrza zgodnie z dostarczonym projektem. Wszystkie użyte konstrukcje meblowe pochodzić będą z ogólnodostępnej sprzedaży i mogą podlegać drobnym modyfikacjom.
5. Prototyp powinien zostać dostarczony częściowo zmontowany zgodnie z dokumentacją, co zapewni możliwość jego transportu podjazdem typu furgon blaszany (bus) o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t.
6. Wykonawca w czasie realizacji umowy będzie w pełni współpracował z Zamawiającym i Pomysłodawcą poprzez konsultacje oraz uzgodnienia w zakresie merytorycznym min. dwa razy w tygodniu. Konsultacje i uzgodnienia mogą mieć formę wideokonferencji, osobistych spotkań, dowolną inną formę za obustronną zgodą Wykonawcy oraz Pomysłodawcy.

Dokument nr: ZP/161/2022

Składanie ofert:
2. Formularz cenowy należy wysłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 05.08.2022 r. do godz. 09:00 na adres e-mailowy: monika.choluj@ppnt.pulawy.pl.

Miejsce i termin realizacji:
1. Planowany termin realizacji zamówienia - maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy.
2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający uznaje dzień dostarczenia i przekazania przedmiotu zamówienia oraz podpisania przez Zamawiającego, Pomysłodawcę oraz Wykonawcę protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
IV. WYBÓR WYKONAWCY

1. W sytuacji, gdy w wyniku niniejszego zapytania o cenę szacowana wartość zamówienia nie będzie obligować Zamawiającego do wyboru Wykonawcy na zasadzie konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający rozważy wybór oferty i zlecenie wykonania zamówienia wybranemu Wykonawcy
w ramach niniejszego zapytania o cenę.
2. W przypadku zamiaru zlecenia wykonania zamówienia wybranemu przez Zamawiającego Wykonawcę, będzie możliwe w sytuacji, gdy Wykonawca posiada potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia, tj. zakład stolarski oraz posiada wiedzę i doświadczenie w produkcji mebli, szaf lub kuchni na indywidualne zamówienie.
3. Wykonawca potwierdzi posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez złożenie oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania złożenia przez Wykonawcę, oprócz oświadczenia, również wykazu zrealizowanych usług, referencje, protokoły odbioru lub inne, z których jednoznacznie będzie wynika spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
4. Umowa będzie mogła być zawarta z Wykonawcą, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
5. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku pranym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 5 poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3.

1. Propozycje cenowe należy przestawiać na formularzu cenowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania o cenę. Proponowana cena powinna obejmować cały zakres zamówienia.
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zapytanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm mogących zrealizować powyższe zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Jednak, w sytuacji gdy oszacowana wartość zamówienia nie będzie obligować Zamawiającego do
przeprowadzenia procedury na zasadach konkurencyjności, Zamawiający rozważy możliwość
udzielenia zamówienia w ramach niniejszego rozeznania rynku podmiotowi, którego propozycja
cenowa będzie najniższa.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.