Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
900z dziś
5326z ostatnich 7 dni
22167z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym

Przedmiot:

Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym

Data zamieszczenia: 2022-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie
ul. Reymonta 30
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
Tel: (14) 636-37-40.
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: (14) 636-37-40.
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie.
Szczegółowy opis robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Zalecane jest odbycie wizji lokalnej po uprzednim, telefonicznym ustaleniu terminu.

Składanie ofert:
XII.Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: 05.08.2022, godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie, 33-100 Tarnów, Ul. Reymonta 30, (sekretariat)

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od 08.08.2022r. do 30.09.2022r.

Wymagania:
3. Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu realizacji:
a. Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia materiałów budowlanych potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia w trakcie dostawy do siedziby Zamawiającego (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę.
4. Informacje dotyczące gwarancji lub praw autorskich (o ile dotyczy): Wykonawca udziela co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (tak/nie): NIE Liczba części:.........
6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (tak/nie): NIE
III. Określenie wysokości, sposobu i terminu wniesienia wadium (o ile dotyczy): NIE DOTYCZY
IV. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu spełnienia tych warunków (o ile dotyczy):
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Kupujący dokona oceny spełnienia warunku na podstawie analizy treści oświadczenia - załącznik nr 2 do ogłoszenia do przetargu.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Kupujący dokona oceny spełnienia warunku na podstawie analizy treści oświadczenia - załącznik nr 2 do ogłoszenia do przetargu.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Kupujący dokona oceny spełnienia warunku na podstawie analizy treści oświadczenia - załącznik nr 2 do ogłoszenia do przetargu.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Kupujący dokona oceny spełnienia warunku na podstawie analizy treści oświadczenia - załącznik nr 2 do ogłoszenia do przetargu.
V. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy przetargu w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy):
o Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.
o Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu.
o Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania (klauzula RODO) stanowiąca załącznik nr 4 do ogłoszenia o przetargu.
o Oferta złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia o przetargu.
VI. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom (o ile dotyczy):
NIE DOTYCZY
VII.Inne wymagane dokumenty niż wymienione w rozdziale V i VI ogłoszenia (o ile dotyczy): 1. Pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno
-prawnych w imieniu sprzedawcy (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) -w przypadku, gdy formularz oferty został podpisany przez pełnomocnika.
VIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:
Oferty nieodrzucone oceniane zostaną wg kryterium:
1. 60% cena
2. 40% termin wykonania robót Opis kryteriów:
1) Cena:
W = (Cmin/Cn)*60
W - łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową za kryterium "Cena oferty",
Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert, Cn - cena badanej oferty, 60 - współczynnik stały,
2) Skrócenie terminu dostawy:
Ocena każdej oferty zostanie dokonana po analizie.
Wykonawca otrzyma punkty za skrócenie terminu zakończenia robót budowlanych określonego w rozdziale II, w taki sposób, iż zrealizuje zamówienie w terminie do:
DEKLAROWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT ILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW
do 30 września 2022r. 0
do 23 września 2022r. 10
do 16 września 2022r. 20
do 09 września 2022r. 30
do 26 sierpnia 2022r. 40
IX. Umowa:
1 Zawarcie umowy w wyniku przetargu nastąpi z chwilą złożenia przez strony podpisów na
osobnym dokumencie obejmującym jej treść. Z W przypadku dokonania wyboru oferty w umowie przewiduje się dokonanie między innymi
następujących zapisów:
a) zakres przedmiotu umowy,
b) termin wykonania umowy,
c) wynagrodzenie umowne,
d) w ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie/udziela licencji,
e) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar
umownych w następujących sytuacjach i wysokościach:
? 20 % wartości umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub ją wypowie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
? 0,10 % wartości umowy, za każdy dzień zwłoki w dostawie do Zamawiającego.
X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia określony w ogłoszeniu do przetargu.
3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Oferent je przewiduje (np. podatki, koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia, wysyłka itp.).
4. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić i przedstawić Organizatorowi w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia do przetargu:
4. Formularz oferty i dokumenty, które sporządza Oferent muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Oferenta lub pełnomocnika Oferenta. W ostatnim przypadku do oferty należy dodatkowo załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Oferenta. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba pełnomocnika.
5. Do formularza oferty należy dołączyć wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty.
6. Ofertę należy złożyć w trwale zabezpieczonym opakowaniu zaadresowanym na Organizatora, tj. na Szkołę Podstawową nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz nazwę przetargu, do którego składana jest oferta. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.
7. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej doręczenia do miejsca składania ofert.
8. Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert zostaną odrzucone.
9. Przed upływem terminu składania ofert Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty, bądź w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji i ponownego jej złożenia przed upływem terminu składania ofert. Zmiana treści oferty lub jej wycofanie wymaga formy pisemnej.
XII.Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
XIII. Osoba/y uprawnia/e do kontaktu i sposób kontaktu.
1. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach formalnych jest Dyrektor Szkoły Pani Andżelika Pach.
2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Organizator oraz Oferenci przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail: dyrsp1@umt.tarnow.pl).
XIV. Odrzucenia oferty:
Organizator odrzuca ofertę, jeżeli:
1) wpłynie po upływie terminu składania ofert,
2) Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym ogłoszeniu,
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5) jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem,
6) zawiera omyłki polegające na niezgodności z niniejszym ogłoszeniem powodujące istotne rozbieżności z jego treścią,
7) została złożona przez oferenta, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych dowodów,
8) została złożona przez oferenta, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
XV. Informacje dodatkowe
1. O wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty Organizator niezwłocznie powiadamia uczestników obowiązkowo na piśmie lub drogą elektroniczną,
jednocześnie umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Organizatora.
2. Oferent może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach przetarg może zostać zamknięty bez dokonania wyboru, w szczególności, gdy oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką Organizator może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert warunki przetargu mogą zostać przez Organizatora zmienione.
5. Przetarg może zostać przez Organizatora w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.