Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie napraw dróg asfaltowych

Przedmiot:

Wykonanie napraw dróg asfaltowych

Data zamieszczenia: 2022-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zagórze"
ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
533 906 804
kontakt@zagorzesm.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: 533 906 804
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie napraw dróg asfaltowych
0pis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie napraw dróg asfaltowych znajdujących się w zasobach SM Zagórze w Sosnowcu:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- wykonanie uzupełnienia wcześniej przygotowanych ubytków w dragach asfaltowych masą asfaltową na gorąco ze spoinowaniem oraz utylizacją odpadów na następujących adresach:
o Mielecka 2-8 - 3m2
o Mielecka 16-22- 33 m2
o Kielecka 5-15 - 3,4 m2
o Kielecka 23-31 - 25,25 m2
o Białostocka 1-5 - 9 m2
o Białostocka 7-9 - 74 m2
o Lenartowicza 64-80 - 9 m2
o Lenartowicza 82 - 10 m2
o Lenartowicza 84 - 2 m2
o Lenartowicza 86-1 m2
o Lenartowicza 124-134 - 5 m2
o Lenartowicza 176 - 5 m2
o Długosza 29 - Sikorskiego 10 - 60 m2
Łączna powierzchnia 239,65 m2

Składanie ofert:
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy przesłać na adres poczty internetowej (kontakt@zagorzesm.pl) Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zagórze", Ul. Lenartowicza 41, Sosnowiec 41-219 (sekretariat) w terminie do dnia 05.08.2022r. do godz. 10.00 z dopiskiem:
,,Wykonanie napraw dróg asfaltowych"
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia :
Roboty należy wykonać w ciągu 30 dni od daty wystawienia zlecenia, które zostanie wystawione nie później niż w ciągu 7 dni od wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania.

Wymagania:
Wykonawca, przed sporządzeniem oferty winien dokonać wizji lokalnej, zdobyć wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz wnikliwie sprawdzić warunki wykonania zamówienia.
3. Cena
Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie 1 m2 naprawy ubytków wraz ze wszystkimi kosztami i składnikami związanymi z realizacją zamówienia.
5. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny ofert Cena 100 pkt. Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów Wykonawcy, który przedstawi ofertę najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem : C=cena ofertowa najniższa x 100 pkt./ cena badanej oferty
Zamawiający wyłoni najkorzystniejszą ofertę (N), która przedstawi najniższą cenę: N = C najniższa
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2). Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
Do oferty należy dołączyć :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
b) zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert lub oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
c) wykaz wykonanych prac, o podobnym charakterze. Wykaz należy sporządzić na druku stanowiącym załączniku nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. Do wykazu należy dołączyć co najmniej dwie referencje potwierdzające, że usługi zostały wykonanie należycie.
9. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:
Cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, iż przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
10. Dodatkowe informacje
Do kwestii nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym stosuje się zapisy ,,Regulaminu Udzjelenia Zamówień na Roboty Budowlane w Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w Sosnowcu".
Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych negocjacji złożonych ofert cenowych.

Kontakt:
Osoby wyznaczona do kontaktu:
Mateusz Juszczyk - 533 906 804

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.