Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
427z dziś
4084z ostatnich 7 dni
20016z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ryki
ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
powiat: rycki
nr telefonu (81) 865 71 10, nr faksu (81) 865 71 11
ryki@ryki.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Ryki
Wadium: ---
Nr telefonu: nr telefonu (81) 865
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
przedsięwzięcia obejmującego wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego: ,,Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ciśnieniowej w mieście Ryki".
2.2. Krótki opis inwestycji:
Zadanie realizowane w mieście Ryki obejmuje remont pompowni ścieków przy
ul. Kanałowej w zakresie wykonania nowej tłoczni ścieków, przyjaznej środowisku,
z separacją ciał stałych o kompaktowej konstrukcji, z możliwością automatycznego
sterowania pracą tłoczni, zdalnego nadzoru i monitorowania; budowę kolektora
grawitacyjnego o długości 0,954 km oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami w granicach pasów drogowych w ulicach Swatowskiej, Górnej,
Janiszewskiej, Brzezinka oraz Kochanowskiego o łącznej długości 6,80 km.
2.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak
poniżej:
2.3.1. część 1 zamówienia - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania w branży sanitarnej,
2.3.2. część 2 zamówienia - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania w branży elektrycznej.
2.4. Przedmiot zamówienia, którym mowa w pkt. 2.1. - 2.3. został szczegółowo określony
w (Załączniku nr 1 do Zapytania) - Opis przedmiotu zamówienia.
2.5. Nadzór inwestorski prowadzony będzie przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej
wskazanych,
2.6. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji
projektowej, która została udostępniona Wykonawcom pod adresem:
https://umryki.bip.lubelskie.pl - zamówienia publiczne - rejestr zamówień
publicznych - symbol przetargu - WIR.271.16.2022.
2.7. Inspektorzy Nadzoru zobowiązani są do nadzorowania realizacji robót w takich
odstępach czasu, aby była zachowana skuteczność nadzoru. Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego przyjazdu na teren wykonywania robót na
każde żądanie Zamawiającego.

CPV: 71247000-1, 71540000-5

Dokument nr: WIR.7234.74.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie:
Urząd Miejski w Rykach
ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
7.1.
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 6.12 należy złożyć w terminie
do dnia 05.08.2022 r. do godz. 11:00
a) Pocztą tradycyjną lub osobiście na adres siedziby Zamawiającego tj.:
Urząd Miejski w Rykach
ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki
z dopiskiem: OFERTA w postępowaniu na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ciśnieniowej w mieście Ryki".
b) Elektronicznie na adres e-mail: ryki@ryki.pl
tytuł wiadomości powinien brzmieć: ,,OFERTA w postępowaniu na: Pełnienie
nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa
systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w mieście Ryki"".
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną w terminie
wskazanym w pkt. 7.1. na adresy wskazane w pkt 7.1. Uwaga! Decydujące
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu dla ofert składanych
pisemnie ma data i godz. wpływu oferty, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3.1. Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania robót
budowlanych wraz z odbiorem końcowym i przeglądami oraz odbiorami w okresie
gwarancyjnym.
UWAGA:
1) Planowany termin zakończenia całości robót to listopad 2023 r. (dotyczy części
1 i 2 zamówienia), Wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego wykonuje swoje
obowiązki do momentu odbioru robót, zaś obowiązki związane z okresem
gwarancyjnym do końca tego okresu, a w przypadku niewykonania robót do momentu
ustalenia wysokości wzajemnych roszczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
robót.
2) Termin, o którym mowa w pkt. 1 może ulec zmianie w przypadku przedłużenia terminu
wykonania umowy Wykonawcy robót (na zasadach określonych w umowie oraz po
spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 454 ustawy Pzp).
3) Okres gwarancyjny dla robót, nad którymi pełniony będzie nadzór wynosić będzie
60 miesięcy od daty odbioru ostatecznego.
3.2.
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy (dotyczy
części 1 i 2 zamówienia).

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Uwagi:
Rozdział 10
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
10.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone
przez Zamawiającego.
10.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria
i ich znaczenie:
Lp. Kryterium Znaczenie
procentowe
kryterium
1 Oferowana cena (C) 100%
Maksymalna liczba
punktów, jakie może
otrzymać oferta za
dane kryterium
100 pkt
10.3. Ocena ofert zostanie dokonana dla każdej części oddzielnie.
10.4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych
kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
10.5. Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:
P N
P C = ------- x 100 pkt
P B
gdzie,
P C - ilość punktów za kryterium cena,
P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B - cena oferty badanej.
W kryterium ,,Cena", oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów a pozostałe
oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny
odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony
do dwóch miejsc po przecinku.
10.6. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta,
która otrzyma największą ilość punktów w powyższym kryterium.

Kontakt:
15.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Pan Adrian Bieńczak
e-mail: ryki@ryki.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.