Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont dwóch pomieszczeń

Przedmiot:

Remont dwóch pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2022-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk - Laboratorium Bio- i Archeometrii z siedzibą w Warszawie
Al. Solidarności 105
00-140 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (+48 22) 620 28 81 + 86
zzp@iaepan.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (+48 22) 620 28
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu zamówienia
Ogólny opis przedmiotu zamówienia (ogólny opis prac) został zawarty w Załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. Załącznik nr 2 jest dokumentem pomocniczym w celu przygotowania oferty i obliczenia wynagrodzenia zryczałtowanego za wykonanie całości robót budowlanych i nie stanowi podstawy do kalkulacji ceny oferty.
Zakres świadczonej usługi musi zawierać wszystkie elementy wskazane w Przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 3, które niezbędne są do tego, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z postawionym celem.
Materiały pochodzące z prac remontowych stanowią własność Wykonawcy i będą wywiezione na jego koszt poza teren prowadzonych prac remontowych. Materiały te winny być usunięte poza teren prowadzonych prac remontowych przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699). Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument (Karta Przekazania Odpadów) potwierdzający odbiór odpadów od Wykonawcy zgodnie z wyżej wskazaną Ustawą.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk - Laboratorium Bio- i Archeometrii z siedzibą w Warszawie
, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:
Remont dwóch pomieszczeń na poziomie -1 w budynku przy Ul. Długiej 24 w Warszawie

Dokument nr: UZ-30/IAEPAN/2022

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę prosimy składać:
- w wersji elektronicznej pocztą e-mail na adres: zzp@iaepan.edu.pl z dopiskiem UZ- 30/IAEPAN/Lab/22
- w wersji papierowej na adres: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 00-140 Warszawa, Al. Solidarności 105, pok. Nr. 9 z dopiskiem UZ - 30/IAEPAN/Lab/2022
TERMIN SKŁADANIA ofert: najpóźniej do dnia 3 sierpnia 2022 r. do godz. 11.00:
Decyduje data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego.
Zamawiający umożliwia Wykonawcom dokonanie oględzin obiektu przed złożeniem oferty - w dniach 1-2 sierpnia 2022 w godz.ch 10.30 - 12.30, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. (22) 831-38-48 lub 606 234 324.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia
a. Termin rozpoczęcia prac do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.
b. Termin zakończenia prac: 14 dni od dnia rozpoczęcia prac nie później niż do 18.08.2022 r.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., zwanej dalej ustawą), stosownie do treści art. 2 ust.1 tej ustawy.

4. Informacje dodatkowe
a. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych.
b. Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.
c. Zamawiający nie przewiduje zamówień dodatkowych oraz uzupełniających.
d. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego poprzez elektroniczną - na adres e-mail wskazany w pkt. 13 lit. b) niniejszego Ogłoszenia o rozpoczęciu prac oraz o ich zakończeniu.
e. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z opisem i Przedmiarem robót oraz ma obowiązek zgłoszenia i uzgadniania wszelkich odstępstw od ww. dokumentów w celu uzyskania akceptacji.
f. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację powykonawczą w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej.
g. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Ogłoszenia bez podania przyczyny; w tym wypadku składającemu ofertę nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego
6. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który:
a. Wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi stanowiącymi przedmiot Ogłoszenia.
b. Wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to - w tym okresie) wykonał co najmniej trzech (3) usług polegających na realizacji prac o zakresie analogicznym, podobnym lub większym od przedmiotu zamówienia;
c. W celu wykazania warunku oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa powyżej skierowanych do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi:
- wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z określeniem kwalifikacji zawodowych i posiadanych uprawnień wraz z informacją o podstawie dysponowania osobami. W szczególności przedstawi: zakres i numer uprawnień, zakres wykonywanych czynności (wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia).
- wykaz zamówień, o których mowa powyżej w lit. b z podaniem wartości, dat i zakresu wykonanych prac oraz podmiotu, na rzecz którego prace wykonano wraz z dowodem potwierdzającym należyte wykonanie prac opisanych w wykazie tj.: referencje lub inne wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace wykonywano (wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 6 do Ogłoszenia),
d. posiada polisy odpowiedzialności cywilnej stosownie do treści pkt. 12.8 niniejszego Ogłoszenia.
Ocenie w zakresie kryteriów będą podlegały wyłącznie oferty Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu określone pod lit. c powyżej. Ocena spełnienia warunków następuje wg formuły ,,spełnia/nie spełnia".
8. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia oraz stosownie do treści Ogłoszenia.
9. Opis sposobu obliczenia ceny i warunki płatności
Cena oferty powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
Cena brutto podana w ofercie powinna być określona na podstawie załączonego do niniejszego Ogłoszenia opisu zakresu prac budowlanych oraz Przedmiaru robót.
Warunki płatności: 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru, przekazania wszystkich ewentualnych certyfikatów, zaświadczeń oraz dokumentów administracyjnych i innych podobnych wymaganych stosownie do obowiązujących przepisów prawa oraz oryginału prawidłowo wystawionej faktury.
Cenę należy podać w złotych polskich w kwocie netto oraz w kwocie brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg zasad matematycznych.
Podana cena obowiązuje przez cały czas trwania umowy i nie podlega waloryzacji.
12. Istotne postanowienia umowy
12.1. Zmiana zakresu robót
Zmiana zakresu robót wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie i dokonywana jest na podstawie protokołu konieczności. Wycena takich robót dokonywana jest na podstawie kosztorysów opracowanych na bazie aktualnych KNR przy zastosowaniu średnich cen i składników cenotwórczych dla województwa mazowieckiego, publikowanych w aktualnym na czas wyceny, wydawnictwie Sekocenbud. Ceny materiałów ,,M" i pracy sprzętu ,,S" przyjmowane będą jako ceny średnie podawane przez to wydawnictwo. Strony Umowy mogą również pisemnie określić inny sposób dokonania wyceny w/w robót.
12.2. Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania i przekazania Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie obowiązywać będzie niezależnie od faktycznych warunków występujących podczas robót, ich zmian podczas wykonywania robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji z tytułu inflacji ani też z tytułu żadnych urzędowych zmian podatków, ceł i opłat, za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT.

