Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
95z dziś
4514z ostatnich 7 dni
21269z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup pojemników, wiader i szufelek

Przedmiot:

Zakup pojemników, wiader i szufelek

Data zamieszczenia: 2022-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Turów
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
+48 75 773 4231
Mariola.Rabczak@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/61197/details
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 75 773 4231
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup pojemników, wiader i szufelek dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Opis zamówienia:
Przedmiotem dostawy jest zakup pojemników, wiader i szufelek dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów zgodnie z Załącznikiem nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
- Zamawiający dopuszcza oferty, które są zgodne z opisem i wymogami zawartymi w Załączniku nr 1- Opis przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający dopuszcza produkty równoważne.
- Łącznie z ofertą Wykonawca dołącza Specyfikację materiałową, oraz każdą inną niezbędną dla prawidłowej oceny oferty przez Zamawiającego.
- Zamawiający dopuszcza składanie i wybór ofert na poszczególne Części zapytania ofertowego.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZE-ELT/06226/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
05-08-2022 14:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/61197/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
05-08-2022 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów Ul. Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zakupowego
I. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie spełnia lub nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, (jeżeli wymagania w zakresie warunków zostały określone w ogłoszeniu o Zakupie).
II. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli Wykonawcę będącego osobą fizyczną a w przypadku pozostałych Wykonawców - urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
6. pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
III. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli wobec Wykonawcy orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
IV. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali Oferty niezależnie od siebie.
V. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym.
VI. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
VII. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
VIII. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę, jeżeli Wykonawca został umieszczony na Liście Wykonawców z którymi współpraca ze spółkami Grupy Kapitałowej PGE została czasowo zawieszona.
IX. Zamawiający może (fakultatywnie) zdecydować o wykluczeniu z Postępowania zakupowego Wykonawcy, który:
1. doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania zakupowego i doszło w związku z tym do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu zakupowym,
2. nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki GK PGE lub wykonał ją nienależycie, albo odmówił zawarcia Umowy po przeprowadzonym Postępowaniu zakupowym,
3. w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym,
4. w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym, lub który zataił te informacje,
5. zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek co będzie w stanie wykazać Zamawiającemu.
X. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).
Dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania zakupowego Wykonawca wraz z Ofertą złoży bezpośrednio na platformie zakupowej:
1.Oświadczenie (dot. art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)
UWAGI:
1) W postępowaniu nie obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
2) Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu zakupowym, oświadcza iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem:
https://pgegiek.pl/przetargi/przetargi-zakupowe i zobowiązuje się do ich przestrzegania z następującymi zmianami: w § 3 ust. 6 zmienia się z: ,,według Incoterms 2010" na: ,,według Incoterms 2020.
Wszystkie dostarczone dokumenty mają być w j. polskim
3) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie zawiadomień i wyjaśnień oraz dokumentów składanych w toku postępowania zakupowego odbywać się będzie poprzez platformę zakupową - SWPP 2. Pytania do treści Ogłoszenia lub SWZ należy kierować poprzez zakładkę ,,Pytania i odpowiedzi".
4) Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz postanowień zawartych w dokumentacji przetargowej, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w całości bądź w części (jeśli zamówienie podzielone jest na części) bez podania przyczyn.
6) Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez niego uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
7) Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub załączonych dokumentów. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 1 dzień roboczy przed terminem składania Ofert. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez osoby nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami.
9) Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść Ogłoszenia oraz załączników. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniono ogłoszenie. Jeżeli Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia bądź jego załączników, będzie to dla Wykonawców wiążące.
10) Zamawiający po dokonaniu oceny Ofert w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych. Do negocjacji handlowych Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Negocjacje prowadzone są poprzez platformę zakupową. Negocjacje z Wykonawcami mają charakter poufny. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. W negocjacjach powinny uczestniczyć osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnicy, którzy w imieniu Wykonawcy będą mogli podejmować wiążące decyzje dotyczące przedmiotu postępowania.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców o uzupełnienie oferty o KRS, oraz inne oświadczenia i dokumenty, a także do wyjaśnienia treści złożonej Oferty, oświadczeń lub dokumentów.
12) Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej Oferty, gdyż zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Ofert jest cena, Komisja Przetargowa wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając Oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych Ofertach.
13) Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej Oferty, gdyż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja Przetargowa/prowadzący postępowanie rekomenduje wybór oferty z niższą ceną.
14) Organizator postępowania zastrzega sobie możliwość, że przed upływem terminu związania Ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania Ofertą z własnej inicjatywy.
15) Wykonawca ma prawo, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę spółki Wykonawcy, wraz z oświadczeniem na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę spółki, a co za tym idzie nie mogą być ogólnie udostępnione.
16) Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Oferta uchyla się od zawarcia umowy zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
17) Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową - OnePlace - https://oneplace.marketplanet.pl. Preferowany okres związania ofertą: 60 dni.
18) W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi-zakupowe. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
19) Zamawiający dopuszcza składanie i wybór Ofert na poszczególne Części Przedmiotu zamówienia.
20) Zamawiający dopuszcza oferty, które są zgodne z opisem i wymogami zawartymi w Załączniku nr 1- Opis przedmiotu zamówienia.
21) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne.
22) Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
23) Kryteria oceny ofert: Cena - 100,00% za poszczególne Części.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Mariola Rabczak
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Mariola.Rabczak@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 75 773 4231

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.