Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ryglice
ul. Rynek 9
33-160 Ryglice
powiat: tarnowski
tel. 14 654 10 19, fax 14 654 10 54, tel. (14) 644-36-19/604 914 883
bud_inwest@ryglice.pl
Dokumentacja projektowa obejmująca roboty budowlane podlegające nadzorowi inwestorskiemu dostępne na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/635271
Województwo: małopolskie
Miasto: Ryglice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 14 654 10 19, f
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych dla inwestycji pn. ,,Budowa przedszkola w Ryglicach" Część I: branża ogólnobudowlana. Część II: branża sanitarno-instalacyjna. Część III: branża elektryczna. Część IV: branża drogowa
Burmistrz Ryglic zaprasza do złożenia oferty na:
Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych dla inwestycji pn. ,,Budowa przedszkola w Ryglicach"
1. Opis przedmiotu zamówienia
A) Podstawowe parametry obiektów oraz zasadnicze roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia (nadzorem inwestorskim):
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa przedszkola wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 w m. Ryglice.
Dokumentacja projektowa obejmująca roboty budowlane podlegające nadzorowi inwestorskiemu dostępne na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/635271
Przewidywany termin pełnienia usługi: od dnia podpisania umowy - do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, przewidywany czas zakończenia inwestycji 30.11.2023 r.
Wykonawca określi cenę brutto oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia
Zakres zasadniczych robót budowlanych (podlegających nadzorowi inwestorskiemu) obejmować będzie roboty budowlane objęte następującą dokumentacją projektowa:
1. Projekt budowlany dla pn.: ,,Budowa żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciągów pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice" - Tom 1, opracowany przez ARMAX Sp. z o.o., Ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice, grudzień 2019 r.
2. Projekt budowlany dla inwestycji pn.: ,,Budowa żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciągów pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice. Instalacje elektryczne" - Tom 2, opracowany przez ARMAX Sp. z o.o., Ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice, grudzień 2019 r.
3. Projekt budowlany dla inwestycji pn.: ,,Budowa żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciągów pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice. Instalacje sanitarne" - Tom 3, opracowany przez ARMAX Sp. z o.o., Ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice, grudzień 2019 r.
4. Projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: ,,Budowa żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciągów pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice", opracowany przez ARMAX Sp. z o.o., Ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice, październik 2019 r.
5. Projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: ,,Budowa żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciągów pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice. Instalacje sanitarne" - Tom 2, opracowany przez ARMAX Sp. z o.o., Ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice, grudzień 2019 r.
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. ,,Budowa żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciągów pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice", opracowana przez ARMAX Sp. z o.o., Ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice, grudzień 2019 r.
7. Projekt budowlany - zamienny pn.: ,,Budowa przedszkola wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciągów pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice" -, opracowany przez ARMAX Sp. z o.o., Ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice, marzec 2021 r.
Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zakres robót i dostaw objętych usługą inspektora nadzoru inwestorskiego:
Część I: branża konstrukcyjno-budowlana, która obejmuje: Roboty budowlane związane z:
- budową przedszkola o kubaturze 5069,22 m3 zlokalizowanego na dz. nr 533/2, 534 w miejscowości Ryglice
- budową placu zabaw z ogrodzeniem panelowym do wysokości 1,2 m,
- budową zadaszenia z poliwęglanu schodów oraz chodnika ciągu pieszego na dz. nr 534, 533/2,
- wykonaniem ogrodzeniem o wysokości 2,0 m wzdłuż ciągu pieszego,
Wykonawca określi cenę brutto oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia tj. cz. I.
Część II: branża sanitarno-instalacyjna, która obejmuje: Roboty instalacyjne związane z:
- wewnętrzną instalacją: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową, wentylacji mechanicznej w budynku przedszkola,
- przyłączem wodociągowym do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 534,
- zewnętrznym odcinkiem instalacji kanalizacyjnej do projektowanej studzienki rewizyjnej S8 na działce nr 534,
- zewnętrznym odcinkiem instalacji kanalizacji technologicznej grawitacyjnej do projektowanego separatora tłuszczu z osadnikiem O+St na działce nr 534
- rozbiórką istniejącej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody deszczowe oraz budowa nowego odcinka instalacji kanalizacji deszczowej
Wykonawca określi cenę brutto oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia tj. cz. II.
Część III: branża elektryczna, która obejmuje: Roboty elektryczne związane z:
- wewnętrzną instalacją elektryczną budynku przedszkola,
- oświetleniem zewnętrznym pod zadaszeniem ciągów pieszych,
- zewnętrznym odcinkiem instalacji elektrycznej do złącza kablowego ZKP - na dz. 534,
- zewnętrzną instalacją oświetlenia placu - na dz. nr 534, 533/2,
Wykonawca określi cenę brutto oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia tj. cz. III.
Część IV: branża drogowa Roboty drogowe związane z:
- utwardzeniem działki wraz z miejscami parkingowymi sztuk 18 w tym dwa dla osoby niepełnosprawnej,
- budową ciągów komunikacji pieszej i jezdnej.
Wykonawca określi cenę brutto oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia tj. cz. IV.
B) Zakres usługi
Zakres czynności, obowiązków i praw zgodny z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) - art. 25 i 26 oraz zakres wymagany przez Zmawiającego tj.:
1. Zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno-prawną inwestycji, stanem istniejącym i zakresem
robót budowlanych.
2. Koordynowanie przebiegu inwestycji, udział w naradach zespołu inspektorów, konsultacje w zakresie robót objętych nadzorem.
3. Zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno-prawną inwestycji, stanem istniejącym i zakresem robót budowlanych.
4. Reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy poprzez sprawowanie nadzoru i kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, wymogami Zamawiającego, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wymaganych dokumentów, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, świadectw jakości materiałów i urządzeń, dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przekazania obiektu do użytkowania.
5. Egzekwowanie odpowiedniej jakości (standardu) wykonania robót budowlanych.
6. Uczestnictwo w naradach na budowie z częstotliwością minimum raz na miesiąc w całym kokresie realizacji inwestycji, organizowanych przez Zamawiającego.
7. Doradztwo w zakresie problematyki prowadzonej inwestycji.
8. Sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych, rozliczeń i obmiarów wykonywanych robót.
9. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
10. Opracowanie opinii określających zakres i charakter wad wykonanych robót budowlanych uznanych za nie nadające się do usunięcia wraz z podaniem wniosków ich wpływu na użytkowanie obiektu.
11 .W przypadku stwierdzenia, że powstałe wady nie mają istotnego wpływu na użytkowanie obiektu określenie wielkość utraty wartości obiektu i kwoty obniżenia wynagrodzenia za te roboty lub dostawy urządzeń.
12. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem ewentualnie powstałych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji.
13. Kontrolowanie rozliczeń budowy i robót pod względem finansowym i materiałowym.
14. Udział na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych.
15. Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego z częstotliwością uzależnioną od postępu robót oraz potrzeb, a także na wezwanie Zamawiającego.
16. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą się odbywały na podstawie faktury końcowej Wykonawcy wystawionej po zakończeniu robót i protokolarnym ich odebraniu przez komisję odbioru końcowego. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego w przypadku dokonania odbioru częściowego robót budowlanych, przy czym wartość faktury częściowej będzie proporcjonalna do wartości robót budowlanych podlegających odbiorowi.
C) Ogólne wymagania
Część I: branża konstrukcyjno-budowlana:
Posiadanie co najmniej uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia, spełniającego wymogi Powiatowego Inspektoratu Budowlanego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020 poz. 220) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019 poz. 1117).
Część II: branża sanitarno-instalacyjna:
Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020 poz. 220) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019 poz. 1117).
Część III: branża elektryczna:
Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020 poz. 220) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019 poz. 1117)
Część IV: branża drogowa:
Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021 poz.2351) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020 poz. 220) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019 poz. 1117 ).