12.3. Gwarancja i rękojmia
Gwarancji jakości udzielona zostanie na okres 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Koszty i ryzyko usunięcia wad i usterek powstałych w wyniku zaniechania ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad, usterek, uszkodzeń w okresie gwarancji i rękojmi w ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia i zakończyć je bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad lub ich nie usunięcia w w/w terminach, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania i upoważnienia sądu, może podjąć usuwanie wad, usterek i uszkodzeń we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, które to koszty Zamawiający ma prawo pokrywać z kwoty złożonego przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie podczas usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.
12.4. Odbiór robót
Fakt zakończeniu robót zostanie potwierdzony podpisanym protokołem. Odbiór robót dokonany zostanie przez komisję powołaną przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy. Wzór Protokołu stanowić będzie załącznik do umowy).
Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania, Zamawiający odstąpi od dokonania odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin dokończenia robót lub usunięcia usterek oraz datę następnego odbioru.
Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki: (a) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub braków, (b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może dokonać obniżenia wynagrodzenia, (c) nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie - Zamawiający może żądać ich ponownego wykonania.
Nowy termin zgłoszenia gotowości do odbioru nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
W przypadku nie przystąpienia Zamawiającego do czynności odbioru w ustalonym przez Strony terminie, z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru z zagrożeniem dokonania odbioru przez powołaną przez niego Komisję przy zachowaniu obowiązku pisemnego powiadomienia Zamawiającego o nowym terminie odbioru.
12.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w Umowy w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w następujący sposób - 50% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 21 dni od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, a pozostała część nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i podpisaniu protokołu końcowego.
12.6. Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach i wysokości: (a) za opóźnienie w terminie odbioru końcowego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia liczony od daty, w której umowa powinna zostać zakończona; (b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; (c) za rozwiązanie z przez Zamawiającego Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie.
2. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy. Naliczone kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający będzie miał prawo wykorzystać zabezpieczenie należytego wykonania na pokrycie jakichkolwiek kwot należnych mu w ramach Umowy, w tym kar umownych.
3. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń odszkodowawczych na zasadach określonych ogólnych.
12.7. Rozwiązanie i odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia jeśli Wykonawca nie przejmie terenu budowy zgodnie z niniejszą Umową, nie realizuje robót zgodnie z Umową lub nie dotrzymuje innych istotnych obowiązków umownych, w tym w szczególności opóźnia ze swej winy realizację robót o ponad 3 dni w stosunku do terminów ustalonych w Harmonogramie robót, przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 2 dni bez zgody Zamawiającego. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie na własny koszt z terenu budowy w ciągu 3 dni od wezwania swoje nie zużyte do prowadzenia prac urządzenia, materiały oraz sprzęt nie stanowiący własności Zamawiającego.
2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego w związku z nieprzejęciem placu robót, nie realizowaniem robót zgodnie z umową lub niedotrzymaniem innych zobowiązań umownych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w Umowie. Zamawiający będzie miał prawo wykorzystać zabezpieczenie należytego wykonania na pokrycie jakichkolwiek kwot należnych mu w ramach Umowy, w tym kar umownych.
3. Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.
4. Niezależnie od prawa rozwiązania Umowy na zasadach wskazanych powyżej, Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca zlecił część robót podwykonawcy, bez powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zamawiający może skorzystać z uprawnienia w terminie trzech (3) dni od powzięcia wiadomości o ziszczeniu się któregokolwiek z wymienionych przypadków.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za część robót całkowicie zakończoną do dnia odstąpienia i odebrane protokolarnie przez Zamawiającego.
12.8. Ubezpieczenie
Wykonawca posiada ubezpieczenie w szczególności w zakresie dotyczącym: (a) prowadzenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy (ubezpieczenia robót budowlanych, budowli, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, wiatru, zalania oraz innych zdarzeń losowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi) w wysokości co najmniej 50 000 zł. (b) odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w wysokości co najmniej 50 000 zł.

