Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
280z dziś
4699z ostatnich 7 dni
21453z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa usuwania podrostów drzew i krzewów i wykaszania zmiennowilgotnych łąk wraz z...

Przedmiot:

Usługa usuwania podrostów drzew i krzewów i wykaszania zmiennowilgotnych łąk wraz z usunięciem biomasy

Data zamieszczenia: 2022-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
ul. I. Krasickiego 25
42-500 Będzin
powiat: będziński
biurozpk@zpk.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Będzin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Działania czynnej ochrony - usługa usuwania podrostów drzew i krzewów
i wykaszania zmiennowilgotnych łąk wraz z usunięciem biomasy - Łąki
Niegowonickie (gm. Łazy), na pow. 4 ha, mapa do wglądu w siedzibie
Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2.

Dokument nr: OP - S.5000.1.8.2022.MP, L.dz. 459.2022

Składanie ofert:
3. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę (skan) należy przesłać na adres e-mail: biurozpk@zpk.com.pl
do 05.08.2022 r. do godz. 12:00. Ofertę można także złożyć w Sekretariacie Biura
ZPKWŚ w Będzinie lub przesłać pocztą tradycyjną (ul. I. Krasickiego 25, 42-500
Będzin) - decyduje data wpływu do ZPKWŚ.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.09.2022 r.

Wymagania:
Forma i termin płatności: przelew, 14 dni od daty prawidłowo wystawionego
rachunku lub faktury VAT (po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia).
1. Sposób przygotowania oferty:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Należy wypełnić wszystkie pola
Formularza ofertowego (wzór - Załącznik nr 1).
2) Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę
sporządzenia, zawierać dane adresowe Wykonawcy oraz podpis osoby/osób
upoważnionej/ych do jej złożenia.
2. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Kryteria oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty jest cena (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta
z najniższą łączną wartością usługi, spełniająca wymagania Zamawiającego).
5. Informacje dodatkowe:
a. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
b. rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu
zakończenia składania ofert.
c. termin związania ofertą (30 dni) rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
d. informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w BIP ZPKWŚ
(Zakładka: Zamówienia publiczne/Zapytania ofertowe).
e. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie Zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
f. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego lub do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
g. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku nieuzyskania środków finansowych w formie dotacji, przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia.
h. Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
i. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) - Załącznik nr 4.

Kontakt:
j. Pytania do przedmiotu zamówienia, kierować należy na adres email: zpksmolen@zpk.com.pl .

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.