CPV: 71520000-9

Dokument nr: ID 635271, IN.271.11.2022

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty
Proszę o przedstawienie oferty cenowej do dnia 05.08.2022 r. do godz. 9.00 w
formie:
- e-mail: bud_inwest@ryglice.pl,
- lub pisemnie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Ryglicach, Ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice, parter budynku Urzędu.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia
Przewidywany termin pełnienia usługi: od dnia podpisania umowy - do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, przewidywany czas zakończenia inwestycji 30.11.2023 r.
Wynagrodzenie umowne zapłacone zostanie Inspektorowi Nadzoru po dokonaniu odbioru końcowego nadzorowanych przez Inspektora Nadzoru robót, na podstawie wystawionej faktury.
Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe robót, w przypadku wykonania odbioru częściowego robót, przy czym wynagrodzenie będzie proporcjonalne do ilości wykonanych robót.

Wymagania:
3. Opis sposobu obliczania ceny
1) Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.
2) Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
3) Cenę ofertową należy podać na formularzu ofertowym - wzór załącznik nr 1 do Zapytania o ofertę cenową. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy podać w zapisie liczbowym i słownie w złotych polskich. W sytuacji rozbieżności pomiędzy podaną ceną w zapisie liczbowym i słownie przyjmuje się za obowiązującą cenę podaną w zapisie słownym.
4) Każdy z wykonawców może podać tylko jedna cenę.
4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia - cena = waga 100.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w Zapytaniu o ofertę cenową i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczonych wg następującego wzoru: Cn
Pc=-----------------------x 100
Cb
gdzie:
Pc - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem; Cn - najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych badanych ofert; Cb- cena brutto badanej oferty.
Pozostałe oferty sklasyfikowane zostaną zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia powierzona zostanie Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej
1) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
2) Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał nr 3 do zapytania ofertowego)
5) Na ofertę składa się:
- Formularz ofertowy - wzór załącznik nr 1 do Zapytania o ofertę cenową.

Uwagi:
8. W związku z wejściem w życie dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający przekazuje klauzulę informacyjną do wiadomości (załącznik nr 2 do Zapytania o ofertę cenową).

Kontakt:
Do publicznej wiadomości
Zamówienie publiczne nr IN.271.11.2022 Ryglice, dnia 1 sierpnia 2022 r.
7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Katarzyna Niemiec- tel. (14) 644-36-19/604 914 883.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.