Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowe wykonanie prac branży drogowej

Przedmiot:

Kompleksowe wykonanie prac branży drogowej

Data zamieszczenia: 2022-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o
Przemysłowa 158
62-510 Konin
powiat: Konin
owsianko.katarzyna@pakserwis.com.pl
https://pakserwis.logintrade.net/zapytania_email,1387280,66a4c29b11b0ec46436dec4c72b4a170.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowe wykonanie prac branży drogowej w ramach realizacji farmy wiatrowej Przyrów
Treść zapytania:
Zapraszam do składania ofert na Kompleksowe wykonanie prac branży drogowej w ramach realizacji farmy wiatrowej Przyrów.
Zamawiający - Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o., 62-510 Konin, Ul. Przemysłowa 158
1. Przedmiot Usługi:
Kompleksowe wykonanie prac budowlanych branży drogowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz opracowaniem projektów budowlanych do pozwolenia na budowę i wykonawczych oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń w zakresie ,,Budowy Farmy Wiatrowej Przyrów" dla poniższych zakresów:
Poz. I. Place i drogi serwisowe w bezpośrednim obszarze siłowni wiatrowych.
Poz. II. Place odkładcze i tymczasowe oraz drogi tymczasowe i serwisowe w obszarze zabudowy siłowni wiatrowych.
Poz. III. Przygotowanie dróg do transportu elementów siłowni z ronda (skrzyżowanie drogi DK91 z DW786 w rejonie Częstochowy) do punktów styków z
drogami serwisowymi i tymczasowymi.
Dla Poz. I. i II.
1) sporządzenie dokumentacji budowlanej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (dla Poz. II.), opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zezwoleniami, zgodnie z wytycznymi dostawcy turbin,
2) uzgodnienie dokumentacji z dostawcą turbin Nordex,
3) opracowanie i uzgodnienie projektów organizacji ruchu wraz z kosztami związanymi z zajęciem pasa drogowego oraz niezbędnych terenów,
4) w przypadku konieczności wycięcia drzew i krzewów uzyskanie niezbędnych pozwoleń wraz z pokryciem kosztów,
5) kompleksowa dostawa materiałów do zabudowy,
6) wykonanie wszystkich niezbędnych prób/badań, sprawdzeń wraz z obsługą geodezyjną i geotechniczną,
7) kompleksowe wykonanie wszystkich prac,
8) rekultywacja i odtworzenie terenu objętych placami i drogami tymczasowymi,
9) sporządzenie projektu organizacji robót i Planu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót,
10) wykonanie dokumentacji powykonawczej i jakościowo-odbiorowej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (wersja edytowalna), zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Dla Poz. III.
1) sporządzenie dokumentacji do transportu elementów siłowni wiatrowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń zgodnie z wytycznymi dostawcy turbin Nordex,
2) uzgodnienie dokumentacji z dostawcą turbin Nordex,
3) opracowanie i uzgodnienie projektów organizacji ruchu wraz z kosztami związanymi z zajęciem pasa drogowego,
4) kompleksowa dostawa materiałów do zabudowy,
5) wykonanie wszystkich niezbędnych prób, sprawdzeń wraz z obsługą geodezyjną i geotechniczną,
6) kompleksowe wykonanie wszystkich prac wynikających z dokumentacji i projektu organizacji ruchu:
o przygotowanie trasy przejazdu, transportu elementów siłowni wiatrowych od ronda (skrzyżowanie drogi DK91 z DW786 w rejonie Częstochowy - Waypoint 08, picture No;17 do punktów styku z drogami tymczasowymi),
o współpraca z przewoźnikiem turbin wiatrowych ze strony zamawiającego oraz NORDEX w celu złożenia niezbędnych wniosków do Urzędów,
o przygotowanie opisu i oznakowania powyższej trasy,
o w przypadku takiej konieczności zawarcie odpowiednich umów i zapłata odszkodowań dla właścicieli działek, na których będzie wymagane wykonanie jakichś prac,
o w przypadku konieczności wycięcia drzew i krzewów uzyskanie niezbędnych zezwoleń oraz pokrycie kosztów,
o wykonanie wszystkich niezbędnych prób, sprawdzeń wraz z obsługą geodezyjną i geologiczną,
o utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac,
o odtworzenie dróg i terenów transportowych do stanu pierwotnego, zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami gruntów i zarządcami dróg,
o sporządzenie projektu organizacji robót i Planu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót,
7) wykonanie dokumentacji powykonawczej i jakościowo odbiorowej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (wersja edytowalna), zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Prace będą realizowane pod nadzorem przyrodniczym Inwestora w celu kontroli środowiska przyrodniczego na etapie realizacji inwestycji.
Uwaga!
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest podpisanie Oświadczenia o zachowaniu poufności.
Po podpisaniu Oświadczenia o poufności zostanie udostępniona dokumentacja techniczna.
Dopuszcza się złożenie kompletnych ofert dla wybranych części.
a) OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W OPARCIU O NINIEJSZE ZAPYTANIE ORAZ PRZEKAZANĄ DOKUMENTACJĘ.
Osoba do kontaktu: JÓZEF JOŃSKI, tel. 63 247 12 59; email: jonski.jozef@pakserwis.com.pl
b) Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz szkolenia bhp.
C) Wszyscy pracownicy muszą być wyposażeni w odzież ochronną, zgodną z przepisami bhp oraz posiadać widoczne i czytelne identyfikatory firmy.
2. Planowane terminy realizacji.
o Opracowanie dokumentacji wykonawczej 01.09.2022 do 30.10.2022
o Realizacja prac budowlanych 01.10.2022 do 15.03.2023
o Opracowanie dokumentacji jakościowej powykonawczej do 30.04.2023
Ogólny harmonogram realizacji prac jest w trakcie uzgodnień z Inwestorem.
Dopuszcza się złożenie oferty z propozycją własnych terminów realizacji.
Szczegółowy Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie uzgodniony w terminie 21 po udzieleniu Zamówienia.
3. Oczekiwana płatność przelewem w terminie 60 dni od dostarczenia do siedziby firmy prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wykonawca udzieli 60 miesięcy gwarancji na kompletny przedmiot umowy od dnia podpisania Protokołu Przejęcia Przedmiotu Umowy przez Inwestora do
Wstępnej Eksploatacji.
5. Gwarancja dobrego wykonania.
Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia dobrego wykonania umowy w okresie realizacji umowy w formie gwarancji bankowej w wysokości 10% wartości
umownej netto oraz na okres gwarancji w wysokości 3% wartości umownej netto.
W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego zabezpieczenia dobrego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawiony do zatrzymania
odpowiedniej wysokości kwot z należności Wykonawcy.
6. Sposób przygotowania i złożenia oferty.
a) Oferty należy składać na platformie zakupowej.
b) TERMIN SKŁADANIA ofert j.n.
c) Oferta musi zawierać cenę ryczałtową za kompleksowe wykonanie usługi.
d) Wykonawca przygotuje ofertę na swój koszt.
e) Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu, aż do udzielenia zamówienia ponosi Wykonawca.
7. Okres związania ofertą.
a) Wykonawca jest zawiązany ofertą przez okres min 60 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
b) W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Wykonawca nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje
wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
8. Wyjaśnienia do zapytania ofertowego.
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
b) Treść wyjaśnień będzie przekazana e-mailem lub poprzez aktualizację Zapytania Ofertowego na platformie zakupowej.
c) W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę przed aktualizacją Zapytania Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.
9. Zastrzeżenia.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
b) Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez
wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
c) Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty.
10. Pozostałe postanowienia.
a) Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych/równoważnych.
d) Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert,
Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Świadczenia
Usług OWŚU) umieszczonych na stronie internetowej https://pakserwis.com.pl/uploads/user_files/owsu_ver_pl.pdf
e) Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
f) Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania.
Postępowanie prowadzi:
Katarzyna Owsianko
Starszy Specjalista ds. Zakupu Usług
tel. 63 247 12 38, kom. 606 599 920
e-mail: owsianko.katarzyna@pakserwis.com.pl
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link
1. Poz. I. Place i drogi serwisowe w bezpośrednim obszarze siłowni wiatrowych 1 komplet Indeks
2. Poz. II. Place odkładcze i tymczasowe oraz drogi tymczasowe i serwisowe w obszarze zabudowy siłowni wiatrowych. 1 komplet Indeks
3. Poz. III. Przygotowanie dróg do transportu elementów siłowni z ronda (skrzyżowanie drogi DK91 z DW786 w rejonie Częstochowy) do punktów styków z drogami serwisowymi i tymczasowymi. 1 komplet Indeks
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Kompleksowe wykonanie prac branży drogowej w ramach realizacji farmy wiatrowej Przyrów"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:

Dokument nr: Z83/142813

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pakserwis.logintrade.net/zapytania_email,1387280,66a4c29b11b0ec46436dec4c72b4a170.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
08- 07- 2022 14: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
05- 08- 2022 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
04- 08- 2022 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pakserwis.logintrade.net/zapytania_email,1387280,66a4c29b11b0ec46436dec4c72b4a170.html

Miejsce i termin realizacji:
Planowane terminy realizacji.
o Opracowanie dokumentacji wykonawczej 01.09.2022 do 30.10.2022
o Realizacja prac budowlanych 01.10.2022 do 15.03.2023
o Opracowanie dokumentacji jakościowej powykonawczej do 30.04.2023

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Katarzyna Owsianko
tel:
e-mail: owsianko.katarzyna@pakserwis.com.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.