7
W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedłożenia przez Wykonawcę właściwych dokumentów ubezpieczenia, Zamawiający uprawniony jest dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i potrącenia należności z tym związanej z faktury Wykonawcy lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kopie polis stanowić będą załącznik do Umowy.
12.9. Wady
Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że Przedmiot Umowy nie został wykonany w całości lub ma wady lub usterki, albo też nie została przekazana kompletna dokumentacja, wówczas może odmówić dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Dotyczy to także kolejnych bezskutecznych odbiorów końcowych. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad lub usterek
12.10. Nadzór
Zamawiający może ustanowić swojego przedstawiciela na budowie. Wykonawca wskaże w umowie swojego przedstawiciela (Przedstawiciel Wykonawcy)/Kierownika Robót, który będzie działał w granicach określonego umocowania.
12.11. Przekazanie terenu/placu robót
Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac robót w ciągu 3 dni od daty podpisania Umowy. Z chwilą przekazania trenu robót Wykonawca ponosi aż do dnia dokonania protokolarnego odbioru końcowego pełną odpowiedzialność za przekazany plac robót. Wykonawca przed przejęciem placu budowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Przedstawiciela Wykonawcy/kierownika robót stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przyjęcie obowiązku kierowania pracami oraz szczegółowy harmonogram robót. W/w dokumenty zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego lub upoważniona przez niego osobę.
12.12. Siła wyższa
Siła Wyższa oznacza wszelkie wydarzenia, które mają wpływ na realizację Umowy, są nadzwyczajne, poza realną kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć ani ich uniknąć. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona, której skutki działania Siły Wyższej dotyczą będzie zwolniona z realizacji umowy przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. O wystąpieniu Siły Wyższej należy niezwłocznie poinformować drugą stronę ona na piśmie lub e-mailem. Strona której skutki działania Siły Wyższej dotyczą będzie starać się wznowić realizację prac tak szybko, jak tylko to będzie możliwe. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego pisemnie lub elektronicznie najpóźniej w ciągu 24 godzin o fakcie wstrzymania robót oraz o jego przyczynach, pod rygorem nieuznania przyczyn wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy za nieterminowe lub całkowite/częściowe nie wykonanie robót.

Uwagi:
10. Opis kryteriów przy wyborze oferty
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wszystkie wymagania, w oparciu o kryterium:
najniższa cena brutto - 60 %,
doświadczenie - 40%
Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
Kryterium najniższa cena brutto:
w którym Wykonawca przedstawi łączną cenę brutto wykonywanego zamówienia. Do określenia punktacji zostanie zastosowany następujący wzór:

Cmin
C = ------------------- x 60 pkt
Cbad
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena,
Cmin - najniższa zaproponowana cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cbad - cena zaproponowana w badanej ofercie
Kryterium doświadczenie:
w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca wykazał się jak największą liczbą usług o zakresie analogicznym, podobnym lub większym od przedmiotu zamówienia, wykonaną w przeciągu ostatnich trzech lat, co będzie świadczyło o doświadczeniu Wykonawcy; w tym kryterium zostanie przyznana następująca punktacja:
- za wykonanie 11 i więcej usług - 40 pkt,
- za wykonanie 5-10 usług - 20 pkt.
- za wykonanie przynajmniej 5 usług - 0 pkt.
Zamawiający oceni kryterium doświadczenie na podstawie wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie zrealizowanych zamówień, który należy dołączyć do Formularza Ofertowego (patrz: pkt 5 lit. c).
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt., obliczone jako suma punktów uzyskanych w ocenie każdego kryterium.

Kontakt:
11. Osoby upoważnione do kontaktu:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
a) w sprawie postępowania p. Grażyna Paruszewska-Wysińska e-mail: administracja@iaepan.edu.pl
b) w sprawie przedmiotu zamówienia p. Mateusz Bogucki e-mail: matbogu@yahoo.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.