Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
225z dziś
4644z ostatnich 7 dni
21398z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza

Przedmiot:

Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza

Data zamieszczenia: 2022-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Podegrodzie
Podegrodzie 248
33-386 Podegrodzie
powiat: nowosądecki
tel. 18 448-49-65
h.rams-gadzina@podegrodzie.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Podegrodzie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 18 448-49-65
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na wykonanie zadania pn. ,,Konserwacja ołtarza w Kapliczce pw. Trójcy Świętej w Chochorowicach"
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza w Kapliczce pw. Trójcy Świętej w Chochorowicach".
1. Szczegółowy opis i zakres robót:
? pełna konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z figurami,
? konserwacja obrazu Św. Trójcy,
? wykonanie powykonawczej dokumentacji fotograficznej i opisowej,
? wykonanie tabliczki informacyjnej.
3. Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar oraz program prac konserwatorskich będące załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Prace renowacyjne objęte przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzone zgodnie ze sztuką konserwatorską przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych w zakresie zgodnym z Programem Prac Konserwatorskich, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Stosowane w trakcie prac materiały i technologie muszą spełniać wymagania techniczne, normowe, estetyczne i użytkowe, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy licząc, od dnia końcowego odbioru robót.
7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

CPV: 45453000-7, 45454100-5

Składanie ofert:
Formę papierową oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
,,Oferta na wykonanie zadania pn. ,,Konserwacja ołtarza w Kapliczce pw. Trójcy Świętej w Chochorowicach"
w Urzędzie Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248,
lub w wersji elektronicznej na adres: h.rams-gadzina@podegrodzie.pl
w terminie do 05.08.2022 r. (decyduje data wpływu oferty).

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zadania: 30.11.2022 r.

Wymagania:
II. TRYB ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Podegrodzie nr 576/2021 z dnia 08.03.2021 r. dot. Regulaminu udzielenia zamówień publicznych poniżej 130 000,00 zł netto, do którego nie stosuje się przepisów Zamówień Publicznych ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej równowartości 130 000,00 zł netto.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków:
1. Posiadają wymagane uprawnienia konieczne do realizacji zadania (ukończone studia wyższe w specjalności konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków) .
2. Ich wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe zrealizowanie zamówienia, to znaczy wykonali co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była renowacja techniczna i estetyczna obiektów o podobnym zakresie w ciągu ostatnich dwóch lat.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
2. Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1, opatrzone pieczęcią firmową z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem oferenta.
3. Do oferty należy załączyć:
a) kserokopię ważnych uprawnień,
b) kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
VII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERT:
1. Kryterium oceny ofert: Cena 100%
2. Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto (PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły:
PKc = Cn/Cb x 100
gdzie:
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium ,,Cena ofertowa brutto",
Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych),
Cb - cena brutto oferty badanej.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia opisane w rozdz. III.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym, w niniejszym naborze i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o cenę.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający zaleca, aby koperta była opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy w celu umożliwienia zwrotu oferty w przypadku złożenia jej po terminie.
3. Lista wykonawców spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku zapytania zostanie zamieszczona na stronie www.bip.podegrodzie.pl
X. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o wyborze.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem, który uzyskał kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Wszelkie zapytania dot. w/w postępowania proszę kierować w formie elektronicznej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku złożenia ofert, które przekroczą zabezpieczenie finansowe na wykonanie zadania.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
10. Jeżeli złożono więcej niż jedną najkorzystniejszą ofertę z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, przy czym ceny z nich wynikające nie mogą być wyższe niż ceny wynikające z ofert pierwotnych.

Kontakt:
11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 448-49-65 lub h.rams-gadzina@podegrodzie.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.