Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
5190z ostatnich 7 dni
22031z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac remontowych, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania hydrantu ppoż

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania hydrantu ppoż

Data zamieszczenia: 2022-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Tel. (56) 654 70 68 / Fax (56) 652 96 19
kujawsko-pomorska@ohp.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (56) 654 70 68
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac remontowych, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania hydrantu ppoż. w budynku nr 6 KPWK OHP przy Ul. Poznańskiej 11/13, 87-100 Toruń.
2. Opis przedmiotu Zamówienia
2.1.Zapytanie ofertowe obejmuje prace remontowe, których wykonanie jest konieczne do zapewnienia prawidłowego działania hydrantu ppoż. w budynku nr 6 w Toruniu przy Ul. Poznańskiej 11/13, 87-100 Toruń. Prace remontowe należy wykonać zgodnie z opinią techniczną i przedmiarem robót opracowanym przez firmę Ogrzewnictwo, Ciepłownictwo i Wentylacja Inżynieria Sanitarna Agnieszka Ottka z siedzibą w Toruniu, Ul. Rakowicza lc/40 stanowiących Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.2. Wykonawca powinien wykonać także niezbędne roboty towarzyszące i czynności formalnoprawne umożliwiające przekazanie instalacji do eksploatacji - między innymi odbiory techniczne a także sporządzić dokumentacje powykonawczą.
2.3. Wykonawca zobowiązany jest do udzjelenia gwarancji dobrej jakości minimum 48 miesięcy oraz rękojmi.
2.4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności obejmującym roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 21000,00 zł
2.5. Zamawiający wymaga aby wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy na terenie prowadzonych robót budowlanych były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych. W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie wystawione odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu pracowników, o których mowa powyżej na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować taką informację w trakcie realizacji zamówienia.
2.6. Nad pracami remontowymi będzie pełniony nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dokument nr: KPWK.ADM.273.68.2022

Otwarcie ofert: d. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2022 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego i będzie miało charakter jawny.

Składanie ofert:
a. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
b. Miejscem składania ofert jest siedziba Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu (ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń). Ofertę można także przesłać na numer faxu (056) 652 96 19 lub drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego kujawsko-pomorska@ohp.pl
c. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 05.08.2022 r. o godz. 11:00. Pod uwagę brana jest data i godz. wpływu oferty.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji:
Planowany termin prowadzenia prac do dnia podpisania umowy do 15.09.2022 r.

Wymagania:
4. Istotne warunki zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca składa oświadczenie, że posiada kompetencje lub uprawnienia do wykonywania działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
b. posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 21000,00 zł obejmujące roboty budowlane będące przedmiotem zapytania ofertowego. Wykonawca składa kopie polisy ubezpieczeniowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
c. posiadają wiedzę i doświadczenie:
wykonawca w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia musi udokumentować realizację co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, o wartości co najmniej 21 000,00 zł brutto, obejmująca zakres prac remontowych, których przedmiotem jest niniejsze zapytanie ofertowe. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Wykonawca załączy dowody z których wprost wynika, że wyżej wymienione roboty zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
d. wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 20 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej,
b. Załącznik nr 4 -wykaz wykonanych robót budowlanych (co najmniej jednej roboty budowlanej) zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 21.000,00 zł brutto (referencje, protokoły odbioru robót), że roboty zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
c. Kopię polisy OC obejmującej zakres prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 21000,00 zł obejmującej prace remontowe będące przedmiotem zapytania ofertowego potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
d. Zaparafowany wzór umowy -Załącznik nr 6.
e. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę - Załącznik nr 8.
7. Kryteria oceny ofert:
o cena oferty brutto - 80 %
o wydłużenie okresu gwarancji od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń - 20 %
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z zasadami:
Kryterium cena - punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia. Zgodnie ze wzorem:
7.1. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
Cmin
C =---------x 80 pkt
Cbad
gdzie:
C- liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium ,,Cena", Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert, Cbad - cena oferty badanej.
Kryterium ,,Wydłużenie okresu gwarancji od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń"
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanego przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji. Ocena punktowa w ramach kryterium "Wydłużenie okresu gwarancji od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń" zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
Gwbad
Gw =------------x 20 pkt
24
gdzie:
Gw - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w punkcie ,,Wydłużenie okresu gwarancji od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń"
Gwbad - ilość miesięcy, o jaką przedłużono minimalny okres gwarancji od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń w badanej ofercie
7.2. Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać wynosi 100.
7.3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie, tj. przy uwzględnieniu obydwu kryteriów oceny ofert (C + Gw), największą liczbę punktów.
7.4. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosił minimalnie 48 miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, natomiast maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące.
7.5. Wykonawca, który nie wydłuży minimalnego okresu gwarancji otrzyma w tym kryterium 0 (zero) punktów, natomiast Wykonawca, który wydłuży ten okres o 24 miesięcy lub więcej otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 20 (dwadzieścia).
7.6. Wydłużenie okresu gwarancji powinno być liczone w pełnych miesiącach.
7.7.Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób:
w dół-jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, w górę - jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa 5. 7.8. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego na stronie: http://kujawsko-pomorska-bip.ohp.pl w zakładce <Zapytania ofertowe> oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę. Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania, oraz informację o cenach, jakie przewidzieli na realizację Zamówienia. W przypadku wykluczenia lub odrzucenia oferty, Zamawiający zobowiązuje się do podania dokładnej przyczyny zaistniałej sytuacji.
10. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na wszystkich etapach postępowania.
11. Informacja dotycząca RODO
Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

Kontakt:
9. Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko: Magdalena Kak, Jarosław Guttfeld Tel./fax: 56-6547068 wew.230, wew. 253

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.